Etika

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Etika ( ET )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA

  Sylabus

  • Úvod do lékařské etiky a bioetiky.
  • Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice.
  • Základní etické teorie, moderní liberální proudy.
  • Etické kodexy.
  • Hodnota života, kvalita života.
  • Smrt a umírání, přijetí diagnózy, pravda o diagnóze.
  • Dehumanizace medicíny.
  • Práva člověka.
  • Informovaný souhlas.
  • Bioetická konvence Rady Evropy, Helsinská deklarace.
  • Zásady lékařského výzkumu.
  • Alternativní medicína.
  • Etický kodex sestry a porodní asistentky.
  • Funkce svědomí a vůle.
  • Etické řešení konfliktů.
  • Práva pacientů.
  • Vztah – lékař, pacient, sestra.
  • Otázky ukončení života – euthanasie, interrupce, DNR.
  • Experiment na člověku.

  Doporučená literatura

  • Povinná:
  • HEŘMANOVÁ, J., VÁCHA, M., SVOBODOVÁ, H., ZVONÍČKOVÁ, M., SLOVÁK, J. Etika v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 200 S. ISBN 978-80-247-3469-9.
  • KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2.
  • HAŠKOVCOVÁ, H. Informovaný souhlas. Proč a jak? 1. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-497-3.
  • Doporučená:
  • MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2.
  • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 2. vyd. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7.
  • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3976-2.

  Anotace


Výsledky učení:Cíle:


Vytvořit u studentů etické znalosti nezbytné pro výkon ošetřovatelské profese. Seznámit studenty s mravními principy a etickými kodexy zdravotníků a pacientů. Obsah učiva zahrnuje rovněž etická dilemata zdravotnických povolání.Znalosti:


Student zná základní mravní principy, obsahy etických kodexů ve zdravotnictví a přístupy k řešení etických dilemat zdravotnických povolání.Dovednosti:


Student dovede najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost obhájit je.Obecné způsobilosti:


Studenti jsou vedeni k všestrannému nazírání na jevy a procesy ve společnosti ve vztahu k etice v lékařství a ošetřovatelství.


 Výukové metody: přednášky, přednáška s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Vypracování seminární práce na zadané téma. Test s minimální úspěšností 60 %.


 Studijní zátěž:Prezenční studium


Přednášky: 12 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 28 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 40 hodin


Celkem: 45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá