Uchazeč
Publikováno: 7. 11. 2023 02:45
Autor: Mgr. Marie Marek

INFORMACE O KURZU

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí nový program dalšího vzdělávání k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí (upskilling).

Program byl vytvořen v rámci projektu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol: NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022; 3.2.1 Transformace vysokých škol.

Vzdělávací program zaměřený na zvýšení odborných kompetencí v ekonomické oblasti:

Finanční řízení pro nefinanční profese

Vzdělávací program Finanční řízení pro nefinanční profese je pilotním projektem garantovaným Katedrou ekonomických studií VŠPJ. Byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v kraji Vysočina.

Vzdělávací program Finanční řízení pro nefinanční profese je určen pracovníkům z veřejného i soukromého sektoru působícím v oblasti řízení, kteří chtějí hlouběji proniknout do teoretické a praktické oblasti finančního řízení a rozhodování, základů účetnictví, podnikových finančních politik a jejich koordinace. Forma vzdělávání je flexibilní, přizpůsobena pracovnímu vytížení a možnostem studujících. Vzdělávání probíhá z části prezenčně a z části online.

Dokladem absolvovaného vzdělávání je mikrocertifikát, který je v souladu s národní standardizací a Evropským doporučením. Dokument lze sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to v ČR i v zahraničí. Dokument slouží k uznávání dosažených výsledků učení v dalším studiu.

Přihlášky do vzdělávacího programu Finanční řízení pro nefinanční profese budou aktivní od 1. září 2023 s kapacitou max. 15 účastníků.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno odborníkům z praxe z oblasti veřejného i soukromého sektoru (nefinanční profese) s minimálně 2letou praxí (např. referenti, administrativní pracovníci, střední management, pomocné profese, pracovníci služeb, OSVČ apod.)

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je získání profesní nadstavby znalostí a dovedností v oblasti finančního řízení podniku (organizace) s možností profesní specializace či dalšího kariérního a vzdělanostního růstu.

  • Obsah vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 4 na sebe navazující výukové moduly: 1. Finanční rozhodování v podniku; 2. Finanční výkazy a jejich aplikace; 3. Finanční analýza pro podnikovou praxi; 4. Koordinace finančních politik podniku. Obsahem modulu „Finanční rozhodování v podniku“ jsou činnosti podniku obecně, ale i ve svých konkrétnostech. Modul se bude zabývat možnostmi právního vzniku podnikatelské činnosti z pohledu fyzické osoby podnikatele i právnické osoby. Modul bude dále obsahovat rozbor majetkové a kapitálové struktury podniku, provozního kapitálu (zásoby, pohledávky, náklady, výnosy), efektivnost investic. Obsahem modulu „Finanční výkazy a jejich aplikace“ jsou základy podvojného účetnictví. Modul je zaměřen na pochopení vazeb mezi účetním systémem a jednotlivými finančními výkazy. Dalším cílem je pochopení principu sestavení účetní závěrky s důrazem na interpretaci dat z účetních výkazů. Obsahem modulu „Finanční analýza pro podnikovou praxi“ je rozbor minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku, získání relevantních informací pro posouzení zdraví, slabin podniku a pro přípravu budoucích řídících rozhodnutí. Obsahem modulu „Koordinace finančních politik organizace“ je popis fungování a koordinace finančních politik podniku (mzdová, účetní, daňová, úvěrová a dotační) a úloha finančního plánování. Podrobný popis témat výukových modulů je uveden v záložce „Vzdělávací témata“.

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 104 hodin vzdělávání, které je možné absolvovat v rámci 3-4 měsíců intenzivního studia rozděleného na prezenční výuku, online výuku a samostudium. Prezenční výuka v rozsahu 20 hodin se skládá z tutoriálů a praktických cvičení, část online obsahuje konzultace s vyučujícími k prakticky vedeným úkolům, část samostudia umožní účastníkovi samostatné vzdělávání dle vlastního tempa ve výukovém prostředí VŠPJ.

  • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován v období říjen 2023 – leden 2024.  Prezenční část výuky v rozsahu 20 hodin bude rozdělena do 8 výukových bloků (2-3 hodiny denně) a bude probíhat v učebnách VŠPJ (Tolstého 16, Jihlava) ve vybrané dny (pravděpodobně středy odpoledne). Harmonogram výuky je zveřejněn na webových stránkách v záložce "Rozvrh".

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 80 % prezenční výuky a splnit praktické úkoly s min. 75% úspěšností. Vzdělávání je ukončeno prakticky zaměřenou závěrečnou prací na vybrané téma v rozsahu cca 10 stran. Šablona závěrečné práce bude účastníkovi k dispozici. Úspěšní absolventi získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě mikrocertifikátu. 

  • Cena vzdělávacího programu

Cena za pilotní ověření vzdělávacího programu Finanční řízení pro nefinanční profese = 2 200 Kč. Úhrada platby se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory – cca týden od uzavření e-přihlášek. Předpokládaná cena pro následující ročníky se bude pohybovat ve výši min. 20 000 Kč.

  • Přihlášení ke vzdělávání

Přihlašování do vzdělávacího programu bude zahájeno v září 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky. Maximální kapacita pilotního programu je 15 účastníků (program bude otevřen při min. počtu 10 účastníků). O přijetí uchazeče rozhoduje doba podání přihlášky a splnění podmínek k přijetí (viz níže). Účast ve vzdělávacím programu nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávání musí mít absolvováno min. úplné střední všeobecné nebo odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. U účastníků programu je požadována min. 2letá praxe v soukromém nebo veřejném sektoru na pozici referenta, administrativního pracovníka, pracovníka středního managementu, pracovníků pomocných profesí, pracovníků ve službách, popř. OSVČ. Doložení praxe bude vyžadováno před nástupem ke vzdělávání ve formě potvrzení od zaměstnavatele, dokladu o provozování OSVČ apod.  

 
Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...