Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

Centralizované rozvojové projekty VŠPJ

Název projektu: Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Analýza potřeb regionálních stakeholderů v oblasti blended learningových/hybridních studijních programů a programů celoživotního vzdělávání realizovaného distančními metodami. Analýzu zpracuje každá zapojená VŠ (výstup dílčího cíle 1).

2

Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe v oblasti zapojení regionálních stakeholderů do tvorby blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání (výstup dílčího cíle 2).

3

Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe v zapojování regionálních stakeholderů do sledování kvality výuky blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání (výstup dílčího cíle 3).

4

Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se silným regionálním zaměřením – orientací na požadavky místních zaměstnavatelů (výstup dílčího cíle 4).

5

Interní workshopy pro cílové skupiny zainteresovaných osob na jednotlivých VŠ zaměřené na diskusi a tvorbu jednotlivých výstupů.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Celková částka: 428 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Dodržení harmonogramu EK při další implementaci jednotlivých funkcionalit EWP do Studijního informačního systému VŠPJ díky sdílení příkladů dobré a špatné praxe, vzájemná podpora při implementaci.

2

Aktivní participace na komunikační platformě IT pracovníků zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních.

3

Aktivní participace na komunikační platformě prorektorů zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních.

4

Aktivní participace na komunikační platformě pracovníků zahraničních kanceláří zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních.

5

Školení nových funkcionalit EWP ve Studijním informačním systému VŠPJ – intenzivní proškolování pracovníků Mezinárodního oddělení a garanti mobilit studijních programů.

7

Účast na společných workshopech pro všechny zapojené platformy. 

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Celková částka: 264 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu:

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 Výstupy dílčí části projektu:

 1) Oponentura jednotné metodologie pro implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia na úrovni VŠ.

Metodologie pro implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti přizpůsobená podmínkám a studijním programům VŠPJ, zapracování do vnitřních předpisů a souvisejících metodických pokynů VŠPJ.

2) Oponentura metodických doporučení pro vyhodnocení naplnění standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci akreditačního procesu.

Revize profilace studijních plánů a předmětů, revize profilace vazby forem studia na profil absolventa, revize metod vzdělávání a metod ověřování výsledků učení u studijních programů VŠPJ.

 3) Oponentura metodických doporučení pro nastavení mechanismů zpětné vazby a nástrojů pro evaluaci výuky.

Návrh metodických doporučení přizpůsobených na podmínky VŠPJ pro průběžné hodnocení plnění a dalšího rozvoje standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci systému vnitřního zajišťování a hodnocení kvality, nastavení mechanismů zpětné vazby formou různých šetření od vyučujících, studujících a garantů studijních programů.

4) Účast zástupců VŠPJ na nabízených workshopech a seminářích ke sdílení zkušeností s implementací standardů a ke sdílení průběžného plnění činností a výstupů všech zúčastněných VŠ.

 
Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Celková částka: 420 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu:

Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Analýza činnosti a  audit dokumentů sociální bezpečnosti v oblasti genderové rovnováhy na VŠPJ

2

Koncepce sociální bezpečnosti v oblasti genderové rovnováhy  na VŠPJ a její zapracování do organizačních a řídících norem VŠPJ

3

Sdílení zkušeností v oblasti sociální bezpečnosti v oblasti genderové rovnováhy – zápisy ze setkání, mailová korespondence

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Celková částka: 110 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

1-1 INFRASTRUKTURA: VVŠ se na realizaci tohoto výstupu nepodílí

2

1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS

3

2-1 FUNKCIONALITA: Úpravy a doplnění funkcionalit vybraných agend EIS

4

2-2 ROZPOČET: Podpora pro plánování a rozpočtování finančních prostředků a časového
rozlišení

5

2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS 

7

2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů dle
aktuálních koordinovaných priorit VVŠ v roce 2022

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.
Celková částka: 550 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Součást funkční komunikační platformy českých vysokých škol (a dalších subjektů) v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. 

2

Rozšířená veřejná databáze (kalendář) popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.

3

Realizace Noci vědců 2022 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru.

4

Účast na 2 národních konferencích pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.

5

Rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

6

Vytvoření archivu programu Noci vědců prostřednictvím webu a tím poukázat na nabídku popularizačních aktivit univerzity.

7

Rozšířená anglická mutace programové nabídky webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

8

Rozšířená programová nabídka Noci vědců o nové on-line i off-line formáty prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. 

9

Rozšířená nabídka pro znevýhodněné cílové skupiny a návštěvníky se specifickými potřebami.

10

Propojená společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.

11

Propagační předměty v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.

12

Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

13

Systematické vyhledávání vhodných témat, formátů, vědců/výzkumníků pro spolupráci a prezentaci vědy ve školách.

14

Celonárodní show Noc vědců, která bude prezentovat vědu a vědce v online prostoru.

15

Jednotná celorepubliková propagační kampaň Noci vědců.

16

Potvrzení významné pozice Noci vědců v ČR na mapě evropských organizátorů.

Vedoucí projektu: Mgr. Vendula Marešová
Celková částka: 450 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: zde
Název projektu: Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

1

Analýza možnosti využití bankovní identity, mojeID apod. (V1)

2

Elektronizace správy poplatků za studium (V2)

3

Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4)

4

Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4)

5

Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4)

6

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4)

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák
 
Celková částka: 136 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: zde
Název projektu:

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Výsledky monitoringu sběru zpětné vazby na VŠPJ

2

Návrh metodiky sběru dat od absolventů I. – část zaměřená na obsah dotazníků včetně periodicity.

3

Návrh metodiky sběru dat od absolventů II.- část zaměřená na technické zajištění sběru dat a vyhodnocování.

4

Výsledky ze závěrečné konference (finální verze metodiky).

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Celková částka: 450 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: zde
Název projektu: Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Nasazení vybraných doporučených nástrojů na podporu zavedení SŘBI/SŘKB

2

Implementace vybraných bezpečnostních politik

3

Přizpůsobení a nasazení vzdělávacích kurzů pro specifické cílové skupiny

4

Realizace penetračního testování

5

Vzdělávání IT personálu

 
Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark
Celková částka: 380 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: zde
Název projektu: Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

1. LEGISLATIVA: Právní dopad na interní legislativu VVŠ 

2

2. PROCESY: Definice dopadu na procesy VVŠ 

3

3. ROZHRANÍ: Dopad na komunikaci s KIVS 

Vedoucí projektu: Bc. Milena Vlčková
Celková částka: 142 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: zde
Název projektu:

Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Stav projektu: ukončený
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Analýza právního a odborného rámce poskytování poradenských služeb na VŠ 

2

Srovnání personální kapacity poradenských pracovišť a poptávky ze strany jejich klientů

3

Rejstřík ověřených externích subjektů poskytujících návaznou péči

4

Školení pracovníků: Hranice mezi poradenstvím, klinickou praxí a terapií

5

Školení pracovníků: Inovativní přístupy v poradenství a formy vedení poradenského rozhovoru

6

Školení pracovníků: Efektivní komunikace – Jak poznat lži a Obtížné komunikační situace

7

Školení pracovníků: Prevence školní neúspěšnosti

 9

Tvorba a inovace webových portálů a návrh systému elektronické evidence klientů

10

Supervize poradenského týmu (2x)

11

Workshopy pro studenty, zaměstnance či uchazeče zaměřené na psychohygienu, resilienci a prevenci studijní neúspěšnosti (6x)

13

Koordinační schůzka k zahájení projektu

14

Národní konference

15

Závěrečný kulatý stůl

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Vláčilová 
Celková částka: 301 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: zde
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...