Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

Centralizované rozvojové projekty VŠPJ

 

Název projektu: Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti 
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Stav projektu: ukončené
Anotace:

č.

Výstup dílčí části projektu

1

Zmapovat stav podpory akademické etiky, sociálního bezpečí a prevence neetického jednání na VŠPJ

2

Vytvořit nástroje pro zvýšení preventivní péče o etické a bezpečné prostředí i v následné péči o oběti neetického jednání

3

Implementovat vybrané nástroje pro zvýšení preventivní péče o etické a bezpečné prostředí i v následné péči o oběti neetického jednání

4

Podílet se na etablování národní platformy pro konzultace, sdílení zkušeností a dobré praxe v tématu sociálního bezpečí a prevence neetického jednání

5

Komunikovat téma směrem k akademické a širší veřejnosti s důrazem na zvýšení důvěryhodnosti akademického prostředí

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Celková částka: 498 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Stav projektu: ukončené
Anotace:

č.

Výstup dílčí části projektu

1

1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv

2

2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj

2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu

2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu

3

3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat

3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu

4

4  TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS

5

5 DEPO EIS: Analýza dopadů DEPO do EIS a PAMS

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.
Celková částka: 594 000,00 CZK
Závěrečná zrpáva zde
Název projektu: Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠPJ 
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Stav projektu: ukončené
Anotace:

 č.

Výstup projektu

 1

Návrh a pilotní ověření systému workshopů, seminářů a přednášek zaměřených na studijní poradenství  - na základě výstupů z obdobného projektu, který byl řešen na VŠPJ v roce 2022 bude vytvořen systém vzdělávání pro studenty s cílem snížit studijní neúspěšnost. V roce 2023, tj. v LS 2022/23 a v ZS 2023/24 bude tento systém vzdělávání realizován a na základě tohoto pilotního ověření v případě potřeby doplněn a upraven. Celkem se bude jednat o tři akce s cílem poskytnout informace nově přijetým studentům a dále před začátkem zkouškového období všem zájemcům o zvládnutí studijních strategií z řad studentů. Realizováno bude interními pracovníky PKC VŠPJ.

2

Návrh a pilotní ověření systému workshopů, seminářů a přednášek zaměřených na psychologické poradenství – na základě výstupů z obdobného projektu, který byl řešen na VŠPJ v roce 2022 bude vytvořen systém vzdělávání pro studenty a zaměstnance. V roce 2023, tj. v LS 2022/23 a v ZS 2023/24 bude tento systém vzdělávání realizován a na základě tohoto pilotního ověření v případě potřeby doplněn a upraven. Celkem se bude jednat o tři akce s cílem zlepšit psychickou odolnost účastníků, provádět prevenci stresu a naučit účastníky zvládat typické náročné situace. Realizováno bude formou subdodávky.

3

Návrh a pilotní ověření systému workshopů, seminářů a přednášek zaměřených na kariérní poradenství – na základě projevené potřeby studentů a absolventů bude vytvořen systém vzdělávání pro studenty a absolventy. V roce 2023, tj. v LS 2022/23 a v ZS 2023/24 bude systém vzdělávání realizován a na základě tohoto pilotního ověření v případě potřeby doplněn a upraven. Celkem se bude jednat o tři akce s cílem vybavit studenty kariérními dovednostmi vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti studentů a čerstvých absolventů na trhu práce, zlepšit připravenost pro vyjednávání na trhu práce a naučit účastníky zvládat situace typické pro uchazeče o zaměstnání a absolventy vstupující na trh práce. Realizováno bude formou subdodávky.

4

Supervize poradenského týmu – realizace celkem 20 supervizí (pro 2 pracovníky PKC, počítáno jedna supervize měsíčně). Bude realizováno formou subdodávky.

5

Materiální zabezpečení Poradenského a kariérního centra – terapeutického vybavení a pomůcek pro lektory.

6

Úhrada licence rezervačního systému Reservio – pořízení roční licence pro systém, který na PKC dlouhodobě používáme.

7

Školení pracovníků Poradenského a kariérního centra VŠPJ – konkrétní školení budou zvolena na základě aktuální nabídky, jejich cílem bude zlepšování a doplnění teoretického backgroundu pracovníků PKC.

8

Teambuilding pracovníků Poradenského a kariérního centra VŠPJ s cílem profesionalizace PKC.

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. 
Celková částka: 602 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace 
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Stav projektu: ukončené
Anotace:

č.

Výstup dílčí části projektu

 

1 Nasazení nástroje pro budování situačního povědomí o dění v počítačové síti
2 Začlenění klasifikace informací do univerzitního prostředí
3 Integrace krizových plánů pro zajištění kontinuity činností univerzity
4 Zajištění centrálně spravovaného antivirového řešení
5 Zajištění financování externího Manažera KB
6 Školení IT personálu

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark
Celková částka: 500 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Stav projektu: ukončené
Anotace:

 č.

Výstup dílčí části projektu

 1

Systematicky koordinovaná funkční komunikační platforma českých vysokých škol v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti (rozšířená o další subjekty).

2

Jednotná celorepubliková komunikační a propagační kampaň na podporu značky NOC VĚDCŮ.

3

Propagační předměty v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.

4

Realizace akce Noc vědců 2023 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru.

5

Další celonárodní popularizační akce (soutěž apod.), která bude prezentovat vědu a vědce.

6

Rozšířená nabídka popularizačních aktivit o další on-line i off-line možnosti prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.

7

Rozšířená nabídka popularizačních aktivit pro znevýhodněné cílové skupiny, zahraniční návštěvníky a návštěvníky se specifickými potřebami.

8

Rozšířená veřejná databáze (kalendář) popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.

9

Databáze vhodných témat, formátů, vědců/výzkumníků pro spolupráci a prezentaci vědy ve školách.

10

Inovovaný centrální webový portál Noc vědců - rozšíření možností a funkcionalit.

11

Propojená společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.

12

Upevnění pozice Noci vědců v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců.

13

Dvě národní konference pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.

14

Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Tomšů
Celková částka: 470 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II) 
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Stav projektu: ukončené
Anotace:
č. Výstupy:
1 Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti implementace opatření ve vztahu k SDGs OSN za účasti interních i externích expertů 
2 Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry 
3 Společný workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ
4 Založení a naplnění funkční on-line databáze dokumentů s dostupnou best practice
5 Uskutečněné dílčí analytické tematické workshopy dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů 
6 Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti dle specifických interních podmínek VVŠ 
7 Uskutečněné dílčí tematické workshopy k tvorbě strategií dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů
8 Oponentura návrhů strategií („peer review“)
9 Vytvořená sdílená sada vzorových strategií 
10 Uskutečněná společná konference s výstupy projektu 
11 Uskutečněné komunikační aktivity 
12 Uskutečněné vnitřní průzkumy v oblasti implementace, angažovanosti a kurikula 
13 Dostupné on-line prezentace výstupů projektu
14 Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu
15 Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ
 
Vedoucí projektu: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Celková částka: 420 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...