Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

Centralizované rozvojové projekty 2021

Název projektu: ROZVOJ STANDARDŮ PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Hlavní činnosti:

1) Sdílení zkušeností s proměnami forem výuky (zejména s ohledem na aktuální potřeby výuky na dálku) v kontextu zajišťování kvality mezi jednotlivými VŠ (společná setkání a semináře, sdílení výsledků šetření mezi studenty, sdílení zkušeností z akreditačního procesu, tvorba podkladů za jednotlivé VŠ)

2) Tvorba návrhu jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia (komparativní analýza vnitřních předpisů a metodik VŠ, revize terminologie na národním rámci, odborná analýza zahraničních přístupů)

3) Tvorba návrhu standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky (komparativní analýza vnitřních předpisů a metodik VŠ, revize evropských a zahraničních přístupů apod.)

4) Tvorba analýzy současného legislativního rámce forem studia (činnost pracovních skupin ve spolupráci s NAÚ a MŠMT)

5) Účast na zahraničních konferencích a workshopech k problematice forem výuky a studia (EUA, ENQA aj.), návštěvy zahraničních VŠ za účelem seznámení s dobrou praxí

Výstupy projektu:

1) Komparativní analýza dosavadních zkušeností VŠ s různými formami výuky (zejména formami na dálku) v rámci struktury studijních programu v kontextu zajišťování kvality vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a podmínky studia), popis specifikací dle zaměření VŠ a dle oblastí vzdělávání

2) Návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia vhodný pro implementaci na národní úrovni včetně metodických doporučení pro implementaci na základě praxe VŠPJ

3) Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky zohledňující specifika VŠPJ a příslušných oblastí vzdělávání včetně metodických doporučení na úrovni VŠPJ

4) Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní předpisy VŠ) s ohledem na aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Celková částka: 700 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol v ČR
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Stav projektu: ukončené
Anotace:
Hlavní činnosti:

1) Provedení analýzy aktuálního stavu zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a blended learningu na vysoké škole externí firmou

2) Konzultace s tuzemskými i zahraničními experty včetně přípravy expertních doporučení pro vysokou školu

3) Ustavení pracovní skupiny a vytvoření strategického dokumentu zaměřeného na rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu na vysoké škole

4) Spolupráce na vytvoření metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu

5) Účast na kulatých stolech zaměřených na sdílení zkušeností mezi vysokými školami v oblasti rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu

6) Spolupráce na přípravě společných kurzů pro akademické pracovníky zapojených vysokých škol

7) Účast pracovníků vysoké školy ve speciální odborné sekci "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo.

Základní výstupy:
1) Analýza (interní dokument vysoké školy zahrnující informace o technické infrastruktuře, lidských zdrojích a připravenosti vyučujících) - 1x

2) Report (interní dokument vysoké školy zahrnující expertní doporučení pro rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu) - 1x

3) Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu zpracované pracovní skupinou (interní dokument vysoké školy) - 1x

4) Soubor metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu (1x společný sdílený soubor materiálů vzniklý v diskusi zapojených vysokých škol)

5) Kulaté stoly zaměřené na sdílení zkušeností - 4x

6) Kurzy pro pracovníky vysokých škol zaměřený na základní témata související s rozvojem distančního vzdělávání a blended learningu - 2x

7) Speciální odborná sekce "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo - 1x

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Celková částka: 592 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Projekt Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu C6 Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol řešeného v roce 2020 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2020 v kontextu aktuálních priorit roku 2021.

 Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly ve shodě s prioritním cílem č. 6 Strategického záměru pro oblast vysokých škol MŠMT pro rok 2021 potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků vysokých škol. Plnění nových  požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, měnících se pokynů orgánů státní správy, požadavky naplnění kybernetické bezpečnosti i  přetrvávající nejednotnost požadavků na výkaznictví různých poskytovatelů dotací jsou důvodem neustále rostoucí administrativní zátěže všech pracovníků vysokých škol.

 Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži prostřednictvím optimalizace kritických míst a automatizace procesů zpracování ekonomických informací pomocí existujících, ale zlepšených komponent stávajících informačních systémů škol. Předmětem projektu je analýza potřeb (identifikace příležitostí zlepšení), návrh variant řešení SW nebo HW podpory s využitím standardizovaných modulů ekonomicko-provozních systémů (specifikace) a realizace potřebných SW úprav  nebo HW doplnění s ověřením přínosů změn v pilotním provozu (vývoj a ověření).

 Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po logických skupinách (sekcích) na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu. 

 Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o další.

Hlavním cílem projektu je technickými prostředky a organizačními opatřeními omezit zatížení pracovníků vysokých škol zbytnou administrativou.

Cílový stav, kterého má být řešením projektu dosaženo, je především technické zhodnocení systémů ekonomicko – správních ERP, optimalizace toků dat a automatizace procesních nadstaveb v prioritních oblastech.

Tento proces je trvalý a nekonečný – s ohledem na trvalé změny legislativy a/nebo postup technologií.

Cíl 1: Optimalizace a elektronizace procesů

Výstupy:

(O)  Obecné změny v aplikacích EIS - optimalizace častých postupů pořizování, získávání dat, zamezení ručnímu přepisování vybraných důležitých metadat mezi jednotlivými aplikacemi a související omezení chybovosti.

Úpravy vedoucí k urychlení a zjednodušení vybraných zdlouhavých postupů zpracování.

(U)  Optimalizace postupu účtování prvotních dokladů, kontrol zaúčtování, zpracování účetních dokladů a možností vyhledávání souvisejících kontací

(R)  Optimalizace procesu zveřejňování smluv a objednávek v ISRS

(T)  Optimalizace procesu tvorby dokumentů/reportů, ukládání a využití příloh v úložišti dokumentů

(S)  Optimalizace práce s ekonomickými dokumenty a spisy ve Spisové službě

(N)  Optimalizace a vyšší bezpečnost integračních rozhraní

(C)  Zvýšení prostupnosti a bezpečnosti úložiště dokumentů

Cíl 2: Automatizace procesů

Výstupy:

(I)  Automatické vytváření dokumentů na základě MS office šablon (customizace výstupních dokumentů bez nástrojů třetích stran

(D)  Automatické vytváření dokumentů na základě MS office šablon (customizace výstupních dokumentů bez nástrojů třetích stran)

(M)  Revize funkcionalit evidence Majetku a automatizace zpracování - hromadné změny, plánované dávkové operace

(H)  Podpora hromadných operací

(E)  Rozšíření a zlepšení elektronicky poskytovaných služeb

(Z)  Rozšíření služeb při plánování zakázek a projektů

(L)  Podpora automatizace pro lokální a specifické postupy jednotlivých VVŠ

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.
Celková částka: 310 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Hlavní činnosti projektu:

1) Posilování a rozšiřování sítě partnerských vysokých škol, zapojení dalších veřejných VŠ (a dalších subjektů) a prohloubení spolupráce se stávajícími zapojenými subjekty

2) Aktivní přispívání do centrální databáze mapující popularizační aktivity zapojených subjektů v rámci celé ČR

3) Příprava a realizace Noci vědců 2021 a aktivity s tím spojené (koordinace kateder, tvorba programu, propagace akce dovnitř VŠ i navenek směrem k cílovým skupinám apod. Dále aktivity spojené s podílením se na úspěchu akce na národní úrovni – spolupráce v rámci celé komunikační platformy. 

4) Příprava pro účast na jiných popularizačních akcích národního charakteru, a to na základě metodiky vytvořené v předchozím navazujícím projektu (např. festival vědy, týden vědy, veletrh vědy), příprava popularizačních akcí menšího charakteru s regionálním dopadem (večery s vědci, popularizační workshopy apod.) 

5) Činnosti spojené s organizací vlastní popularizační aktivity, respektive s účastí na popularizační akci organizované jinými subjekty (například AV ČR, jiná VŠ, případně ve spolupráci s jinými subjekty v regionu). 

6) Aktivní účast na 2 národních konferencích, včetně účasti na odborných školeních probíhajících v rámci konferencí.

7) olupodílení se na rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR, včetně propracování podstránek zapojených VŠ na základě zjištěných potřeb cílových skupin (viz zpracovaná analýza).

8) Spolupodílení se na rozšíření a optimalizaci mobilní aplikace Noci vědců (pro systémy Android i iOS) napojených na centrální web Noci vědců na základě zjištěných potřeb cílových skupin (viz zpracovaná analýza).

9) Aktivní účast při zajištění překladů programových položek do angličtiny a vytvoření anglické mutace webu Noci vědců včetně na něj napojené mobilní aplikace

10) Příprava témat, scénářů, obsahu, vizualizace a vytvoření konkrétních nových on-line i off-line prvků pro prezentaci vědy (videa, audio, podcasty, stream, chat, blog apod.).

11) Aktivní účast při naplňování obsahu propojeného centrálního webu Noci vědců (nocvedcu.cz) s webem magazínu vysokých škol Universitas (universitas.cz), aktivní spolupráce s redaktory magazínu Universitas a pravidelné přispívání a sdílení článků a rozhovorů s vědci apod.

12) Spolupodílení se na podkladech pro splnění podmínek Evropské komise (EK) za účelem opětovného začlenění české Noci vědců do oficiálních kanálů EK a mapy celoevropské Noci vědců. 

13) Příprava materiálů a výběr vhodných kanálů a sítí pro on-line propagaci, která poslouží pro analýzu potřeb a spokojenosti cílových skupin v on-line prostředí (grafika, texty, potřeby jednotlivých institucí apod.) + následné vyhodnocení získaných dat a zpracování výsledné analýzy.

14) Pořízení sady propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu. 

15) Aktivní účast na externím školení či realizace školení vlastního, a to za účelem zvýšení kompetencí členů týmu v oblasti popularizace vědy a tvůrčí činnosti. Výjezd na univerzitu s propracovanou strategií popularizace a propagace vědy, sdílení know how a zkušeností. 

Výstupy projektu:

1) Rozšířená a efektivně řízená funkční komunikační platforma českých vysokých škol (a dalších subjektů) v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.  

2) Vytvoření databáze popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.

3) Realizace Noci vědců 2021 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru v regionu i mimo něj.

4) Účast na 2 národních konferencích pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.

5) Rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

6) Anglická mutace programové nabídky webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

7) Rozšíření programové nabídky o nové on-line i off-line formáty prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.  

8) Propojení, společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.

9) Potvrzení významné pozice NV v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců.

10) Analýza preferencí cílových skupin prostřednictvím cílené celorepublikové on-line propagace.

11) Vytvoření propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.

12) Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

Vedoucí projektu: Mgr. Vendula Marešová
Celková částka: 800 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Projekt spolupráce VVŠ reflektuje prioritní téma b) elektronizaci správní agendy VŠ a současně je ovlivněn potřebami VŠ zajistit vzdělávání a řešit nové situace, které vznikly během pandemie covid-19.
Informační systémy jsou stěžejními nástroji při realizaci vzdělávací činnosti škol. Pandemie covid-19 prověřila připravenost škol adaptovat se na novou situaci a přejít po určitou dobu na online provoz, čímž současně odhalila slabá místa při řešení kritických situací a měnících se vnějších podmínkách. Díky tomu bylo možné poměrně přesně definovat, které oblasti rozvíjet.
Projekt se proto v oblasti technického rozvoje ISů zaměří na 5 oblastí. Jako první prioritní úkol si stanovil zahájit přípravy na rozvoj správy identit. V souladu s tematickým zaměřením půjde dále o rozvoj přijímacího řízení, a to nejen v oblasti nabídky a poptávky o studium, ale i v oblastech, které dříve probíhaly prezenčním způsobem, jako je například zápis do studia aj. Na tematické zaměření naváže i při rozvoji elektronizace dokladů a jejich životního cyklu v ISech. V předchozích oblastech hrají roli zejména zákonné povinnosti (zákon č. 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), a to konkrétně při e-podepisování, doručování nebo napojení na spisovou službu. V oblasti akreditací projekt plánuje inovovat elektronickou přípravu žádostí na základě zkušeností po zavedení základních pravidel daných novelou VŠ zákona z roku 2016. Významnou oblastí je rozvoj elektronické podpory pro zajištění původně prezenčních akcí, jakými jsou online jednání orgánů, setkávání akademických kolektivů, hlasování, volby, zjišťování informací a hodnocení nebo vzdělávání pracovníků (zákoník práce č. 262/2006).
Rozvoj bude realizován moderními ICT i pro použití na mobilních zařízeních.

Výstupy dílčí části projektu:

 1. Monitorování aktuálního stavu připravenosti na implementaci důvěryhodného ověření identit a výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření identit (V1)
 2. Elektronizace přijímacího řízení týkající se cizích studentů konajících přijímací zkoušku z českého jazyka (V2)
 3. Revize systému správy dokumentů (V3)
 4. Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona (V4)
 5. Porovnání možností aplikace týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj elektronizace naší školy (V5)
 6. Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)
 7. Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)
 8. Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

Hlavní činnosti:

 1. Pozvánka v e-přihlášce (administrace) a test v e-learningu cizince.
 2. Vytvoření nového systému pro evidenci a správu dokumentů.
 3. Implementační analýza a návrh ER modelu pro změny v akreditačním modulu v IS.
 4. Metodika pro návrh a zpracování integrace centrálně sledovaných dat (míra prostupnosti, počet absolventů) do systému pro řízení a výkonnosti kvality.
 5. Účast na společných seminářích, srovnání dílčích řešení a výstupů.
Vedoucí projektu: Milan Novák
Celková částka: 200 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Název projektu: Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit metodiky a postupy pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti na veřejných vysokých školách v ČR, které budou reflektovat potřeby a možnosti jednotlivých škol. Součástí toho bude také příprava na plnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů podle ZoKB, vytvoření systému pro osvětu a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti, a také bezpečnostní doporučení pro kolaborativní a distanční prostředí na VŠ. Vzhledem k různorodosti VVŠ budou připravena variantní řešení umožňující nasazení doporučených postupů a metodik podle potřeb jednotlivých VVŠ.
Cílové skupiny:
− Kyberbezpečnostní týmy a manažeři kybernetické bezpečnosti VVŠ
− Vedení VVŠ
− Správci a provozovatelé infrastruktury a informačních systémů

− Zaměstnanci
− Studenti
− Úřady a orgány veřejné správy, vůči nimž mají školy povinnosti

Hlavní aktivity/pracovní skupiny:
1. Nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity (koordinátor MU – Ústav výpočetní techniky).
Doporučení a postupy pro nastavení základní úrovně bezpečnosti kyberprostředí veřejné vysoké školy na základě technik „best practices“ s dopadem do interních předpisů VVŠ.
2. Příprava na plnění povinností pro správce a provozovatele významných informačních systémů (koordinátor ČVUT). Řešení problematiky Významných informačních systémů v kontextu českých veřejný vysokých škol a ve spolupráci s NÚKIB. Příprava vzorových dokumentů a postupů pro naplnění povinností správců a provozovatelů významných informačních systémů podle zákona č. 181/2014 Sb.
3. Osvěta uživatelů (koordinátor MU – Ústav výpočetní techniky). Nástroje pro zvyšování situačního povědomí uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
4. Institucionální školení zaměstnanců univerzity v kyberbezpečnosti (koordinátor ZČU). Návrh a implementace vzorového e-learningového kurzu kyberbezpečnosti pro pracovníky VVŠ a jeho adaptace pro platformy a systémy povinného proškolování zaměstnanců v prostředí jednotlivých univerzit.
5. Kyberbezpečnost v kolaborativním a distančním prostředí VŠ (koordinátor UPOL) Bezpečnostní analýzy nástrojů pro distanční vzdělávání a spolupráci, a doporučení pro jejich bezpečné nasazení a využívání s ohledem na potřeby a procesy univerzitního prostředí.
6. Automatické vyhledávání zranitelností (koordinátor VUT)
7. Právní analýzy a právní podpora pracovní skupin (koordinátor MU – Ústav práva a technologií PraF).

Výstupy projektu:
− Podrobná analýza stavů v oblasti kybernetické bezpečnosti na jednotlivých VVŠ jako východisko
pro stanovení dalších opatření.
− Analýza a identifikace významných informačních systémů v kontextu univerzitního prostředí ve
spolupráci s NÚKIB a v souladu s Vyhláškou o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (vyhláška č. 317/2014 Sb.).
− Doporučení a postupy pro naplnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů na VVŠ.
− Metodiky, personální a procesní rámec pro nastavení bezpečnosti v rámci univerzitního kyberprostředí a jejich adaptace do prostředí jednotlivých partnerů projektu.
− Webový nástroj pro šíření kyberbezpečnostní osvěty na VVŠ a plány jeho diseminace a aktivního využití na VVŠ.
− Vytvoření a nasazení e-kurzů pro systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců VVŠ v kyberbezpečnosti.
− Doporučení a postupy pro podporu kyberbezpečnosti v kolaborativním a distančním prostředí vysoké školy.

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark
Celková částka: 500 000,00 CZK
Závěrečná zpráva zde
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...