Výzkum a projekty

Strategický rozvoj VŠPJ

logolink EU MŠMT

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002389

Popis projektu:

Projekt řeší rozšíření spolupráce VŠPJ s aplikační sférou. Dojde k inovaci vyučovacích metod, přístupů i poradenství pro studenty s nejrůznějšími vzdělávacími i specifickými potřebami. Studijní programy budou nově akreditovány s důrazem na požadavky trhu práce, nové studijní programy připraveny i s odborníky z praxe, součástí programů budou dlouhodobé praxe. VŠPJ posílí zahraniční spolupráci. Bude zavedeno vnitřní hodnocení kvality vč. hodnocení činností akademiků s využitím výstupů ve strategickém řízení VŠ.

KA2 – Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy

Cílem aktivity je zvýšení kvality vzdělávací činnosti. Dosažen bude především zavedením moderních výukových, technologických a metodických postupů, podporujících distanční vzdělávání, specializaci ve výuce a těsnější vazby mezi studenty a učiteli.

Výstupy aktivity:

 • Vytvoření metodik a implementace nových forem distančního vzdělávání
 • Implementace ostatních forem kvality

 KA3 – Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů

Hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání na vysoké škole a její relevance pro potřeby trhu práce.

Výstupy aktivity:

 • Akreditace/reakreditace nových Bc. a Mgr. programů / oborů
 • Úpravy obsahů Bc. studijních programů / oborů v souladu s potřebami trhu práce
 • Zvýšení počtu, kvality a délky praxí studentů a akademických pracovníků v aplikační sféře
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky

 KA4 – Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů

Hlavním cílem této aktivity je zavádění nových a inovace stávajících systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy všech studijních programů/oborů VŠPJ spolu se systematickým zkoumáním schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posilováním vazeb mezi vysokou školou a jejími absolventy

Výstupy aktivity:

 • Vytvoření systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy
 • Zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce
 • Posilování vazeb mezi VŠPJ a jejími absolventy

 KA5 – Posílení internacionalizace

Hlavním cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního partnerství a tím posílit internacionalizaci vzdělávacích i tvůrčích činností na VŠPJ.

Výstupy aktivity:

 • Internacionalizace prostředí VŠPJ
 • Rozšíření mobilit studentů a pracovníků
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Zapojování zahraničních odborníků do činnosti VŠPJ

 KA6 – Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb

Cílem aktivity je zlepšení dostupnosti a rozvoj služeb Poradenského a kariérního centra VŠPJ.

Výstupy aktivity:

 • Rozvoj Poradenského a kariérního centra VŠPJ
 • Zvyšování kompetencí pracovníků Poradenského centra pro studenty, akademických pracovníků a THP při práci se studenty s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami (včetně studentů se specifickými potřebami)
 • Sdílení zkušeností s jinými VŠ
 • Usnadnění přechodu žáků SŠ/VOŠ na VŠ
 • Podpora motivace ke studiu a kariérové poradenství

 KA7 – Adaptace studijního prostředí

Hlavním cílem aktivity je snížení studijní neúspěšnosti studentů.

Výstupy aktivity:

 • Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti
 • Zajišťování zpětné vazby od studentů
 • Tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů

 KA8 – Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality

Hlavním cílem této aktivity je vytvoření a zavedení komplexního systému vnitřního zajišťování kvality vzdělávacích a tvůrčích činnosti a s nimi souvisejících činností.

Výstupy aktivity:

 • Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti

 KA9 – Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení

Hlavním cílem této aktivity je zavedení a následující rozvoj strategického, procesního a projektového řízení na všech relevantních úrovních vysoké školy.

Výstupy aktivity:

 • Systém prvků strategického řízení

Rozpočet:   52 584 637,42,- Kč

Období realizace:  1. září 2017 - 31. prosince 2022

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Štěrbová

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...