Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

ROZVOJ V OBLASTI DISTANČNÍ VÝUKY, ONLINE VÝUKY A BLENDED LEARNING

Specifický cíl A2 je zaměřen jak na přípravu metodických materiálů a metodickou podporu a školení akademických pracovníků i studentů, kteří aktivně využívají anebo chtějí využívat digitální formy výuky, tak i na inovaci stávajících či vznik nových digitálních studijních materiálů, které budou nedílnou součástí studijních opor v LMS Moodle.

 Cíle a výstupy projektu:

 

1)  Tvorba výukových videí

 Na základě veřejné zakázky „Výroba 50 ks audiovizuálních výukových videí“ byla dne 11. 5. 2023 jako nejlepší vyhodnocena společnost HOFO Media Group, s.r.o.

Natáčení videí probíhalo v období červen – srpen 2023, celkem bylo natočeno 50 podkladových videozáznamů, které byly následně zpracovány do 50 výukových videí a začaly být využívány ve výuce.

 

2) Poskytování metodické podpory online, hybridní a distanční výuky

I. Dne 20. ledna 2023 proběhl workshop pro akademické pracovníky na téma Didaktika tvorby funkčních audiovizuálních učebních pomůcek.

Lektor: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Cíl:

 • seznámit účastníky s didaktickými zásadami pro tvorbu audiovizuálních učebních pomůcek (Pojetí a třídění audiovizuálních učebních pomůcek. Proč je plánování cesty výuky tak důležité? Formáty výukových videí. Na jaké komponenty didaktického systému při tvorbě výukových videí nezapomenout?)
 • sdílet dobrou praxi a zkušenosti účastníků s distanční formou výuky a tvorbou audiovizuálních učebních pomůcek
 • diskutovat požadavky účastníků na tvorbu výukových videí

      

II. Dne 10. května 2023 byl na půdě VŠPJ organizován již druhý interaktivní seminář určený akademickým pracovníkům téma Tvorba edukativních videí pro vysokoškolskou výuku

Lektor: MgA. Vojtěch Votýpka

Cíl:

 • seznámit přítomné pedagogické pracovníky s postupem a možnostmi při tvorbě scénářů a natáčením vzdělávacích videí
 • AP tím obohatí svoji výuku o nové vzdělávací metody výuky v podobě doprovodných edukativních videí.

    

III. Dne 26. května 2023 proběhla online schůzka se zástupci firmy HOFO Media Group, s.r.o. k tvorbě videí.

Lektoři: Jan Formánek – jednatel a majitel firmy HOFO Media Group, s.r.o, Štěpán Zálešák – reklamní režisér HOFO Media Group s.r.o. 

Cíl:

 • Seznámit akademické pracovníky (tvůrce videí) s požadavky firmy HOFO Media Group, s.r.o. na podkladové materiály k videím a s přípravou před natáčením
 • Zodpovědět dotazy tvůrců videí

 

IV.  Dne 17. července 2023 proběhla online schůzka se zástupci firmy HOFO Media Group, s.r.o. k úpravě natočených základů videí.

Lektoři: Jan Formánek – jednatel a majitel firmy HOFO Media Group, s.r.o, Štěpán Zálešák – reklamní režisér HOFO Media Group s.r.o. 

Cíl:

 • Seznámit akademické pracovníky (tvůrce videí) s požadavky firmy HOFO Media Group, s.r.o. na vyznačení úprav k již natočeným základům videí a k doplnění podkladových materiálů
 • Zodpovědět dotazy tvůrců videí

 

Byla vytvořena šablona e-opor a vzorové e-opory v českém a anglickém jazyce. Vzorové e-opory jsou umístěny v LMS Moodle a využívány při tvorbě a inovacích e-learningových kurzů. Probíhá úprava Metodiky tvorby e-learningových kurzů na VŠPJ.

 

3) Inovace e-kurzů v LMS Moodle

 S ohledem na rozšiřování digitálních studijních materiálů a využívání LMS Moodle ve výuce kombinované i prezenční formy studia dochází k úpravám e-kurzů v LMS Moodle, a to především:

 • k úpravě šablony, kterou VŠPJ používá u všech svých e-kurzů
 • inovaci výukových materiálů zařazením videí a videozáznamů z přednášek
 • inovaci obsahu e-kurzů (rozšíření glosáře, rejstříku, interaktivních prvků)
 • vzájemné propojení školního informačního systému, akreditačních spisů a LMS Moodle
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...