Výzkum a projekty
Publikováno: 10. 1. 2014 03:26
Autor: Ing. Radek Bělík

Partnerství VŠPJ v projektech podávaných jinými VŠ a VOŠ

Partnerství bez finančního příspěvku

Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ

reg. číslo
projektu
:
CZ.1.07/2.1.00/13.0019
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
předkladatel projektu: Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
období realizace: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
anotace:

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS na trhu práce a spoluprací s partnerskými organizacemi posílit a rozšířit jejich znalosti a kompetence.
Projekt má za úkol zvýšit konkurenceschopnost studentů Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s. na trhu práce a to i ve srovnání s absolventy stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole. Projekt chce postavit na stejnou úroveň teoretické znalosti studentů VOŠ, k čemuž slouží zejména první část projektu - tvorba studijních opor. Praktické kompetence studentů pak řeší další části projektu, jejichž cílem je výcvik v podnikatelském přístupu a plnění požadavků praktických pracovišť.

ostatní partneři projektu: Centrum multikulturního vzdělávání, o.s.
Palata - Domov pro zrakově postižené
Hospodářská komora Jihlava
Občanské sdružení Horizont - Jihlava
Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
www
stránky
:
Klíč k úspěchu

Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studija

reg. číslo
projektu:
CZ.1.07/2.2.00/28.0104
dotační
titul:
OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
předkladatel
projektu:
Univerzita Hradec Králové
období
realizace:
1. dubna 2012 - 1. dubna 2015
anotace: Cílem projektu je vypracovat a ověřit strategickou koncepci rozvoje studia na Fakultě informatiky a managementu UHK, založenou na znalostních, informatických, kognitivních a interdisciplinárních přístupech, na aktivizaci studentů, na flexibilním a personalizovaném e-learningu, na modulové a modulární nabídce předmětů, blokové výuce a rozvíjení aktivních znalostí jazyků studentů i akademických pracovníků. Koncepce bude uceleně ověřena inovací povinných i volitelných předmětů a vytvořením 4 modulů v oboru management cestovního ruchu a průřezově na předmětech dalších oborů na FIM UHK a bude rozvijena po skončení projektu. Projekt synergicky navazuje na několik ESF projektů FIM UHK a obsahem, koncepcí a metodikou vychází z výzkumu mezi studenty a absolventy FIM UHK, z názorů ext. odborníků, ze strategických dokumentů MŠMT, města HK, UHK, FIM UHK, z nových přístupů ve vzdělávání a ze směřování EU k udržitelnému rozvoji, znalostní společnosti a propojení vzdělávání s praxí.
ostatní
partneři:
Hradecký IT klastr, Zájm.sdružení práv.osob
www
stránky:
IKLIM

Partnerství s finančním příspěvkem

Klíč k rozvoji profesních kompetencí

reg. číslo
projektu:
CZ.1.07/2.1.00/32.0060
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.1 Vyšši odborné vzdělávání
předkladatel
projektu:
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava
období
realizace:
1. srpna 2012 - 31. července 2014
anotace: Projekt je v souladu s potřebami trhu práce zaměřen na inovaci vzdělávacího programu oboru "Socilání práce" v části standardu zdravotních nauk s ohledem na demografický vývoj v regionu. Během realizace projektu dojde k rozšíření nabídky o volitelné moduly a praktický výcvik v péči o nemocné. Na realizaci projektu se bude podílet VŠPJ, která má akreditovány zdravotnické studijní obory a to formou poskytování konzultací učitelům VOŠ, recenzemi vytvořených studijních opor a vedením praktického výcviku. Zkvalitnění a inovace modulů z oboru zdravotnictví má za úkol umožnit absolventům snadnější přístup k sociální práci ve zdravotnických zařízeních.
ostatní
partneři:
Zdravá Vysočina, o.s., HORIZONT - Jihlava
www stránky: Klíč k rozvoji

Inovace výstupů, obsahů a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu

reg. číslo
projektu
:
CZ.1.07/2.2.00/28.0115
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
předkladatel projektu: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
období realizace: 1. listopadu 2011 - 31. ledna 2014
anotace:

Projekt je zaměřen na inovaci výstupů a metod výuky bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu (VŠN). Jeho realizací dojde k seznámení okruhu pracovníků zapojených
VŠN s moderními metodami a postupy v terciárním vzdělávání. Zapojené VŠN pak podle svých možností a podmínek akreditace tyto poznatky, zejm. co se týče výstupů z učení (po diskuzi se zástupci z praxe), metod výuky a hodnocení studentů, aplikují na akreditované programy z oblasti stavebnictví, logistiky a ekonomiky. Projekt bude rovněž usilovat o propojení kreditů s metodami hodnocení a studijní zátěží modulů koncipovaných na výstupech z učení i vytvoření uceleného systému kompatibilního na VŠTE a VŠLG. Součástí pilotního ověření nových metod a postupů bude účast vzorku studentů VŠLG u žadatele v rámci týdenní projektové výuky, která je v českých reáliích neobvyklou – konkrétně předmětů Projekt a International Business Week. Po vyhodnocení budou poznatky shrnuty do příručky a prezentovány na závěrečné konferenci.

ostatní partneři projektu: Sdružení profesního terciárního vzdělávání, o.s.
Vysoká škola logistiky o. p. s.
klíčové aktivity projektu 1) Příprava pracovníků na moderní metody a postupy v terciárním vzdělávání
2) Individuální úpravy metod výuky a hodnocení studentů v rámci akreditovaných programů
3) On-line výuka
4) Pilotní ověření
5) Hodnocení zkušeností a přínosu projektu
publicita: Inovace výstupů
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...