Výzkum a projekty
Publikováno: 3. 10. 2018 07:43
Autor: Ing. Radek Bělík

Centralizované rozvojové projekty realizované v roce 2017

Název: Partnerství projektového prostředí
Kordinátor: Ostravská univerzita
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Řešitel dílčí
části:
Ing. Radek Bělík
Období
realizace:
leden - prosinec 2017
Anotace:

Vytvoření aktivní sítě specifických pracovišť vysokých škol v ČR, která zajišťují servis v oblasti dotačních programů – projektová oddělení, oddělení pro vědu a výzkum, servisní centra CŽV, kanceláře mezinárodních vztahů a centra transferu technologií. Projekt má 2 hlavní cíle:

  1. Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice vyhledávání vhodných dotačních programů, životního cyklu projektu, komunikačních tocích uvnitř univerzit ve vztahu k projektům
  2. Navázání spolupráce ke sdílení konkrétních kapacit – vzájemné vzdělávání se v projektové problematice se zaměřením na specifickém prostředí univerzitního typu, např. analýzy výzev a specifických podmínek u operačních programů, společná konzultační činnost s řídicími orgány (pochopení zadávací dokumentace, definice cílové skupiny, jednotnost formulářů příloh atd.), sdílení překladů zadávací dokumentace zahraničních dotačních fondů apod.
  3. Nastavit efektivní způsob řízení projektového a dotačního managementu ve vlastní instituci
Rozpočet dílčí
části:
132 000 Kč
Název: Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS
Kordinátor: Masarykova univerzita
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Řešitel dílčí
části:
Milan Novák
Období
realizace:
leden - prosinec 2017
Anotace: Projekt se týká dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů ve vazbě na plnění legistativních požadavků stanovených zákony. Projekt se zaměří nejen na rozvoj digitální archivace dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o archivnictví") a postup v realizaci akreditace, ale především na povinnosti vyplývající z novely vysokoškolského zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen "novela ZVŠ") mající souvislosti s technickou realizací dlouhodobého ukládání těchto digitálních dokumentů se zřetelem k nařízení eIDAS, Nařízené Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách.
Rozpočet dílčí
části:
160 000 Kč
Název: Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů
Kordinátor: ČVUT v Praze
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Řešitel dílčí
části:
Ondřej Chalupa, DiS.
Období
realizace:
leden - prosinec 2017
Anotace:

VVŠ ČR provozují tři ekonomické informační systémy: iFIS, EIS Magion, SAP. SKupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány organizační struktury (sítě spolupráce) a mechanismy zaměřené na sdílení know-how a kapacit a řízenou komunikaci s dodavateli. V roce 2016, v rámci řešení společného rozvojového projektu typu 13+ zaměřeného na zvyšování kvality dat, byly vytvořeny také vzájemné vazby mezi těmito sítěmi využívající synergický efekt.
Záměrem pro rok 2017 je cíleně využít tyto vazby a funkční spolupráci napříč všemi VVŠ a v oblastech společného zájmu realizovat rozvoj uvedených tří systémů na bázi společných analýz a návrhů řešení, tj. co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ.

Rozpočet dílčí
části:
220 000 Kč
Název: UNIVERSITAS - společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství
Kordinátor: Masarykova univerzita
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Řešitel dílčí
části:
Ing. Tomáš Obruba
Období
realizace:
leden - prosinec 2017
Anotace:

Cílem projektu je vytvořit partnerskou síť univerzit, které se budou spolupodílet na vzniku a obsahu celostátního webového portálu
a elektronického časopisu Universitas, který poutavou formou dodá kvalitní, hloubkové a ověřené informace z oblasti vědy, vzdělávání, výzkumu a vysokého školství. Široká akademická komunita tak získá pravidelný zdroj informací a zároveň diskusní platformu pro sdílení zkušeností a debatu o aktuálních otázkách. Projekt si klade za cíl vytvořit  profesní platformu, která zvýší kvalitu poskytovaných služeb
na českých vysokých školách i prestiž českého vysokého školství.

Rozpočet dílčí
části:
199 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...