Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

KURZY ZAMĚŘENÉ NA ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ (UPSKILLING)

V rámci řešeného projektu Národního plánu obnovy vysokých škol pro roky 2022‑2024 jsou na VŠPJ připravovány profesně orientované vzdělávací kurzy upskillingu s plánovaným zahájením výuky od zimního semestru 2023/2024:

 

Sociálně psychologický výcvik

Obsahem vzdělávání profesně orientovaného kurzu je podporovat sebereflexi a zpětnou vazbu, která vychází z intenzivní interakce ve skupině, a která umožní náhled účastníků na vlastní prožívání a motivy konání. Trénink posilňuje citlivost a porozumění pro chování jiných, je podnětem k dalšímu rozvoji osobnosti. Kurz je určen primárně pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky. Je určen pro začínající profesionály i pro zkušené profesionály, kteří cítí potřebu věnovat péči o vlastní seberozvoj. Kurz je podpůrným nástrojem pro zkvalitnění výkonu praxe. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům sebezkušenostní zážitkový program zaměřený na rozvoj sebepoznání, sociálních kompetencí a komunikačních dovedností.

Forma vzdělávání je kombinovaná, obsahuje jak výuku přímou, tak samostudium i zpracování prakticky a profesně zaměřené závěrečné práce podle individuálních potřeb účastníka vzdělávacího programu.

Studijní zátěž činí 104 hodin, přímá výuka je v rozsahu 48 hodin.

Garantující pracoviště: Katedra sociální práce VŠPJ 

  

Průmysl 4.0

Profesně orientovaný kurz Průmysl 4.0 podá účastníkům bližší vhled do celkového konceptu Průmyslu 4.0 a také do vybraných oblastí, které k této transformaci průmyslu patří. Kurz vysvětluje základní principy Průmyslu 4.0 a dále účastníky detailněji seznámí s tématy umělé inteligence, zpracování obrazu, robotiky a komunikačních protokolů a jejich využití v Průmyslu 4.0. Získané znalosti a dovednosti budou schopni účastníci využít při zavádění Průmyslu 4.0 do existujících a nově vznikajících firem a stejně tak i v rámci výzkumu, vývoji nových metod a jejich inovacích v rámci jednotlivých kroků/oblastí Průmyslu 4.0. V rámci kurzu absolvují účastníci také exkurze do firem, kde už Průmyslu 4.0 je zavedený a využíván.

Cílovou skupinou jsou zejména odborníci z praxe s technickým vzděláním (min. maturitou SPŠ) – elektrotechnici, programátoři, strojaři, nebo lidé pracující ve výzkumu, či inovacích metod využívaných v Průmyslu 4.

Forma vzdělávání je kombinovaná, obsahuje jak výuku přímou, tak samostudium i zpracování prakticky a profesně zaměřené závěrečné práce podle individuálních potřeb účastníka vzdělávacího programu.

Studijní zátěž činí 104 hodin, obsahuje 2 exkurze a přímou výuku v rozsahu 22 hodin.

Garantující pracoviště: Katedra technických studií VŠPJ

 

Finanční řízení pro nefinanční profese

Profesně orientovaný kurz Finanční řízení pro nefinanční profese seznámí účastníky s teoretickým základem v oblasti finančního řízení firmy (organizace), investičního rozhodování a jednotlivých politik v této oblasti včetně pochopení jejich vzájemných vazeb na firmu (organizaci) jako celek i vnitropodnikové útvary firmy (organizace). Tyto získané vědomosti pak účastníci uplatní v samostatné, resp. týmové práci ve čtyřech jednotlivých nabízených modulech, zaměřených aplikovaně na finanční rozhodování, finanční výkaznictví a analýzu a jednotlivé finanční politiky ve firmě (organizaci). Nabyté znalosti bude umožněno konzultovat s tutory školy i odborníky praxe. Kurz je určen pro odborníky z praxe, tj. pracovníci organizací v oblastech veřejného i soukromého sektoru (nefinanční profese) s min. 2letou praxí (referent, administrativní pracovník, střední management, pomocné profese, pracovník služeb, OSVČ). Cílem kurzu je získání profesní nadstavby v oblasti finančního řízení podniku (organizace) s možností profesní specializace či dalšího kariérního a vzdělanostního růstu.

Forma vzdělávání je kombinovaná, obsahuje jak výuku přímou, tak samostudium i zpracování prakticky a profesně zaměřené seminární, resp. závěrečné práce podle individuálních potřeb účastníka vzdělávacího programu.

Studijní zátěž činí 104 hodin, přímá výuka je v rozsahu 20 hodin.

Garantující pracoviště: Katedra ekonomických studií VŠPJ

 

 Přihlašování do kurzů bude spuštěno v září 2023.

 Výuka bude probíhat od října 2023.

 

Popis způsobu a postupů řešení, jimiž má být dosaženo stanovených cílů.

Aktivita, výstup

Termín

Plnění

Analýza vzdělávacích potřeb, aktuálních a budoucích požadavků aplikační sféry a porovnání s možnostmi a odborným zaměřením školy.

9/2022

splněno

Návrh zaměření, obsahu a garantů programů dalšího profesního vzdělávání upskillingu. Schválení vedením VŠPJ.

12/2022

splněno

Vytvoření týmu pro zpracování kurikula a zpracování kurikula programu profesního vzdělávání upskillingu.

2/2023

 

 splněno

Zpracování projektů programu dalšího profesního vzdělávání upskillingu. Zajištění lektorů.

6/2023

 splněno

Zpracování studijních materiálů, učebních pomůcek a dalších nástrojů pro vzdělávání.

8/2023

splněno

Harmonizace kurikula vytvořených programů upskillingu v souvislosti s národní standardizací v oblasti mikrocertifikátů.

9/2023

splněno

Organizační příprava a zajištění programů profesního vzdělávání upskillingu.

9/2023

splněno

Pilotní ověření programů profesního vzdělávání upskillingu.

9/2023 4/2024

probíná

Evaluace vzdělávání, vyhodnocení v rámci národního systému mikrocertifikátů.

6/2024

 

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...