O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 04:56
Autor: Bc. Petra Houserková

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace (nostrifikace)

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jako veřejná vysoká škola oprávněna ve vybraných případech rozhodovat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat např. v seznamu veřejných vysokých škol v ČR na webových stránkách MŠMT ČR. Pokud jsou studijní programy po jejich srovnání v podstatných rysech odlišné, žádost o uznání se zamítne.

Základní informace o postupu při podání žádosti o uznání najde absolvent zahraniční vysoké školy:

Poplatek za podání žádosti:

 • VŠPJ požaduje v souladu s ustanovením § 90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poplatek ve výši 3 000 Kč za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace při podání této žádosti veřejné vysoké škole
 • žadatel bude po podání žádosti vyzván k úhradě poplatku
 • nebude-li poplatek za podání žádosti uhrazen ve stanovené lhůtě, řízení ve věci dané žádosti bude bez dalšího usnesení zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a VŠPJ se touto žádostí nebude dále zabývat

Žádost o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v ČR:

 • absolvent zahraniční vysoké školy podává písemnou žádost rektorovi, pokud je na VŠPJ studijní program blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření akreditován, prostřednictvím kanceláře rektora (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Kancelář rektora, Tolstého 16, 586 01 Jihlava)
 • žadatelům doporučujeme, aby se před podáním žádosti seznámili se studijními plány jednotlivých oborů/programů akreditovaných na VŠPJ, tj. s vyučovanými předměty a s rozsahem praxe během studia (viz sekce Student - Studijní plány u jednotlivých studijních oborů/programů)
 • písemná žádost obsahuje náležitosti uvedené v Metodickém pokynu VŠPJ
 • vzor žádosti si můžete stáhnout také na adrese http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/se-zemi-ve-ktere-je-zahranicni-vysoka-skola-ktera-doklad-o-1)

K žádosti musí být přiloženy:

 • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobný doklad o řádném ukončení studia vydaný zahraniční vysokou školou
 • originál nebo úředně ověřená kopie seznamu vykonaných zkoušek nebo Diploma Supplement
 • úředně (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí) ověřené překlady všech dokumentů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originální znění dokladů je v slovenském nebo anglickém jazyce)
 • úředně ověřená plno moc pro zástupce, v případě, že držitel diplomu zmocnil jinou osobu k podání žádosti

VŠPJ může po žadateli dále požadovat:

 • doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona
 • doplňující informace o náplni vysokoškolského studia v zahraničí

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...