Výzkum a projekty
Publikováno: 22. 6. 2021 08:26
Autor: Ivan Horák

Centralizované rozvojové projekty realizované v roce 2019

Název: Efektivní univerzitní komunikační platformy
Kordinátor: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Období realizace: 01. 01. 2019 –⁠ 31. 12. 2019
Anotace:

Navrhovaný projekt zapadá do dlouhodobé strategie rozvoje lidských zdrojů pracovníků ve výzkumu a vývoji na všech zapojených univerzitách, dále splňuje  obecnou koncepci uplatnění ve znalostní ekonomice.

Hlavním cílem projektu je především vytvořit funkční síť spolupracujících „nekamenných“ univerzit, podpořit regionální roli těchto univerzit a zvýšit společenskou odpovědnost zapojených institucí

Navrhovaný projekt je jedinečný svým širokým zapojením projektových partnerů a předem stanovenými tématy, která jsou aktuální pro zapojené partnery (finanční specifika „nekamenných“ univerzit, metodika M17+ nebo aktivní zapojení zaměstnanců do univerzitních procesů)

Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím řešení několika klíčových aktivit:

 1. Transfer zkušeností v rámci univerzit
 2. ICT nástroje
 3. On-line komunikační platforma
 4. Interní univerzitní setkání
Rozpočet:      400 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: Stáhnout závěrečnou zprávu

Název: Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol
Kordinátor: ČVUT v Praze
Řešitel: Ondřej Chalupa, DiS.
Období realizace: 01. 01. 2019 –⁠ 31. 12. 2019
Anotace:

Tématické zaměření:

Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a) při elektronizaci správních agend vysokých škol a h) při plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.

Cíle:

1. Harmonizace EIS s legislativou EU, ČR a vnitřní organizace VVŠ s dopadem na ekonomicko-správní IS VVŠ
2. Sjednocování technologií a správy systému pro podporu vnitřní organizace a standardizace systémů VVŠ

 

Výstupy:

1. Aplikace přírůstků funkcionalit pro GDPR v podmínkách vlastní VVŠ
2. Aplikace přírůstků funkcionalit ve spisové službě dle potřeb vlastní VVŠ
3. Aplikace přírůstků reportingových funkcí ekonomických dat dle potřeb vlastní VVŠ
4. Implementace přírůstků standardních funkcí v EIS pro eIDAS, pečetění a dlouhodobé ukládání dokumentů v podmínkách vlastní VVŠ
5. Aplikace přírůstků standardní funkcionality EIS v oblasti financí v podmínkách vlastní VVŠ a doškolení uživatelů
6. Provedení upgrade Oracle WLS
7. Integrace studijích agend na úložiště dokumentů CUL pomocí standardního REST rozhraní
8. Implementace jednotné verze iFIS 12.19.

Rozpočet:      300 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: Stáhnout závěrečnou zprávu

Název: Kompetence, projekty, procesy vysokých škol KPP!!!
Kordinátor: Ostravská univerzita
Řešitel: Ing. Radek Bělík
Období realizace: 01. 01. 2019 –⁠ 31. 12. 2019
Anotace:

Navázat na předchozí projekt CRP "Dotace, projekty, procesy vysokých škol", rozšířit stávající síť spolupracujících VŠ.

 1. Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice projektových procesů pro kontrétní téma/výzvu.
 2. Vytvořit čtyři odborné bloky tvořené pracovními skupinami projektových a jiných oddělení dotčených projektovými procesy.
 3. Podpořit jednotné komunikační prostředí pro síť spolupracujících center VŠ.
 4. Posílit individuální nastavení efektivního řízení projektového a dotačního managementu v zapojených VŠ

Výstupy:

 1. Projektová setkání - účast na 4 setkáních po 3 pracovnících VŠ, networking a kulaté stoly
 2. Workshopy - účast na 4 odborně zaměřených workshopech po 3 pracovních VŠ
 3. Komunikační platforma - společné komunikační prostředí (chat, dokumenty, FAQ apod.)
Rozpočet:      200 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: Stáhnout závěrečnou zprávu

Název: Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě
Kordinátor: Masarykova univerzita
Řešitel: Milan Novák
Období realizace: 01. 01. 2019 –⁠ 31. 12. 2019
Anotace:

Projekt se zaměří na oblast implementace legislativy a aktivit podporovaných ministerstvem do studijních informačních systémů. V oblasti podporovaných aktivit půjde zejména o elektronizaci správní agendy vysoké školy (c), dále o plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol (h).

Cíle:

 1. Elektronizace studijních a souvisejících agend v informačních systémech škol a elektronické podepisování studijních dokumentů v různých fázích studia; příprava či realizace předávání do registrů ze správních agend a návrhy formátů dat.
 2. Přístupnost internetových stránek a podpora mobilních zařízení pro studijní a související agendy v informačních systémech škol dle legislativy.
 3. Ochrana osobních údajů ve studijních a souvisejících informačních systémech, revize a nové implementace dle legislativy.

Výstupy:

 1. Analýza agendy doručování rozhodnutí uchazečům (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) a studentům týkajících se jejich studia (uznávání předmětů, žádosti o výjimky ze SZŘ).
 2. Procesní analýza cíle 1, definice potřeb a návrh požadavků kladených na agendu studijního oddělení dále SO ve studijním informačním systému VŠPJ dále IS.
 3. Účast na společném zahajovacím semináři.
 4. Vývoj nadstavby informačního systému s cílem elektronizovat vybrané procesy na SO.
 5. Aktivní testování implementovaných změn v responzivním chování IS – studentská část.
 6. Implementace procesu/workflow do konkrétní správní agendy zaměřené na oblast procesů SO v IS.
 7. Upravení aplikace „GDPR“ v IS ve smyslu dopadů novely zákona na ochranu osobních údajů.
 8. Analýza možností propojení IS na externí systémy IFIS a Národní registr zdravotnických pracovníků.
 9. Školení uživatelů v agendě procesů na SO.
 10. Účast na společném závěrečném semináři.
 11. Vyhodnocení stavu řešení na VŠPJ. Podílení se na návrhu pro další postup v roce 2020. Včetně zhodnocení spolupráce, námětů pro další období a návrhů sdílení příkladů dobré praxe.
Rozpočet:      160 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: Stáhnout závěrečnou zprávu

Název: Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů
Kordinátor: Masarykova univerzita
Řešitel: Mgr. Daniela Ďásková
Období realizace: 01. 01. 2018 –⁠ 31. 12. 2018
Anotace:

Projekt se zaměřuje na centrální řešení pro problematické oblasti spojené se zaměstnáváním zahraničních pracovníků a vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí.

Nejvýznamnějšími aktivitami vysokých škol v oblasti internacionalizace lidských zdrojů je právě  získávání akademických, výzkumných a vývojových  pracovníků a dalších zaměstnanců podílejících se na tvůrčí činnosti univerzit ze zahraničí. Zároveň se vysoké školy připravují na  vysílání svých zaměstnanců k práci do zahraničí vzhledem k vzrůstající mobilitě zaměstnanců. 

S internacionalizací v oblasti lidských zdrojů na vysokých školách jsou spojeny zejména 4 hlavní okruhy problematik:

i) administrativně náročná a měnící se legislativní pravidla pro zaměstnávání cizinců, informační a evidenční povinnosti zaměstnavatele, řešení problematiky legalizace pobytu zaměstnance a jeho rodinných příslušníků;

ii) speciální legislativní pravidla pro každou zemi EU/EHP a Švýcarska i třetích zemí pro vysílání zaměstnanců k práci do zahraničí;

iii) problematika koordinace sociálního zabezpečení spojená se souběhem zaměstnávání v rámci EU/EHP a Švýcarska s vysokým rizikem finanční újmy pro VŠ v případech, kdy dochází ke zpětnému určení příslušnosti k zahraničnímu právu sociálního zabezpečení, a s tím spojenou:

   a) ztrátou již odvedeného pojistného do českého systému sociálního zabezpečení včetně rizika doplacení pojistného do nově určeného sociálního systému,

   b) povinností uhradit sankci za opožděně zaplacené pojistné;

 iv) nezamýšlené důsledky rozdílných úprav práva sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska spojené s koordinací sociálního zabezpečení  spočívající v odvodech do systému sociálního zabezpečení i přesto, že pracovněprávní vztah v ČR povinnost odvodů nezakládá současně s nejednotnými výklady různých státních orgánů.

 

Dílčí cíle projektu za VŠPJ:

 1. Spolupráce na centrálním řešení administrativně náročných a měnících se legislativních pravidel pro zaměstnávání cizinců v prostředí VŠ
 2. Spolupráce na centrálním řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí
 3. Spolupráce na centrální řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska
 4. Spolupráce na centrální řešení nezamýšlených důsledků rozdílných úprav práva sociálního zabezpečení v rámci ČR a SR
 5. Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ
 6. Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ

Výstupy dílčí části projektu za VŠPJ:

 1. Podíl na zpracování metodiky pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, dle pokynů gestora cíle
 2. Zmapování problematiky spojené se souběhem zaměstnání v rámci ČR a SR
 3. Podílení se na jednotném postupu VŠ v odvodech do slovenského systému soc. zabezpečení, v případech podlimitních dohod
 4. Účast na konferenci k problematice projektu
 5. Účast na koordinačních schůzkách. Uspořádání koordinační schůzky
 6. Vyhodnocení projektu a návrh koncepce v pokračování projektu pro rok 2019
Rozpočet:      163 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: Stáhnout závěrečnou zprávu

Název: UNIVERSITAS 2019 - Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství
Kordinátor: Masarykova univerzita
Řešitel: Ing. Magdalena Martini, Ing. Tomáš Obruba
Období realizace: 01. 01. 2019 –⁠ 31. 12. 2019
Anotace:

Magazín vysokých škol Universitas.cz si za dva roky své existence vybudoval silnou čtenářskou základnu. Zároveň tak prokázal, že profesní časopis, jehož realizace je postavena na spolupráci partnerských veřejných vysokých škol, má své nezastupitelné místo při zvyšování kvality prostředí českých vysokých škol i jejich společenské odpovědnosti. Díky těsné spolupráci partnerských škol a sdílení zkušeností však vyvstaly pro další rozvoj potenciálu časopisu nové potřeby, a to zejména v níže uvedených oblastech.

V souvislosti se stále vyššími nároky na internacionalizaci prostředí na českých vysokých školách roste potřeba po informačně bohatých textech v angličtině, vytvořených speciálně pro zahraniční badatele a pedagogy, kteří zde působí ve stále větší míře a kterým již zdaleka nestačí pouze překlady obsahu vytvořeného v češtině. Nově je proto plánováno vytvoření speciálního anglického obsahu se třemi vlastními rubrikami, cíleného přímo na tyto pracovníky, a to ve spolupráci se zahraničními centry jednotlivých škol a dalšími odpovědnými středisky či pracovníky. Rozvoj v této oblasti přispěje k posílení mezinárodního charakteru na českých vysokých školách, pomůže příchozím zahraničním akademikům k lepšímu pochopení českého vzdělávacího systému a zároveň také přispěje k propagaci českého vysokého školství a vědy ve světě. K podpoře tohoto cíle bude nově vytvořen také speciální newsletter v angličtině, který bude vycházet 3x ročně a bude propagován na jednotlivých vysokých školách.

V souvislosti s mezinárodním zapojováním českého vysokého školství budou navázána další partnerství a nadále bude pokračovat spolupráce se zahraničními partnery a zainteresovanými subjekty a evropskými organizacemi na poli vysokoškolského vzdělávání, což dále přispěje k rozšíření povědomí o úspěších a problematice českého vysokého školství, vědy i vzdělávání v zahraničí (např. ERC).

V návaznosti na rozšíření čtenářské základny se magazín vysokých škol Universitas stal atraktivním místem pro posilování regionálního i celonárodního působení zapojených partnerských vysokých škol a zvyšování jejich společenské odpovědnosti. Nově proto bude vytvořen společný speciální prostor ve formě agregovaného elektronického systému, který bude sloužit jako platforma pro zveřejňování aktuálních událostí, akcí a pozvánek na ně, a následně i dalších informací a zajímavostí ze všech zapojených škol, což umožní ještě cílenější propagaci vůči zainteresované akademické i neakademické veřejnosti. Bude tak vytvořen souhrnný společný prostor, který bude sdružovat nejen vytvářené redakční články, ale nabídne také komplexní přehled o dění na všech školách v průběhu celého roku a napříč všemi regiony České republiky. V případě zveřejňovaných akcí budou přijímány pouze upoutávky na události, pořádané univerzitami nebo jejich součástmi a/nebo pořádané v jejich prostorách. Celý model pak bude sloužit i pro testování jednoho z možných způsobů financování a udržitelnosti magazínu vysokých škol Universitas. 

V průběhu trvání společného projektu se také ukázala větší potřeba sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny, které přináší implementace novely vysokoškolského zákona s důrazem na transformaci studijních oborů na studijní programy a další aktuální oblasti, které je třeba komunikovat z hlediska její specifičnosti vůči médiím i širší akademické a zainteresované veřejnosti. Dalším cílem projektu tedy je uspořádání speciálního workshopu pro zástupce ze zapojených vysokých škol zaměřeného přímo na zapojené pracovníky na vysokých školách i z dalších zainteresovaných organizací. Cílem je tak propojit více jednotlivé účastníky českého vysokoškolského systému.

Přes velmi úspěšný začátek, kdy si magazín a elektronický časopis ve formě newsletteru získal početnou a stálou čtenářskou základnu (míra opuštění je téměř nulová), je třeba tuto stále aktivně udržovat a snažit se o zvýšení jeho dosahu i počtu jeho čtenářů. Periodicita příspěvků na portálu i elektronického časopisu Universitas se tedy zvýší na 1 x týdně a 10 čísel newsletteru ročně, která budou rozesílána členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit. 

Právě v plnění výše uvedeného cíle má velký potenciál také rozšíření partnerské sítě škol o další a využití sociálních sítí, dále profilů a stránek zapojených škol k propagaci a cílenému promování priorit českého vysokého školství, jako jsou akreditace, kvalita škol, doktorské studium, rovnost žen a mužů či hodnocení vědecko-výzkumných výsledků.

V rámci sociálních sítí bude užitečné založit také vlastní profesní skupinu na profesní síti LindkedIn, která bude poskytovat účastníkům nejen prostor pro informace a diskuse, ale bude také zdrojem námětů na další témata pro magazín Universitas.

S ohledem na rozvoj elektronických médií a jako reakci na stále se zvyšující zájem čtenářů o ně, bude na základě již existující šablony verze pro tablety z roku 2018 vytvořena verze magazínu pro tablety, která bude 3x ročně shrnovat texty magazínu a v graficky a vizuálně atraktivní podobě nabízet čtenářům přehled toho nejzajímavějšího z Universitas. Díky tomu se rozšíří čtenářská základna a atraktivita celého magazínu. Pro tu část čtenářů, která na rozdíl od většiny stále preferuje tištěná média, bude vytvořeno tištěné číslo v podobě ročenky, která shrne události a rozhovory, které vyšly v magazínu Universitas v průběhu celého roku.

Rozpočet:      202 000,00 CZK
Závěrečná zpráva: Stáhnout závěrečnou zprávu
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...