Výzkum a projekty
Publikováno: 3. 10. 2018 11:21
Autor: Ing. Radek Bělík

Centralizované rozvojové projekty realizované v roce 2018

Název: Dotace, projekty, procesy vysokých škol
Kordinátor: Ostravská univerzita
Partneři: VŠPJ a další VVŠ
Řešitel dílčí
části:
Ing. Radek Bělík
Období
realizace:
leden - prosinec 2018
Anotace:

Navázat na předchozí projekt CRP "Partnerství projektového partnerství", rozšířit stávající síť spolupracujících VŠ.

  1. Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice projektových procesů pro kontrétní téma/výzvu.
  2. Vytvořit čtyři odborné bloky tvořené pracovními skupinami projektových a jiných oddělení dotčných projektovými procesy.
  3. Podpořit jednotné komunikační prostředí pro síť spolupracujících center VŠ.
  4. Posílit individuální nastavení efektivního řízení projektového a dotačního managementu v zapojených VŠ

Výstupy:

    1. Projektová setkání - účast na 4 setkáních po 2-3 pracovnících VŠ, networking a kulaté stoly
    2. Komunikační platforma - společné komunikační prostředí (chat, dokumenty, FAQ apod.)

Rozpočet dílčí
části:
99 000 Kč
Název: Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol
Kordinátor: Masarykova univerzita
Partneři: VŠPJ a další VVŠ
Řešitel dílčí
části:
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Období
realizace:
leden - prosinec 2018
Anotace: Cílem tohoto projektu, do něhož jsou zapojeny všechny VVŠ: připravit společně ucelené řešení zahrnující analýzy, interní legislativu (směrnice a předpisy), metodiku (návody, postupy, doporučení), dokumentaci (včetně registru se záznamy o všech činnostech zpracování OÚ), opatření k zabezpečení systémů/procesů a zajištění práv subjektů údajů, vzdělávání a informovanost – a toto implementovat na jednotlivých VVŠ dle jejich konkrétních podmínek a potřeb. Komplexní zajištění a ochrana osobních údajů je dlouhodobá záležitost, která zdaleka nekončí datem 25. 5. 2018; vzhledem k rozsahu problematiky se k tomuto datu dá realisticky očekávat realizace jen klíčových prvků řešení a detailní plán dalšího postupu, což by mělo být ovšem dostatečné pro prokázání základní shody s GDPR. Mnohé z úkolů a činností budou pokračovat ve druhé polovině roku 2018 a dále (implementace GDPR do dalších oblastí; příprava společných řešení a nastavení dlouhodobé spolupráce VVŠ; aktualizace, doplňování a vylepšování prvků ochrany).
Rozpočet dílčí
části:
310 000 Kč
Název: Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů
Kordinátor: Masarykova univerzita
Partneři: VŠPJ a další VVŠ
Řešitel dílčí
části:
Mgr. Daniela Ďásková
Období
realizace:
leden - prosinec 2018
Anotace:

Projekt se zaměřuje na centrální řešení pro problematické oblasti spojené se zaměstnáváním zahraničních pracovníků a vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí. Nejvýznamnějšími aktivitami vysokých škol v oblasti internacionalizace lidských zdrojů je právě získávání akademických, výzkumných a vývojových  pracovníků a dalších zaměstnanců podílejících se na tvůrčí činnosti univerzit ze zahraničí. Zároveň se vysoké školy připravují na  vysílání svých zaměstnanců k práci do zahraničí vzhledem k vzrůstající mobilitě zaměstnanců.

Rozpočet dílčí
části:
163 000 Kč
Název: Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia
Kordinátor: Masarykova univerzita
Partneři: VŠPJ a další VVŠ
Řešitel dílčí
části:
Milan Novák
Období
realizace:
leden - prosinec 2018
Anotace:

Projekt se týká přechodu na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů, přípravou na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Dále se projekt týká plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadav+ků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost.

Rozpočet dílčí
části:
160 000 Kč
Název: Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018
Kordinátor: České vysoké učení technické v Praze
Partneři: VŠPJ a další VVŠ
Řešitel dílčí
části:
Ondřej Chalupa
Období
realizace:
leden - prosinec 2018
Anotace:

VVŠ ČR provozují tři ekonomické informační systémy: iFIS, EIS Magion, SAP. SKupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány organizační struktury (sítě spolupráce) a mechanismy zaměřené na sdílení know-how a kapacit a řízenou komunikaci s dodavateli.
Záměrem pro rok 2018 je cíleně využít tyto vazby a funkční spolupráci napříč všemi VVŠ a v oblastech společného zájmu realizovat rozvoj uvedených tří systémů na bázi společných analýz a návrhů řešení, tj. co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ.

Rozpočet dílčí
části:
310 000 Kč
Název: Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství
Kordinátor: Masarykova univerzita
Partneři: VŠPJ a další VVŠ
Řešitel dílčí
části:
Ing. Tomáš Obruba
Období
realizace:
leden - prosinec 2018
Anotace:

Cílem projektu v roce 2018 je rozšíření partnerské sítě škol o další veřejné vysoké školy a rozvoj společného online prostoru Universitas pro sdílení a výměnu zkušeností zejména v oblasti optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností, stejně jako vzájemná výměna zkušeností při přechodu českých veřejných vysokých škol na novou strukturu studijních programů a systém akreditace v návaznosti na implementaci novely vysokoškolského zákona. Sdílení zkušeností mezi vysokými školami a diskuse napříč akademickou obcí se zapojením klíčových orgánů (MŠMT, NAÚ) a existujících reprezentací (ČKR, RVŠ), a propojení i v dalších oblastech, jako je komunikace se širší zainteresovanou  veřejností, popularizace  vědy, internacionalizace atp. přináší synergický efekt k naplňování dlouhodobých cílů v oblasti vysokoškolské politiky České republiky.

Rozpočet dílčí
části:
202 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...