O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 05:09
Autor: Bc. Petra Houserková

Podatelna VŠPJ

Adresa podatelny VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Provozní doba fyzické podatelny:

pondělí

09:00 - 11:30 hod. 12:00 - 14:30 hod.

úterý

09:00 - 11:30 hod. 12:00 - 13:00 hod.

středa

09:00 - 11:30 hod. 12:00 - 14:30 hod.

čtvrtek

09:00 - 11:30 hod. 12:00 - 14:30 hod.

pátek

09:00 - 11:30 hod. 12:00 - 13:00 hod.

Na výše uvedeném pracovišti jsou školou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, škola dokument dále nezpracovává.

Pro urychlení zpracování doručených podání uvádějte datum a formu odeslání Vašeho podání, případně další Vám známé identifikátory dokumentu (zejména Vaše číslo jednací nebo spisová značka).

Adresa pro doručování datových zpráv na technických nosičích dat:

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Tolstého 16
  586 01 Jihlava

Kontakt:

 • Telefon: +420 567 141 179, +420 567 141 111
 • Fax: +420 567 300 727
 • E-mail: vspj@vspj.cz
 • ID datové schránky: w9ej9jg
 • IČ: 71226401
 • DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB)
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB)
 • na přenosném technickém nosiči – CD, DVD, USB flash disk (maximální velikost souboru je 20 MB). Součástí obsahu nosiče nesmí být škodlivý kód. Je-li takový kód při bezpečnostní kontrole realizované před zahájením příjmu zjištěn, podání nebude přijato. V případě, kdy je datový nosič s výskytem škodlivého kódu doručen v poštovní zásilce, je bezpečně zlikvidován. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně
  Tato pravidla platí jak při osobním podání, tak i při doručení nosiče v poštovní zásilce či kurýrem.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

V případě, že odesílatel dokumentem vůči škole právně jedná nebo činí úkon, musí být dokument podání pouze ve formátu PDF, verze 1.7 a vyšší, opatřený elektronickým podpisem či pečetí v souladu s povinností uloženou zvláštním právním předpisem. Výjimkou je realizace úkonu v souladu s postupem dle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. I v tomto případě však musí být dokument ve formátu PDF. Přílohy podání pak mohou být v některém z následujících formátů:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší
 • PDF/A, ISO 19005
 • RTF
 • DOC
 • DOCX
 • XLS/XLSX
 • PPT/PPTX
 • ZFO

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • datový formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM)

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

E-faktury:

 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

Další datové formáty mohou být po dohodě s příslušným útvarem školy doručeny na datovém nosiči. Stejná pravidla platí i v případě souborů, překračujících velikostí limit pro datové zprávy.

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním, a které soubory jsou jeho přílohami.

Řešení vad datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje datový formát, který škola nepřijímá, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn. Nepodaří-li se odesílateli vadu datové zprávy odstranit, podání se dále nezpracovává. Datové zprávy obsahující škodlivý kód, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, jsou eliminovány bezpečnostními nástroji školy a podatelně tak nejsou dostupné. Odesílateli proto v takovém případě není zasíláno potvrzení o doručení datové zprávy.

S ohledem na výše uvedené upozorňujeme, že e-mailová adresa vspj@vspj.cz není primární elektronickou adresou pro prokazatelné doručení datové zprávy. K tomu je určena datová schránka školy (ID datové schránky w9ej9jg).

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení mailové zprávy, odesílaná při příjmu zprávy z podatelny školy, potvrzuje faktickou dostupnost zprávy podatelně a zahájení jejího zpracování. Není tedy potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta. Nepodaří-li se škole vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem ve stanovené lhůtě odstranit, dokument se dále nezpracovává. V případě, že po odeslání datové zprávy na mailovou adresu vspj@vspj.cz neobdržíte potvrzení o doručení datové zprávy, není Vaše podání dostupné podatelně a nemůže tedy být školou zpracováno. Pokud jste při přípravě datové zprávy dodrželi všechny výše stanovené podmínky (včetně realizace antivirové kontroly před odesláním datové zprávy) a přesto jste neobdrželi potvrzení o doručení datové zprávy, kontaktujte prosím telefonicky podatelnu na čísle +420 567 141 179.

Potvrzení o doručení datové zprávy, vložené do datové schránky školy, je řešeno s využitím stavových zpráv Informačního systému datových schránek.

Vzor potvrzovací mailové zprávy odeslané na e-mail vspj@vspj.cz: Vaše zpráva byla přijata do systému pod identifikací: rok/evidenční číslo, např. 22/00297.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...