Výzkum a projekty
Publikováno: 25. 7. 2014 08:58
Autor: Ing. Radek Bělík

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ

reg. číslo
projektu:
CZ.1.07/2.3.00/35.0029
dotační
titul:
OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
období
realizace:
1. června 2012 - 31. května 2014
anotace: Projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných střeních škol, dálě systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje. Projekt lze rozdělit do čtyř klíčových aktivit:
  1. Popularizace VaV - v rámci projektu budou realizovány popularizační přednášky a dále Dny výzkumu a vývoje na VŠPJ.
  2. Systematická práce se studenty VŠPJ - zapojením doktorandů a mladých vědců partnerů do zájmových seminářů VŠPJ, zřízením pomocných vědeckých sil na katedrách VŠPJ a návštěvami odborných pracovišť partnerů.
  3. Systematická práce s žáky středních škol - formou putovních popularizačních přednášek, vybraných kroužků a letní školy technických disciplín.
  4. Systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ - budou zřízeny pozice mentorů výzkumu a dále realizovány kurzy metodiky VaV.
vedoucí
projektu:
Ing. Hynek Stehlík
celková
částka:
16 537 329.31 Kč
partneři
projektu:
Univerzita Karlova v Praze, Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze
webové
stránky:
Výzkum, Vývoj, Vysočina

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě

reg. číslo
projektu:
CZ.1.07/3.2.09/03.0015
dotační titul: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
období
realizace:
2. dubna 2012 - 30. září 2014
anotace: Cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS vytvořením nových vzdělávacích modulů zaměřených na další vzdělávání vedoucích pracovníků subjektů působících v oblasti sociálních služeb. Během realizace projektu bude na základě analýzy jejich vzdělávacích potřeb vytvořeno 15 vzdělávacích modulů. Poté bude v pilotáži na vybrané skupině účastníků ověřeno zaměření a kvalita těchto modulů. Finalizované moduly budou zařazeny do nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS a po skončení projektu nabízeny všem subjektům působícím v oblasti sociálních služeb v Kraji vysočina.
vedoucí
projektu:
Mgr. Alena Štěrbová
celková
částka:
3 972 188, 45 Kč
partner
projektu:
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava
webové
stránky:
Další vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS

Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu

reg. číslo
projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0470
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
období realizace: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2013
anotace:

Účelem tohoto projektu je zajištění kvalitní odborné připravenosti studentů, zajištění souladu teoretické výuky s potřebami praxe a také zajištění co nejlepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Součástí projektu je vznik společného nástroje pro evidenci a kontrolu kvality, průběhu a výstupů praxe studentů včetně sledování jejich vlivu na témata bakalářských prací a uplatnění studentů po ukončení studia. Dalším cílem je zvýšení partnerské součinnosti akademických pracovníků, administrátorů praxí, zaměstnavatelů a veřejných a profesních institucí a organizací včetně vzniku dohod o systému spolupráce školy, profesních skupin i jednotlivých firem a organizací při zajišťování průběhu praxí, jejich hodnocení a průmětu poznatků do obsahu výuky. Projekt umožní nastavení dlouhodobého a systematického sledování vlivu praxí na uplatnění studentů v praktickém životě.

vedoucí projektu: Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
celková částka: 8 917 098,97 Kč
partneři projektu:

Úřad práce v Jihlavě
Kraj Vysočina
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Statutární město Jihlava

webové
stránky:

Moje praxe

Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť

reg. číslo
projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0115
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.4 Partnerství a sítě
období realizace: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
anotace:

Cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty a vytvořit síť mezi vysokými školami, vyšší odbornou školou regionu Vysočina a soukromým a veřejným sektorem za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou. V rámci projektu se uskuteční semináře/pan. diskuse (zúčastní se studenti a akademičtí a pedagogičtí pracovníci VŠPJ a partnerů). Cílové skupiny by zde měly získat poznatky z aplikační sféry i vzdělávací sféry. Dále se uskuteční konference na zajímavá témata jednotlivých studijních oborů VŠPJ, vytvořen bude webový portál a kontaktní centrum.

vedoucí projektu: Mgr. Alena Štěrbová
celková částka: 9 408 137,56 Kč
partneři projektu:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Kraj Vysočina
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Statutární město Jihlava

internetové stránky: Most k partnerství

Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava

reg. číslo
projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0341
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
období realizace: 1. června 2009 - 31. května 2012
anotace:

Cílem projektu je inovace studijního oboru cestovní ruch vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce díky kvalitnějšímu vzdělání, které bude dosaženo zavedením nových předmětů do výuky, úpravou současných osnov některých předmětů, aktualizací témat a přístupu k výuce, vypracováním dosud chybějících studijních textů, opatřením nezbytných pomůcek k výuce zapojením IT a multimediálního obsahu do výuky, partnerstvím s potenciálními zaměstnavateli a organizacemi, které zajišťují praxi studentů.

vedoucí projektu: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
celková částka: 4 783 642,90 Kč
partner projektu: Univerzita Hradec Králové
internetové stránky: Inovace oboru CR na VŠPJ

Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava

reg. číslo
projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0317
dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
období realizace: 20. května 2009 - 30. dubna 2012
anotace:

Cílem projektu je zlepšit vzdělávání studentů a zkvalitnit výuku předmětů prostřednictvím tvorby e-learningových opor, které budou postupně zaváděny do jednotlivých předmětů studijních oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava. Jedním z cílů je přizpůsobení elearningového systému podmínkám VŠPJ a informačnímu systému. Hlavním cílem projektu je potom proškolení pracovníků VŠPJ v rámci tvorby e-learningových opor, což bude mít návaznost na zavádění e-learningových opor do jednotlivých předmětů studijních oborů, na základě kterých budou mít studenti možnost získávat další vzdělávání a též i absolvovat průběžné a závěrečné testy prostřednictvím internetu.

vedoucí projektu: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
celková částka: 12 994 811 Kč
internetové stránky: E-learning na VŠP Jihlava
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...