Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

Centralizované rozvojové projekty 2020

Název projektu: Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019–⁠2030
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2020 –⁠ 31. 12. 2020
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce veřejných vysokých škol při naplňování strategických cílů definovaných v rámci Inovační strategie České republiky 2019 – 2030, která definuje klíčové národní priority, jež jsou nezbytné k posílení inovačního potenciálu České republiky v souladu s vizí „Country for Future“. Tyto vize a strategické cíle se musí prolínat i s procesy a strategiemi vysokých škol, které by měly být v rámci jejich společenské odpovědnosti zohledněny při sestavování strategických dokumentů. Aktuálnost tohoto projektu je posílena končícím obdobím strategických záměrů vysokých škol (2016–2020) a nutností sestavit záměry nové, zohledňující vizi „Country for Future“, pro další období.

Spolupráce zapojených vysokých škol je plánována ve formě platformy založené na sdílení zkušeností a principů při koncipování strategických dokumentů pro další období. Platforma poskytne prostor pro nastavení strategických cílů vysokých škol, které budou zohledňovat podněty a informace od orgánů státní správy, zástupců průmyslové sféry a zájmových organizací.

Projekt podpoří spolupráci partnerských škol s průmyslovou praxí v dotčených regionech a přispěje tak k naplňování všech devíti strategických cílů definovaných Inovační strategií České republiky 2019 – 2030.

Cíl projektu:

Prostřednictvím projektu na jedné straně představí zúčastněné vysoké školy svým partnerům z veřejné a soukromé sféry perspektivní rozvojové trendy svých oborů v přímé korespondenci se směry a tématy Inovační strategie České republiky 2019–2030 a zároveň získají informace / náměty / výzvy z externího prostředí, především regionů.  V rámci této platformy musí vysoké školy sehrát kvalitní roli leadera a moderátora jak v rámci kulatých stolů / vlastních diskusí, resp. výměny informací, tak v rámci formulace potřebných závěrů. Tímto dojde k výraznému posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie České republiky 2019–2030. Zároveň tato platforma ve formě zpětné vazby zkvalitní obsah a závěry Strategických záměrů vysokých škol. Uvedený proces nesmí být jednorázovou akcí. Aby projekt měl požadovanou přidanou hodnotu, musí být nastaven princip kontinuální běžné „best practice“. Praxe kulatých stolů, procesní kontinuální praxe vzájemného sdílení a následně ve vlastních činnostech využívání informací a znalostí partnerů projektu, tvorba a implementace vlastních a společných strategií, učení se navzájem od sebe, učení se společně od okolního úspěšného světa, to vše je efektivní cestou pro naplnění Inovační strategie ČR 2019–2030 a korespondujícího udržitelného rozvoje každého zúčastněného subjektu a celé naší společnosti.

Závěrečná zpráva: stáhnout
Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Celková částka: 500 000,00 CZK
Partneři: VŠPJ
Název projektu: Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2020 –⁠ 31. 12. 2020
Stav projektu: ukončené
 

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí projektových pracovníků, resp. osob zapojených do projektového procesu v rámci VŠ, včetně klíčového prvku, kterým je přenos a aplikace zkušeností a dobré praxe dovnitř zapojených VŠ. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci aplikace legislativních pravidel, dotačních pravidel pro efektivní využívání dotačních zdrojů.

 Výstupy ze společných odborných školení a interních seminářů (know-how, postupy, procesy, pravidla, které bude uchováno ve formě analýz, zápisů a jiné formy dokumentace), databáze hodnotitelů a mapa dotačních příležitostí bude přístupné i po skončení realizace projektu a rovněž dále využíváno pro interní potřeby každé zapojené VŠ jako nástroj pro uchování znalostí a know-how, zefektivnění a plnění požadavků legislativy, pravidel poskytovatelů a dalších předpisů.

Výstupy projektu:

1.Tématická školení, odborné diskusní bloky - 4x - Vzdělávání zástupců VŠ včetně diskusních kulatých stolů s odborníky v relevantních oblastech pro realizaci dotačních projektů (pracovně-právní problematika, dotační pravidla, kontroly a audity, evidence majetku a výstupů projektu, veřejné zakázky apod.)

2. Mapa dotačních příležitostí - dotační mapa a přehled dosud využitých dotačních a grantových schémat napříč všemi zapojenými VŠ. Možnost individuálního rozšíření pro každou zapojenou VŠ a využití. 

3. Interní semináře a školení - 2x - Implementace pravidel, legislativy a procesů uvnitř VŠ

4. Společný elektronický nástroj pro sdílení výstupů a výměnu dobré praxe - Sdílené komunikační prostředí a vytvořené dokumenty

Závěrečná zpráva: stáhnout
Vedoucí projektu: Ing. Radek Bělík
Celková částka: 149 000,00 CZK
Partneři: VŠPJ
Název projektu: Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2020 –⁠ 31. 12. 2020
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Hlavní cíle:                    

 1. Koordinace technologického rozvoje EIS                    
 2. Unifikace datových a uživatelských rozhraní na moderních technologiích a otevřených standardech                    
 3. Udržitelný rozvoj a implementace standardních funkcionalit pro podporou elektronizace a automatizace procesů integrovaného EIS                     

Plánované výstupy CRP:

 1. Posílení HW infrastruktury EIS
 2. Koordinovaná příprava možné obměny EIS sekce 2
 3. Technologie úložiště dokumentů CUL
 4. Upgrade rozhraní iFIS - VERSO
 5. Upgrade technologie datových pump
 6. Jednotný formát dat UTF-8
 7. Ukončení podpory provozu Oracle Report
 8. Napojení ERP systémů na systémy veřejných zakázek (SVZ)
 9. Nová rozhraní iFIS, Spisové služby a datových schránek ISDS
 10. Podpora opravných dokladů-faktur mezi integrovanými systémy
 11. Elektronická fakturace dle standardu EU/ČR
 12. Rozvoj a unifikace uživatelských rozhraní ERP systémů
 13. Koordinované úpravy a rozšíření PaM VEMA
 14. Podpora při zpracování rozšířených povinností v oblasti DPH
 15. Rozvoj Registru smluv na základě zkušeností z praxe
 16. Rozvoj SPSL dle NSESSS: na základě konkrétních podnětů zejména z elektronického SŘ
 17. Doplnění nových standardních funkcionalit e-oběhových modulů
 18. Doplnění licencí a/nebo implementace modulů a funkcionalit z katalogu standardních řešení EIS
 19. Rozvoj modulu Rozpočet
 20. Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ

Výstup dílčí části projektu VŠPJ:

 1. Rozvoj katalogových funkcionalit modulu Rozpočet
Závěrečná zpráva: stáhnout
Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.
Celková částka: 240 000,00 CZK
Partneři: VŠPJ a další

Název projektu: Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2020 –⁠ 31. 12. 2020
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Zapojené vysoké školy mají vytvořené schopné portfolio projektové podpory v oblasti národní grantů, jsou úspěšnými žadateli a řešiteli v operačních programech (např. OP VVV, OP Z, OP PIK…) i na úrovni přeshraniční spolupráce (Interreg). V této roli se projektový management orientuje v jednotlivých dotačních možnostech, výzvách, terminologii i procesech při realizaci projektů a je dobrou podporou celé akademické obci.

V oblasti mezinárodních grantů typu H2020 jsou však zapojené vysoké školy nezkušené, případně velmi neúspěšné z důvodu nezkušeného projektového managementu. Projekt nemá ambici řešit VaV potenciál pro excelentní výzkum v rámci H2020, ale zaměřuje se na projektovou podporu, která je podstatným nástrojem pro získání dotace a následné řešení projektu.

Cíl projektu

Vytvořit projektové zázemí (project support) pro každou zapojenou univerzitu pro podávání mezinárodních grantů

 • Bez ohledu na VaV potenciál VŠ (předpokladem je, že VŠ má minimálně 1 ohnisko pro excelentní výzkum)
 • Být připraven, orientovat se v terminologii, procesech, možnostech mezinárodních grantů, resp. výzvách
 • Vybudovat efektivní tým v celém životním cyklu mezinárodních projektu

Zapojení VŠPJ do těchto aktivit:

1. Mezinárodní vzdělávací akce

Povinná aktivita

1 účastník za VŠPJ se zúčastní 2 mezinárodních vzdělávacích akcí trvajících nejdéle 5 dnů zaměřené na problematiku mezinárodních grantů, případně konkrétně na Horizon 2020 nebo na připravovaný navazující Horizon Europe. Na akcích se účastníci seznámí s odbornou problematikou a bude zde potenciál navázat spolupráci se zahraničními projektovými centry VŠ.

Vytipované vzorové akce:

 • Horizon 2020 Proposal Development (Akce pořádaná Europa Media se zaměřením na porozumění všech aspektů přípravy projektů do dotačního programu H2020)
 • Project Management for EU Funded Projects (Kurz Project Management for EU Funded Projects je pořádaný European Academy for Taxes, Economics and Law a je zaměřen na požadavky Evropské komise ve vztahu k řízení projektů financovaných EU v celém jejich životním cyklu, to je od rozhodnutí o udělení dotace až po závěrečný audit projektu. Program obsahuje i témata týkající se správné přípravy projektové žádosti tak, aby byl projekt životaschopný, aby se řešitel vyhnul následným problémům a aby projekt, tak jak byl sestaven, mohl být doveden k úspěšnérealizaci.)
 • International Grant Academy (Akce pořádaná EU Grant Academy se sídlem ve Slovinsku zaměřená na všechny aspekty přípravy konkurenceschopného projektu pro Horizont 2020 a další programy financované Evropskou unií.)

2. Infoday

Povinná aktivita

Informační seminář na poptávku. Odborné zajištění bude provedeno Technologickým centrem AV ČR, což je předem předjednáno. S ohledem na to, že výzvy H2020 již prakticky končí, bude seminář zaměřen na nový rámcový program Horizon Europe, jehož první výzvy by měly být vyhlášeny v lednu 2021. Ze strany TC AV ČR bude připravena obsahová stránka semináře (bezúplatně), organizační zajištění bude zajištěno jednou z partnerských VŠ. ZA VŠPJ cca 4 osoby

3. Setkání partnerských VŠ – sdílení zkušeností

Povinná aktivita

2 denní setkání všech partnerských VŠ, na kterém budou sdíleny zkušenosti s budování projektového managementu mezinárodních grantů. Bude diskutováno:

Jaké problémy se na jednotlivých školách s vytvářením personálního portfolia vyskytly a jak byly řešeny?

Které zahraniční stáže doporučujete pro získání maximálně efektivního vzdělání?

Jaké poznatky jste na zahraniční stáži načerpali?

Jaké vnitřní procesy na domovské VŠ jste upravily a jak?

Kde vidíte potenciál pro založení VaV konsorcia k podání grantu pro následující rok?

za VŠPJ cca 4 osoby

4. Koordinace aktivit dílčí části

Povinná aktivita

Jedná se o organizační zajištění všech předchozích aktivit, komunikace s partnery projektu, komunikace uvnitř VŠ k nastavení jednotlivých aktivit.

Závěrečná zpráva: stáhnout
Vedoucí projektu: Ing. Stanislava Lemperová
Celková částka: 188 000,00 CZK
Partneři: VŠPJ
Název projektu: Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2020 –⁠ 31. 12. 2020
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Vysoká škola polytechnická Jihlava se v minulosti podílela na úšpěšné realizaci projektu celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství - magazím Universitas, díky němuž zapojené vysoké školy nastartovaly spolupráci v oblasti sdílení zkušeností při komunikaci klíčových témat směrem k cílovým skupinám. Tato platforma v současné době sdružuje interní stakeholdery zapojených VŠ a klade si za cíl rozšířit svou síť o vnější zainteresované strany. Toho lze dosáhnout vytvořením partnerské sítě spartnery v regionech.

Cílem projektu je vytvoření dílčí databáze v hodných témat z oblasti školství, vytvoření seznamu gartantů pro moderaci diskuse z řad veřejnosti a zdalších zainteresovaných institucí, neziskových organizací a komerčního sektoru z našeho regionu, návrh nových komunikačních kanálů pro posílení společenské odpovědnosti VŠ, podpora mediální kampaně Kulatých stolů.

Závěrečná zpráva: stáhnout
Vedoucí projektu: Mgr. Vendula Marešová
Celková částka: 300 000,00 CZK
Partneři: VŠCHT
Název projektu: Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2020 –⁠ 31. 12. 2020
Stav projektu: ukončené
Anotace:

Projekt se zaměří na meziuniverzitní spolupráci při technickém rozvoji elektronizace vybraných oblastí studijních správních agend VŠ.
Důležitou oblastí projektu je rozvoj elektronizace přijímacího řízení. Realizace se bude týkat elektronického podepisování a doručování s ohledem na zákon č. 500/2004 a č. 297/2016, návazností na novou strukturu studia a akreditace, vyhodnocování přijetí ke studiu. Projekt se dále zaměří na rozvoj elektronizace oběhu a doručování písemností, dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia a na oblasti kvality vzdělávání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 a zákon č. 297/2016. Půjde především o nahrazování dosavadního předávání listinných dokumentů elektronickými, zasíláním či předáváním prostřednictvím studijních a souvisejících informačních systémů. Současně bude nutné zajistit zákonné podmínky spisové služby dle zákona č. 499/2004 a integraci se spisovou službou tak, aby byla řešena spisová evidence v procesech VŠ tam, kde je to v souladu se zákonnou povinností závazné. V oblasti elektronizace studijních správních agend zaměřených na kvalitu ve vzdělávání se rozvoj soustředí na procesy akreditačního řízení a internacionalizace (převážně v oblasti procesů týkajících se výjezdů a příjezdů nebo napojení na Erasmus without paper) prostřednictvím informačních systémů. V návaznosti na předchozí cíle se projekt bude věnovat rozvoji elektronizace informací sdílených cílovými skupinami školy, elektronizace podpory lidských zdrojů (realizace elektronického školení, kariérních plánů a vzdělávání pracovníků, seznamování s předpisy, evidence a hodnocení pracovníků) a podpoře rozhodovacích procesů (pro potřeby vedení škol).
Rozvoj agend bude realizován moderními ICT tak, aby bylo podporováno použití na mobilních zařízeních.

Výstupy:

1    Úpravy elektronického přijímacího řízení s cílem zrušit oběhy listinných dokumentů (V1, V3)
2    Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se elektronizace dokladů vůči prostředí na VŠPJ (V2)
3    Rozvoj studijní agendy za účelem bezpapírového oběhu a doručování dokumentů, písemností a rozhodnutí a nahrazování schvalovacích procesů elektronickými, vůči všem cílovým skupinám (V3)
4    Rozvoj jazykových mutací studentské části informačního systému (V4)
5    Rozvoj kvality ve vzdělávání zaměřeného na vývoj elektronického rozvrhu, elektronického indexu a elektronických interních zpráv ze studijní agendy do podoby mobilních aplikací pro Android (V5)
6    Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)
7    Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)
8    Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

Závěrečná zpráva: stáhnout
Vedoucí projektu: Milan Novák
Celková částka: 160 000,00 CZK
Partneři: VŠPJ
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...