Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

Národní plán obnovy

Období realizace: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2024

Specifický cíl A1: DIGITALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A STUDIJNÍCH AGEND

vedoucí SC: Ing. Martin Skoumal, DiS.

Anotace: V rámci specifického cíle A1 je plánováno pořízení technologického vybavení nezbytného pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů souvisejících se studijní agendou. To zahrnuje především inovaci vybavení učeben a přednáškových sálů technologiemi pro zajištění především hybridní formy výuky, navýšení úložných kapacit a modernizace zálohovacího zařízení. V návaznosti na digitalizace procesů je plánován upgrade stávajícího systému spisové služby, s cílem zajistit veškeré úkony související se studijní agendou a současně splnit povinnosti v oblasti digitalizace vyplývající z legislativy. V souvislosti s rozvojem digitální výuky a digitalizace studijních agend budou proškoleni pracovníci podílející se na zajištění vzdělávací činnosti a spisové agendy VŠPJ.

Specifický cíl A2: ROZVOJ V OBLASTI DISTANČNÍ VÝUKY, ONLINE VÝUKY A BLENDED LEARNING

vedoucí SC: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Anotace: V rámci realizace SC A2 bude zajištěna metodická podpora související s inovací online, hybridní a distanční výuky. Specifický cíl A2 bude zaměřen jak na přípravu metodických materiálů a metodickou podporu a školení akademických pracovníků i studentů, kteří aktivně využívají anebo chtějí využívat digitální formy výuky, tak i na inovaci stávajících či vznik nových digitálních studijních materiálů, které budou nedílnou součástí studijních opor v LMS Moodle. Školení a metodická podpora budou zacíleny jak na osvojení nejlepší praxe a doporučených postupů v digitálních formách výuky, tak při zpracování digitálních výukových materiálů.

Specifický cíl A3: TVORBA NOVÝCH PROFESNĚ ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

vedoucí SC: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Anotace: V rámci realizace SC A3 vzniknou 3 nové studijní programy: bakalářské studijní programy Porodní asistentka a Všeobecná sestra a navazující magisterský studijní program Zdravotně sociální pracovník. Přípravou akreditace těchto studijních programů VŠPJ reaguje na aktuální a budoucí potřeby trhu práce. Součástí řešení je i pořízení materiálně-technického zabezpečení, které umožní a podpoří rozvoj těchto nových studijních programů, ale také stávajících technicky zaměřených studijních programů. Rozvoj zdravotnických a technických studijních programů je v souladu se Strategickým záměrem VŠPJ, požadavky především regionálního trhu práce a odráží aktuální potřeby zdravotnictví (zajištění kvalitní zdravotnické péče) a průmyslu (digitalizace, robotizace 4.0). Oblast průmyslové automatizace, robotiky a Průmyslu 4.0 jsou oblasti s velmi překotným vývojem technologií, standardů a technického vybavení, proto v projektu požadujeme prostředky na pořízení moderního laboratorního vybavení (Vybavení laboratoře průmyslové automatizace) odpovídajícího aktuálním potřebám a standardům používaných v průmyslu. Uvedená výuková infrastruktura bude využívána např. v předmětech Prostředky průmyslové automatizace, Technologie a standardy Průmyslu 4.0, Průmysl 4.0, Teorie automatického řízení. Dále se masovým rozšířením výroby dílů pomocí technologií 3D tisku zejména v automobilovém a leteckém průmyslu mění standardy a způsoby návrhu konstrukce a dimenzování dílů vyráběných touto technologií, kdy tyto díly mají odlišné mechanické vlastnosti než díly vyráběné konvenčními metodami. Právě významné změny inovovaných technologických postupů oproti postupům v průmyslu dosud používaným je nutné implementovat do výuky v podobě a připravit tak studenty pro jejich uplatnění v průmyslové praxi. Významnou součástí výuky na VŠPJ je praktická výuka ve formě laboratorních úloh, realizace semestrálních a závěrečných prací a tu je možné provádět pouze na vysoce specifickém materiálně-technickém zázemí (Testovací zařízení pro měření creepu) a výukové infrastruktuře (Laboratorní a demonstrační úlohy). Tato výuková infrastruktura bude využívána např. v předmětech Nauka o materiálech I a II, Výrobní technologie I a II, Pružnost a pevnost I a II.

Specifický cíl A4: KURZY ZAMĚŘENÉ NA ROZŠIŘOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ (UPSKILLING) NEBO REKVALIFIKACE (RESKILLING)

vedoucí SC: RNDr.Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Anotace: Cílem řešení ve SC A4 je vytvoření a pilotní ověření tří programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání a zaměřených na rozšiřování kompetencí (upskilling), které budou splňovat národní standardy pro mikrocertifikáty.  Nově vytvořené programy celoživotního vzdělávání budou na jedné straně vycházet z analýzy vzdělávacích potřeb a aktuálních a budoucích požadavků aplikační sféry. Na straně druhé budou reflektovat odborné zaměření školy a jejich odborných kateder. Na základě přetrvávající poptávky ze strany aplikačních partnerů sídlících v regionu Kraje Vysočina na přípravu a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání předpokládáme vytvoření kurzů zaměřených na následující oblasti: ekonomická, technická, sociální. Vytvořené programy dalšího profesního vzdělávání zaměřené na upskilling budou reflektovat požadavky formulované na evropské úrovni v souvislosti s mikrocertifikáty a relevantní výsledky společného projektu ve specifickém cíli C1. Vytvořené programy dalšího profesního vzdělávání budou odpovídat  národní standardizaci v oblasti mikrocertifikátů, která umožní uznávání dosažených výsledků předchozího učení v dalším studiu a zvýší informační hodnotu dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním vzděláván pro zaměstnavatele.

Specifický cíl C1: Zlepšení postupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

vedoucí SC: RNDr.Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Anotace: Cílem projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Zároveň díky této spolupráci dojde k pozitivnímu vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost využití finančních prostředků. Konkrétně se bude projekt zabývat analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni, dále bude provedena analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dojde k vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhu jednotné podoby mikrocertifikátu, sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS. Digitalizace řešené oblasti bude spočívat ve vzniku společného online katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře.

Specifický cíl C2: Bezpečnost distančních forem výuky

vedoucí SC: Ing. Martin Skoumal, DiS.

Anotace: Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci řešení projektu dojde k analýze stávajících či nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančního vzdělávání na jednotlivých VVŠ, avšak primární důraz bude kladen na jejich patřičné zabezpečení z pohledu kybernetické a informační bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik plynoucích ze současné praxe bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnostních mechanismů zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání. Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční formy vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. V rámci řešení projektu tak dojde zejména k adresování problematiky v souvislosti se zabezpečením a ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním. V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení na patřičně zabezpečeném úložišti. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").

Specifický cíl C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

vedoucí SC: Bc. Milan Novák

Anotace: Projekt je zaměřen na naplnění cílů uvedených ve Výzvě NPO, kterými jsou vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů. V rámci projektu bude nutné přizpůsobit prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky vysoké školy tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na vysoké škole při vyřizování studijní agendy, aby byly uvedené informační systémy uživatelsky přívětivé pro všechny zúčastněné strany, vč. jazykových mutací a odpovídajícího webdesignu pro různá zobrazovací zařízení, aby byla výměna informací potřebných pro výkon agendy v maximální možné míře automatizovaná nebo umožněn elektronický způsob jejich vyžádání, kdy dokumentace je vedena digitálně, dokumenty jsou dostupné digitálně a je zajištěna jejich ověřitelnost (i pro třetí stranu). Výstupy směřují ke snížení administrativní zátěže studijní agendy a obsluhy studia. Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...