Erasmus+

Vysoká škola polytechnická Jihlava získala rozhodnutím Evropské komise listinu Erasmus Charter for Higher Education pro období 2021–2027 (ECHE) (ke stažení zde), která ji opravňuje k účasti v programu Erasmus+.

Celonárodní osvětová kampaň představující nové období programu Erasmus+ 2021-2027 je ke zhlédnutí zde

ERASMUS ID kód VŠPJ: CZ JIHLAVA02

PROJEKTY MOBILITY OSOB – VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vysokoškolské instituce, které se chtějí zapojit do projektu mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Podporované aktivity

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility studentů:
  • studijní pobyt
  • praktická stáž
  • absolvenstká stáž
 2. Mobility zaměstnanců:
  • výukové pobyty
  • školení

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Mobilita studentů na studijní pobyt:

 • vysílající i přijímající instituce musí být vysokoškolské instituce vlastnící ECHE

Mobilita studentů na praktickou stáž:

 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž byl udělen ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Příklady těchto organizací jsou uvedeny zde

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt:

 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž byl udělen ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Příklady těchto organizací jsou uvedeny zde

Mobilita zaměstnanců na školení:

 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • přijímající organizace musí být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží

Státy zapojené do programu Erasmus+

 • 27 členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Srbsko, Makedonie

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

(Zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/)

 

PRO STUDENTY

Program Erasmus+: Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Program Erasmus+ nabízí studentům dva typy aktivit:

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
  • existuje také možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.  

 

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Kdo se může zapojit – podmínky:

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+: Erasmus.
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

Kam můžete vyjet:

Studijní pobyty i praktické stáže mohou studenti českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

  • všechny členské států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
  • programové země mimo EU: Severní Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Srbsko

Jak se do programu přihlásit:

O aktuálních výzvách k podávání přihlášek a podmínkách výběrového řízení do programu Erasmus+ informuje mezinárodní oddělení formou vzkazů v IS. 

Finanční podmínky:

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána. Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2020 jsou k dispozici zde.

Více informací ke stipendiu pro účastníky se specifickými potřebami naleznete zde.

Navýšení sazby stipendia ze socio-ekonomických důvodů:

nárok na navýšení Erasmus+ stipendia ze socio-ekonomických důvodů má student, který:

 • pobírá sociální stipendium na VŠPJ
 • má dle novely Zákona č. 117/1995 Sb. nárok na přídavek na dítě
 • doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4

Skutečnosti, na základě kterých student žádá o navýšení, je potřeba doložit (nárok na přídavek na dítě, soc. stipendium, potvrzení k dětem/závislým osobám).

O navýšení stipendia žádá student pouze před začátkem mobility a nárok dokládá příslušnými podklady (nárok na přídavek na dítě, soc. stipendium, potvrzení k dětem/závislým osobám; u potvrzení o přídavku na dítě za poslední ukončené čtvrtletí).

Nárok na navýšení má pak student po celou dobu mobility. O toto navýšení nelze žádat po zahájení mobility.

Délka mobility a výpočet stipendia

Je-li předpokládaná doba pobytu delší, než je uvedeno v účastnické smlouvě, může příjemce:
- buď vystavit dodatek k účastnické smlouvě během období mobility v zahraničí s ohledem na delší dobu pobytu, za předpokladu, že mu to zbývající část grantu dovolí,
- nebo s účastníkem během období mobility v zahraničí dohodnout, že další dny pobytu navíc budou považovány za období „nulového grantu“, tedy nehrazené z prostředků grantu,
- částku grantu nelze zvyšovat po ukončení mobility.
- Pokud je potvrzená doba pobytu delší, než je uvedeno v účastnické smlouvě, budou všechny dny navíc považovány za období „nulového grantu“.

Za podmínky, že nebude dotčena minimální uznatelná délka mobility, je-li potvrzená délka pobytu kratší než délka uvedená v účastnické smlouvě,
příjemce grantu bude jednat následovně:
- Je-li rozdíl mezi potvrzenou délkou pobytu a délkou pobytu uvedenou v účastnické smlouvě více než 5 dní, příjemce grantu musí uvést do nástroje
Mobility Tool+ délku pobytu uvedenou na potvrzení (tj. datum začátku a konce mobility uvedené v Transcript of Records / Traineeship Certificate) a
přepočítat výši stipendia.
- V opačném případě, tj. je-li rozdíl 5 dní a méně, příjemce grantu zaznamená v nástroji Mobility Tool+ období uvedené v účastnické smlouvě (tj. výši stipendia není třeba přepočítat).

V případě přerušení pobytu se doba tohoto přerušení nezapočítává do grantu na pobytové náklady.
V případě odstoupení účastníka od účastnické smlouvy s příjemcem grantu z důvodu „vyšší moci“, tedy nepředvídatelné výjimečné situace či události mimo účastníkovu kontrolu, která nemohla být zapříčiněna chybou či nedbalostí na jeho straně, má účastník nárok na výši grantové podpory odpovídající aktuální délce trvání mobility stanovené v článku 2.2 smlouvy mezi příjemcem grantu a účastníkem. Veškeré zbývající finanční prostředky musí být vráceny, pokud nedojde k jiné dohodě s příjemcem grantu.

V případě pozastavení účastnické smlouvy s příjemcem grantu ze strany účastníka z důvodu „vyšší moci“, tedy nepředvídatelné výjimečné situace či události mimo účastníkovu kontrolu, která nemohla být zapříčiněna chybou či nedbalostí na jeho straně, je účastníkovi povoleno pokračovat v mobilitě, v případě že mobilitu realizuje před ukončením celého projektu. Tento případ musí být v Mobility Tool+ zaznamenán jako jedna přerušená mobilita.

 

DALŠÍ INFORMACE O PROGRAMU 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá