Uchazeč
Publikováno: 17. 7. 2023 09:13
Autor: Mgr. Marie Marek

Lektorský tým kurzu Arteterapie

 • Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Akademický pracovník s více než 30letou praxí (Centrum sportovních aktivit VUT Brno, VŠ HUMANITAS Sosnowiec Polsko, Fakulta společenských studií Vsetín, OLYMP centrum MV ČR). Oblasti pracovní činnosti: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, duševní hygiena aj. Dlouholetá praxe v rámci kurzu Arteterapie – výuková činnost a vedení praktických cvičení z oblasti psychomotorické terapiepro arteterapeuty.

Více informací zde: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - Publikace – VUT

Psychomotorické hry - Marie Blahutková, Jiřina Klenková, Dana Zichová - MU Brno - (spolecenskeknihy.cz)

 • Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Mgr. Martina Černá, Ph.D. působí od roku 2009 jako akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Od roku 2013 je zástupkyní vedoucí Katedry sociální práce. Vyučuje především obecnou a sociální psychologii a komunikační a prezentační dovednosti. Je spoluautorkou tří odborných knih a řady odborných článků. Podílí se na realizaci výzkumných projektů ze sociální oblasti v rámci různých výzev. Pracuje také jako psychoterapeut, aktivně se věnuje canisterapii a dobrovolnictví. Za tuto činnost byla opakovaně oceněna Krajem Vysočina.

Více informací zde.

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na psychopedii a etopedii na MU v Brně. V současné době absolvuje doktorské studium na katedře výtvarné výchovy. Aktuálně pracuje jako speciální pedagog ve výtvarné dílně v sociální službě pro osoby s PAS. Arteterapii se odborně věnuje už od bakalářského studia, je absolventkou výcviku v arteterapii pro školské poradenské služby a preventivně výchovnou péči. Několikaletá lektorka v ateliéru zaměřeném na tvorbu umělců s jinakostí Open Art Studio a lektorka arteterapeutických bloků v řadě organizací pro různorodé cílové skupiny. Má zkušenosti s výukou na univerzitě, v kurzech i na jednorázových workshopech.

Více informací zde: https://www.ped.muni.cz/o-nas/soucasnost-fakulty/zamestnanci-fakulty/361677-lucie-hajkova

http://openartstudio.cz/open-art-studio/

https://luciehajkova.wixsite.com/site

 • Mgr. Iva Kratochvílová, DiS.             

Absolventka oboru psychologie na FF UP Olomouc, diplomovaný specialista z oboru sociální práce, absolventka psychoterapeutického výcviku, modelu SUR a Pražské psychoterapeutické fakulty, absolventka tříletého celoživotního vzdělávání oboru Arteterapie na Pedagogické fakultě Masarykovi Univerzity v Brně a koučovacího výcviku v Praze. Působila jako pedagog Arteterapie na Pedagogické fakultě v Brně. Od roku 2015 dosud působí jako lektorka kurzu Arteterapie na VŠ Polytechnické v Jihlavě. Je spoluzakladatelkou inovativní školy ZŠ Na Radosti (Žďár nad Sázavou), kde aktuálně pedagogicky i terapeuticky působí. Pracuje jako psychoterapeutka a arteterapeutka. Disponuje zkušenostmi z rodinné terapie (rodinná poradna), s prací s rodiči v rozvodovém řízení (mediace, terapie, styky s dětmi, syndrom zavrženého rodiče), s rodinami nacházejícími se v náročné životní situaci (děti v dětském domově, sociálně slabé rodiny), s individuálními terapiemi. Disponuje zkušenostmi s lidmi s psychiatrickou diagnózou (v poradně, v podpůrných terapiích, tzn. zaléčených klientů) a zkušenostmi z arteterapie pro seniory. Věnuje se terapeutické práci s lidmi, kteří se ve svém životě chtějí posunout dál, začínajícím arteterapeutům nabízí arteterapeutickou supervizi. Má bohaté arteterapeutické zkušenosti s malými dětmi, dospívajícími a dospělými. Arteterapie se prolíná veškerou její činností přes 20 let.

Více informací zde.

 • Bc. Pavla Matějková    

Zaměstnanec Psychiatrické kliniky Brno Bohunice, Psychiatrické léčebny Praha Bohnice, kde od roku 2004 využívá v práci s psychiatrickými klienty expresivní terapii. Vedle arteterapie se zaměřuje na Gestalt terapii a tanečně pohybové terapii. Ve své práci uplatňuje propojení těla a mysli, kreativní tanec, kontaktní improvizaci a Labanovu analýzu pohybu. Další činností je vedení odborných seminářů pro studenty psychologie, speciální pedagogy a ergoterapeuty. V kurzu Arteterapie vyučuje předmět Tanečně pohybová terapie. 

 • Bc. Jaroslav Mühlfeit (tutor praxí v 2. semestru) 

VŠ absolvent oboru Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal způsobilost k týmové i samostatné terapeutické, edukační a výtvarné pedagogické činnosti pro klienty různorodých zařízení, kde je zapotřebí stimulace výtvarného projevu specifickými arte postupy. Disponuje zkušenostmi z více než 30leté praxe ve zdravotnických zařízeních, specializuje se na oblast Ergoterapie, zájmově přednáší o Arteterapii. Spolupracuje s VŠPJ při vedení studentů na praxích na svém dlouholetém pracovišti - Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě.

 • PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.  

Akademický pracovník na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vede semináře a kurzy zaměřené na dramatickou výchovu, interaktivní divadlo, storytelling, komunikaci a práci s hlasem, tvůrčí psaní, ptáci s loutkou aj. pro studenty učitelství ZŠ a SŠ. Absolvovala specializační studium pro výchovu a vzdělávání seniorů ve Vídni. Je autorkou řady klíčových publikací z tohoto oboru (Využití dramaterapie v dramatické výchově, Rozvoj verbální a neverbální komunikace pomocí metod dramatické výchovy, Vliv metod dramatické výchovy na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami. aj.). V kurzu Arteterapie se zaměřuje na oblast dramaterapie a tvůrčího psaní.

Více informací zde: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. – Životopis | Masarykova univerzita (muni.cz)

Výzkumní pracovníci: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. | (muni.cz)

PaedDr. Marie Pavlovská Ph.D. - Creatis

 • MUDr. Ivan Peška  

Soukromý ambulantní psychiatr s dlouholetou klinickou praxí, s bohatými zkušenostmi v oblasti praktické léčby psychóz, neuróz, závislostí a poruch osobnosti. Předchozí působení: primář psychiatrické kliniky v Brně a psychiatr krizového centra PK FN Brno. Publikační činnost: zaměřena na oblast pomoci osobám postiženým psychosociální krizí, organizaci krizové intervence aj. Absolvent lékařské fakulty MU v Brně (promoce 1978), II. atestace z oboru psychiatrie (rok 1990); absolvent psychoterapeutického výcviku SUR (1991-1996), výcvik v dynamické psychoterapii (vedoucí Doc.Dr.Šebek) (1992-1993), funkční specializace v oboru psychoterapie (1998).  V rámci kurzu Arteterapie na VŠPJ vzdělává zájemce v oblasti základů psychiatrie a psychoterapie.

 • Mgr. Lucie Poláková   

Dlouhodobá externí vyučující Katedry sociální práce VŠPJ, lektorka Univerzity třetího věku VŠPJ (témata: Psychologie a arteterapie, Základy psychologie). Absolventka systematického výcviku v arteterapii a artefiletice (ukončen 2011), absolventka specializovaných výcviků v etikoterapii, arteterapii s handicapovanými dětmi, arteterapii pro pedagogy, terraterapii. Mnoho let se věnovala dobrovolnictví (onkologičtí pacienti jihlavské nemocnice, nízkoprahové zařízení Klubíčko v Jihlavě) a tři roky pracovala v doléčovacím programu pro závislé na alkoholu a drogách v Následné péči v Jihlavě. Pracovala jako arteterapeutka ve Sdílení, o. s. (vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků), v Domově pro seniory v Myslibořicích a spolupracuje s Krajským úřadem a se Senior pointem Jihlava na dalších vzdělávacích akcích kraje Vysočina. Každý rok organizuje letní pobyt s arteterapií pro rodiny s dětmi na Vysočině. 

Více informací zde: Mgr. Lucie Poláková (luciepolakova.cz)   

MalujiDuši (maluji-dusi.cz) 

 • Mgr. Veronika Sequensová

Externí lektorka kurzu Arteterapie od roku 2023, předmět Tanečně pohybová terapie. Vystudovala VŠ, obor sociologie. Od roku 2002 se aktivně věnuje studiu psychologie a seberozvoji v této oblasti. V roce 2017 ukončila psychoterapeutický výcvik v tanečně pohybové terapii (= expresivní forma psychoterapie).

Více informací zde.

 • Mgr. Josef Zajíček  

Vychovatel, dramaterapeut, zakladatel dvou divadelních skupin improvizačního divadla, vedoucí Divadla Terapie Olomouc a Divadla Útulek při DM Marie Stejskalové v Brně. Autor příspěvků do publikací týkajících se oblasti dramaterapie. Dlouhodobý vyučující kurzu Arteterapie na VŠPJ.

Více informací zde: Mgr. Josef Zajíček | Akademie Alternativa

Dramaterapie - Mgr. Josef Zajíček (Divadlo Útulek) | Facebook

 • Mgr. Hana Zápotočná     

Psychoterapeutka, poskytuje poradenství, krizovou intervenci, terapeutickou podporu klientům. Disponuje zkušenostmi s vedením poradenského centra a vzděláváním odborné i laické veřejnosti, poskytování odborných konzultací studentům oboru Zdravotně sociální pracovník VŠPJ, praxí v soukromé terapeutické praxi pro děti a dospělé. V kurzu Arteterapie VŠPJ vyučuje předměty zabývající se psychologií osobnosti. V současné době působí jak supervizorka výcviku: http://terapiefenix.cz/o-mne/

Více informací zde.

 • Mgr. Dana Zouharová  

Speciální pedagožka s mnohaletou praxí, neprofesní muzikoterapeutka a členka Muzikoterapeutické asociace ČR. Absolventka systematického výcviku muzikoterapie, muzikoterapeutických workshopů a supervizí. Vede semináře Edukační muzikoterapie a pořádá hudební workshopy pro děti i dospělé. Muzikoterapii využívala především ve své práci učitelky na základní škole speciální u žáků s mentálním postižením a autismem. Rozšiřuje své vzdělání v oblasti terapeutického a kreativního pohybu a tance, dramaterapii, bazální stimulaci, ABA terapii a práci s hlasem. Spolupracuje s mateřskými školkami nebo mezigeneračními centry. V rámci kurzu Arteterapie na VŠPJ vyučuje předměty Muzikoterapie.

Více informací zde.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...