Uchazeč
Publikováno: 7. 11. 2023 02:47
Autor: Mgr. Marie Marek

INFORMACE O KURZU

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí nový program dalšího vzdělávání k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí (upskilling)

Program byl vytvořen v rámci projektu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol: NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022; 3.2.1 Transformace vysokých škol

Vzdělávací program zaměřený na zvýšení odborných kompetencí v technické oblasti:

Průmysl 4.0

Vzdělávací program Průmysl 4.0 je pilotním projektem garantovaným Katedrou technických studií VŠPJ. Byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v Kraji Vysočina.

Vzdělávací program Průmysl 4.0 je určen odborníkům z praxe, kteří se zabývají využíváním nových technologií v průmyslu. Forma vzdělávání je flexibilní, přizpůsobena pracovnímu vytížení a možnostem studujících. Vzdělávání probíhá z části prezenčně a z části online.

Dokladem absolvovaného vzdělávání je mikrocertifikát, který je v souladu s národní standardizací a Evropským doporučením. Dokument lze sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to v ČR i v zahraničí. Dokument slouží k uznávání dosažených výsledků učení v dalším studiu.

Přihlášky do vzdělávacího programu Průmysl 4.0 budou aktivní od 1. září 2023 s kapacitou max. 15 účastníků.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno odborníkům z praxe s technickým vzděláním (minimálně s maturitní zkouškou) a odborníkům pracujícím ve výzkumu, či na inovacích metod využívaných v Průmyslu 4.0.

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího programu Průmysl 4.0 je podat účastníkům informace o základních principech Průmyslu 4.0, seznámit je s využitím moderních komunikačních protokolů Průmyslu 4.0, s principy zpracování obrazu, využitím obrazových dat pro řízení robotů, využitím umělé inteligence v Průmyslu 4.0 a představení Průmyslu 4.0 v praxi. Získané znalosti a dovednosti mohou účastníci využít při zavádění Průmyslu 4.0 do existujících a nově vznikajících firem, stejně tak i v rámci výzkumu, při vývoji nových metod a jejich inovacích.

  • Obsah vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 4 výukové moduly: 1. Komunikační standardy Průmyslu 4.0; 2. Zpracování obrazu a počítačové vidění; 3. Průmyslová umělá inteligence; 4. Robotika. Obsahem modulu „Komunikační standardy Průmyslu 4.0" je objasnění aspektů změn průmyslové výroby vlivem zavedení Průmyslu 4.0, seznámení se s distribucí řízení výroby, použitím virtuálních modelů a moderních komunikačních protokolů (OPC UA). Obsahem modulu „Zpracování obrazu a počítačové vidění“ je seznámení se s principy zpracování obrazu a počítačového vidění v oblasti Průmyslu 4.0. Součástí modulu je vysvětlení základních principů a možností programování v Matlabu, které bude využité v navazujících modulech. Obsahem modulu „Průmyslová a umělá inteligence“ je představení využitelnosti umělé inteligence v Průmyslu 4.0 v úlohách prediktivní údržby, optimalizace procesů, kontroly kvality a kolaborativní robotiky, a to za využití prostředí programu Matlab. Obsahem modulu „Robotika“ je představení praktického využití průmyslových robotů v kombinaci s použitím virtualizačních nástrojů a obrazových dat a řešení úloh vedoucích k ovládání robotů. Součástí vzdělávacího programu jsou dvě celodenní exkurze vedené odborníky z praxe do partnerských firem VŠPJ, kde je Průmysl 4.0 dlouhodobě úspěšně realizován (Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, Bosch Powertrain s.r.o. Jihlava). Podrobný popis témat výukových modulů je uveden v záložce „Vzdělávací témata“.

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 104 hodin vzdělávání, které je možné absolvovat v rámci 3-4 měsíců intenzivního studia rozděleného na prezenční výuku, online výuku a samostudium. Prezenční výuka v rozsahu 21 hodin se skládá z tutoriálů a praktických cvičení, část online obsahuje konzultace s vyučujícími k prakticky vedeným úkolům, část samostudia umožní účastníkovi samostatné vzdělávání dle vlastního tempa ve výukovém prostředí VŠPJ.

Vzdělávání je doplněno 2 exkurzemi do vybraných partnerských firem (Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav a Bosch Powertrain s.r.o. Jihlava). Všechny vzdělávací aktivity jsou prakticky zaměřené a jsou vedeny vysokoškolskými odborníky a externími odborníky z praxe.

  • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován v období říjen 2023 – leden 2024.  Prezenční část výuky v rozsahu 21 hodin bude rozdělena do 4 výukových bloků (4-6 hodin denně) a bude probíhat v odborných učebnách VŠPJ (Tolstého 16, Jihlava) ve vybrané dny (pravděpodobně pátky odpoledne). Harmonogram výuky je zveřejněn na webových stránkách v záložce "Rozvrh".

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 80 % prezenční výuky a splnit praktické úkoly s min. 75% úspěšností. Vzdělávání je ukončeno prakticky zaměřenou závěrečnou prací na vybrané téma v rozsahu cca 5-10 stran. Šablona závěrečné práce bude účastníkovi k dispozici. Úspěšní absolventi získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě mikrocertifikátu. 

  • Cena vzdělávání

Cena za pilotní ověření vzdělávacího programu Průmysl 4.0 = 2 200 Kč. Úhrada platby se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory – cca týden od uzavření e-přihlášek. Předpokládaná cena pro následující ročníky se bude pohybovat ve výši min. 22 000 Kč.

  • Přihlášení ke vzdělávání

Přihlašování do vzdělávacího programu bude zahájeno v září 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky. Maximální kapacita pilotního programu je 15 účastníků (program bude otevřen při min. počtu 10 účastníků). O přijetí uchazeče rozhoduje termín podání přihlášky a splnění podmínek k přijetí (viz níže). Účast ve vzdělávacím programu nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávání musí mít absolvováno min. středoškolské všeobecné nebo odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. U účastníků vzdělávacího programu se předpokládá základní znalost anglického jazyka (schopnost čtení a porozumění technické dokumentaci a demonstračních návodů v AJ), základní znalost programování (praktická část vzdělávacího programu Průmysl 4.0 bude probíhat v programu MATLAB, další část v jazyce C). Základní principy programování budou v úvodu vzdělávání vysvětleny.

 


Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...