Uchazeč
Publikováno: 22. 11. 2023 12:46
Autor: Mgr. Marie Marek

Studijní předměty kurzu Arteterapie na VŠPJ

 • Aktivizační, vzdělávací, výchovné techniky a pedagogika volného času se zaměřením na práci s hmotou (8 hodin)

Práce s různými druhy materiálů a jejich využití v arteterapii. Důraz je kladen na dodržování technologických postupů při respektování vlastností materiálů s ohledem na zvolené téma.

 

 • Aplikovaná arteterapie na cílovou skupinu: Rodiny s dětmi a děti (20 hodin)

Praktické ukázky využití vybraných arteterapeutických metod a technik při zvládání náročných situací.

 

 • Aplikovaná arteterapie: cílová skupina Osoby léčící se ze závislosti na drogách/alkoholu (8 hodin)

Praktické ukázky využití vybraných arteterapeutických metod a technik při práci s osobami závislými na alkoholu a drogách.

 

 • Arteterapie jako celoživotní možnost růstu (8 hodin)

Seznámení s obsahem a náplní arteterapie a s dalšími souvisejícími oblastmi, např. vývojem dětského výtvarného projevu. Orientace v základních pojmech a možnostech arteterapie, využívání funkce arteterapie, práce s cíli arteterapie (uvolnění, sebeprožívání, sebevnímání, poznání vlastních možností, rozvoj fantazie, vnímání a přijetí druhých lidí, navázání kontaktu a zapojení do skupiny, společné řešení problému).

 

 • Dramaterapie (28 hodin)

Demonstrace a aplikace prostředků dramatického umění za účelem pomoci změnit lidské chování, myšlení emoce či osobní strukturu společensky i individuálně přijatelným směrem. Zaměření na symptomy doléčování širokého spektra diagnóz. Využívání inscenačního prostoru hry v roli, pohybových výrazových prostředků, symbolických gest, různých forem improvizace.

 • Kreativní psaní jako terapeutická metoda (10 hodin)

Učení se základním metodám a postupům tvořivého psaní v kontextu arteterapie. Používání tvůrčího psaní jako pomocného psychodiagnostického nástroje při rozpoznávání duševních poruch, jako terapeutické metody pro jednotlivé klienty. Zapojení literární tvorby (poezie, próza, dramatický text) do psychoterapeutického procesu kolektivního a individuálního, se zvýrazněním účasti nevědomí pacienta tak, aby se ve výsledku v literárním textu manifestovala jeho intuice a projektovala skutečnost.

 

 • Metody projektivní techniky (8 hodin)

Seznámení se s nejčastěji využívanými psychologickými metodami i podmínkami zabezpečujícími co největší objektivitu získaných údajů, způsoby aplikace, záznamu i vyhodnocování dat.

 • Muzikoterapie (26 hodin)

Seznámení s vývojem a hlavními školami v oblasti muzikoterapie, s principy individuální a skupinové muzikoterapie. Základy hry na jednoduché hudební nástroje (jednohlavý buben, štěrchadlo, tibetská mísa, atd.). Práce s hlasem a využití prvků hudební improvizace.

 

 • Ontogenetická psychologie pro arteterapeuty (18 hodin)

Obecný základ ontogenetické psychologie ve vztahu k arteterapii: vývoj hry, kresby, dramatizace, vyspělosti komunikace s výtvarným uměním, procesům tvořivosti aj., vykazujícím podobnou dynamiku svých mechanismů, včetně vazby na schopnost expresivního sebevyjádření, proměny sociálních vztahů, charakter metakomunikace, projekce, reflexe sociální atmosféry, empatie, proměny hodnotového vědomí aj., které také v jednotlivých stádiích ontogeneze přispívají k naplňování odpovídajících funkcí imaginace (např. funkce orientační, katartické, anticipační, fixační, emancipační, integrační, harmonizační aj.) v celku duševního dění osobnosti.

 

 • Psychologie imaginativní výchovy (16 hodin)

Nástin přehledu kulturně antropologických koncepcí, objasnění funkce umění pro člověka, seznámení se s historickými změnami vazby umění a ideologie, odhalení psychických zdrojů inspirace, nalezení shody v dynamice imaginativních aktivit od snů, přes mýty, pohádky, dětské hry, dramatizaci, kresby dětí a výtvarné umění až po architekturu.

 

 • Psychologie osobnosti (20 hodin)

Přehled koncepcí osobnosti a seznámení s vrstvovým modelem subordinace a součinnosti východisek rozhodování od biologických aspektů přes složky socializace až k osobitým ego-tendencím.

 

 • Psychomotorická terapie (16 hodin)

Osvojení schopnosti zažívat a rozvíjet dovednosti vědomého upevnění vazeb pohybu s prožíváním. Součástí výuky je i teorie práce s klientem v psychomotorické terapii, teorie stresu a stres management pro arteterapeuty.

 

 • Psychopatologie, psychiatrie, psychoterapie (16 hodin)

Seznámení se s druhy adaptačních potíží, duševních poruch i nemocí, včetně seznámení s odlišnými formami psychoterapie spolu s možností uplatnění a dopadu arteterapie.

 

 • Samostatné vedení arteterapie s klienty (16 hodin)

Praktické poznatky pro potřeby samostatné vedení arteterapie s klientem.

 

 • Tanečně pohybová terapie (18 hodin)

Přiblížení součinnosti duševního dění pohybem a následné využití poznatků při praktických cvičeních v rámci terapie tancem, určené pro rozvoj jednotlivce i pro stmelení celé skupiny.

 

 • Terapie příběhem – storytelling (20 hodin)

Představení novější terapeutické metody „storytelling“, jejíž podstatou v terapeutickém využití je dosažení změny nazírání člověka na realitu, nikoliv dosažení změny reality.

 

 • Ukázky aplikace vybraných arteterapeutických technik (20 hodin)

Nácvik analýzy vybrané ukázky z pohledu arteterapeuta, určení výhod a úskalí jednotlivých didaktických principů u různých skupin klientů.

 

 • Uplatnění arteterapie v různých typech životních krizí a náročných situacích, v různých věkových obdobích a u různých duševních nemocí (10 hodin)

Ukázky praktického využití vybraných arteterapeutických metod a technik při zvládání náročných situací.

 

 • Výtvarná tvorba a diagnostika (10 hodin)

Praktické postupy diagnostických postupů aplikovatelných na výtvarnou tvorbu.

 

 • Výtvarné techniky a arteterapie (8 hodin)

Výklad součinnosti duševního dění a výtvarného projevu.

 

 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivity, metody alternativní komunikace (4 hodiny)

Rozvoj verbálních schopností a kultury mluveného projevu. Získání teoretických základních informací pro potřeby efektivní komunikace. Rozhodování pro volbu vhodných komunikačních metod s ohledem na specifickou situaci.

Doporučená literatura:

BARISONO, JUSTIN. EQ Emoční inteligence v každodenním životě. Praha, Grada, 2019. ISBN 978-80-7625-052-9.

DLABAL, MARTIN. Komunikace v pomáhajících profesích. Praha, Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1806-7.

FONTANA, DAVID. Sociální dovednosti v praxi. Praha, Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1197-6.

LOŠŤÁKOVÁ, JANA. Empatická a asertivní komunikace. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2227-1.

NAVARRO, JOE. Tajemství řeči těla. Praha, Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2477-0.

 

 • Seminář k psaní závěrečné práce + konzultace (6+10 hodin)

Výběr, zásady, zpracování závěrečné práce.

 

 • Praxe (16 hodin)

Seznámení se s chodem vybrané organizace, vykonávanými činnostmi. Vlastní praktická činnost = uplatnění získaných teoretických znalostí z dosavadní výuky v praxi, seznámení se s artererapeutickými a ergoterapeutickými technikami aplikovanými pod vedením zkušených a v daném oboru vysokoškolsky vzdělaných lektorů.

Změny ve studijním plánu jsou vyhrazeny ze strany garata studia (v závislosti na potřebách dané studijní skupiny)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...