Uchazeč
Publikováno: 7. 11. 2023 02:48
Autor: Mgr. Marie Marek

INFORMACE O KURZU

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí nový program dalšího vzdělávání k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí (upskilling).

Program byl vytvořen v rámci projektu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol: NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022; 3.2.1 Transformace vysokých škol

Vzdělávací program zaměřený na zvýšení odborných kompetencí v sociální oblasti:

Sociálně psychologický výcvik

Vzdělávací program Sociálně psychologický výcvik je pilotním projektem garantovaným Katedrou sociální práce VŠPJ. Byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v kraji Vysočina.

Vzdělávací program Sociálně psychologický výcvik je určen primárně pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky. Forma vzdělávání je flexibilní, přizpůsobena pracovnímu vytížení a možnostem studujících. Vzdělávání probíhá z části prezenčně a z části online.

Dokladem absolvovaného vzdělávání je mikrocertifikát, který je v souladu s národní standardizací a Evropským doporučením. Dokument lze sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to v ČR i v zahraničí. Dokument slouží k uznávání dosažených výsledků učení v dalším studiu.

 

Přihlášky do vzdělávacího programu Sociálně psychologický výcvik budou aktivní od 1. září 2023 s kapacitou max. 15 účastníků.

KAPACITA KURZU JE OBSAZENA. V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ DRUHÉHO BĚHU V JARNÍM OBDOBÍ 2024 SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE ZDE.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno primárně pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům, začínajícím i zkušeným profesionálům, kteří cítí potřebu věnovat péči vlastnímu seberozvoji. 

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům sebezkušenostní zážitkový program zaměřený na rozvoj sebepoznání, sociálních kompetencí a komunikačních dovedností. Vzdělávací program je podpůrným nástrojem pro zkvalitnění výkonu praxe v sociální oblasti.

  • Obsah vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 2 na sebe navazující výukové moduly: 1. Sebepoznávání a sebereflexe. 2. Komunikace a sociální interakce. Obsahem obou modulů je podpora sebereflexe a zpětné vazby, která vychází z intenzivní interakce ve skupině. Vzdělávací program umožní náhled účastníků na vlastní prožívání a motivy konání. Ve vzdělávacím programu bude využita forma zážitkového učení.

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 104 hodin vzdělávání, které je možné absolvovat v rámci 3-4 měsíců. Vzdělávání je rozděleno na prezenční výuku, online výuku a samostudium. Prezenční výuka v rozsahu 48 hodin je založena na výcviku a praktických cvičeních a bude probíhat v prostorách odborné interaktivní učebny VŠPJ nebo ve venkovním prostředí. Část samostudia v rozsahu 48 hodin umožní účastníkovi samostatné vzdělávání a procvičení získaných znalostí a dovedností dle vlastního tempa ve výukovém prostředí VŠPJ. Zbývající dobu stráví účastník plněním individuálních úkolů.

  • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován v období listopad 2023 – leden 2024.  Prezenční část výuky v rozsahu 48 výukových hodin bude rozdělena do 2 výukových bloků (2 prodloužené víkendy - celkem 6 dnů). Výcvik bude probíhat v odborných učebnách VŠPJ (Tolstého 16, Jihlava), popř. v exteriéru, a to ve vybraných prodloužených víkendech - 1x listopad, 1x leden (pátek 10 hodin, sobota 10 hodin, neděle 4 hodiny). Harmonogram výuky je zveřejněn na webových stránkách v záložce "Rozvrh".

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 90 % prezenční výuky (výcviku) a bude si vést deník frekventanta. Vzdělávání je po splnění předepsaných povinností ukončeno reflektivně zaměřenou závěrečnou prací, ve které účastník vychází ze svého deníku. Úspěšní absolventi získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě mikrocertifikátu. 

  • Cena vzdělávání

Cena za pilotní ověření vzdělávacího programu Sociálně psychologický výcvik = 2 200 Kč. Úhrada platby se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory – cca týden od uzavření e-přihlášek. Předpokládaná cena pro následující ročníky se bude pohybovat ve výši min. 22 000 Kč.

  • Přihlášení je vzdělávání

Přihlašování do vzdělávacího programu bude zahájeno v září 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky. Maximální kapacita pilotního programu je 15 účastníků (program bude otevřen při min. počtu 10 účastníků). O přijetí uchazeče rozhoduje termín podání přihlášky a splnění podmínek k přijetí (viz níže). Účast ve vzdělávacím programu nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávací program musí mít absolvováno minimálně středoškolské všeobecné nebo odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.   


Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...