Uchazeč
Publikováno: 19. 4. 2024 12:33
Autor: Mgr. Marie Marek

ARTETERAPIE

Tento vzdělávací program byl založen na Katedře psychologie PdF MU v Brně a v roce 2015 byl v plném rozsahu přenesen na Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Program Arteterapie trvá 4 semestry a je realizován pod záštitou Katedry sociální práce VŠPJ v rámci celoživotního vzdělávání.

Přihlášky do kurzu byly uzavřeny 6.4.2024, kurz je plně obsazen. V případě uvolnění kapacity otevřeme přihlášky koncem června 2024.

E-PŘIHLÁŠKA DO KURZU

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno absolventům středních škol s maturitou, pracovníkům v centrech volného času a nápravných zařízeních, speciálním pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, výtvarníkům i ostatním zájemcům.

  • Cíl vzdělávání

Absolventi budou využívat arteterapeutické metody a techniky práce ve vzdělávacích, poradenských, výchovných, charitativních, kulturních i volnočasových zařízeních.

  • Doba vzdělávání

Vzdělávání je organizováno v režimu akademického roku VŠPJ. Zahájení akademického roku začíná zpravidla v září a končí v červnu daného roku. Studium kurzu ARTETERAPIE probíhá po dobu 2 akademických roků, je realizováno zpravidla 2. víkend v měsíci (první ročník) a 3. víkend v měsíci (druhý ročník).

  • Rozsah vzdělávání

Vzdělávání obsahuje 324 hodin přednášek, metodických seminářů, praktických cvičení, exkurzí aj. doplňkových akcí. Součástí vzdělávacího programu je vykonání 16 hodin praxe (vždy 8 hodin v každém ročníku). Všechny vzdělávací aktivity jsou vedeny vysokoškolskými akademickými pracovníky nebo externími odborníky z praxe. Výuka probíhá zpravidla jednou měsíčně v sobotu a v neděli v prostorách VŠPJ, Tolstého 16 v Jihlavě. Harmonogram výuky obdrží účastníci před zahájením vzdělávání. Praxe je zpravidla realizována ve smluvních zařízeních VŠPJ. Účastník je povinen splnit 80 % prezenční docházky a 100 % praktické výuky (není-li garantem programu určeno jinak).

  • Obsah vzdělávání

První ročník vzdělávacího programu je zaměřen na osvojení teoretických základů obecných disciplín tvořících východiska arteterapie (úvod do psychologie osobnosti a duševního vývoje, základy výtvarného myšlení v terapii uměním, přehled filozofie kultury, dějin umění aj.) a na zvládnutí praktických dovedností pro samostatnou aplikaci arteterapeutických postupů (výtvarné, grafické i keramické tvorby, muzikoterapii, pohybové výchově, terapii tancem aj.).

Druhý ročník vzdělávacího programu je orientován na speciální poznatky k práci arteterapeuta (psychologie imaginativní výchovy, základy psychiatrie a psychoterapie, metodika práce arteterapeuta aj.) a rozšíření praktických dovedností v dalších oblastech léčby uměním (projektivní techniky, výchova dramatem, práce se skupinou, samostatná práce s pacienty aj.).

  • Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je po splnění všech studijních povinností v rámci jednotlivých předmětů ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Závěrečná práce má rozsah cca 20 stran, z nichž 50 % je část teoretická a 50 % praktická. Úspěšní absolventi získají osvědčení.  

  • Cena vzdělávání

Cena za vzdělávání pro uchazeče v akademickém roce 2024/2025 činí 32 000 Kč za celé studium. Úhrada se provádí ve čtyřech splátkách – tzn. 8 000 Kč/semestr, a to vždy před zahájením každého semestru na základě instrukcí organizátorů programu.

  • Přihlášení ke vzdělávání

Přihlašování ke vzdělávání je zahájeno zpravidla 1. dubna daného roku prostřednictvím elektronické přihlášky.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání obdrží uchazeč do 30 dnů od ukončení příjmu přihlášek.


Maximální kapacita jednoho ročníku je 24 účastníků. O přijetí rozhoduje termín podání přihlášky a splnění podmínek (ukončení středoškolského studia maturitní zkouškou). V případě nesplnění této podmínky lze podat žádost o výjimku prostřednictvím formuláře zde. O výjimce rozhoduje garant vzdělávacího programu.

Účast ve vzdělávacím programu ARTETERAPIE nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

 


Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...