Uchazeč
Publikováno: 7. 11. 2023 02:46
Autor: Mgr. Marie Marek

INFORMACE O KURZU

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí nový program dalšího vzdělávání k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí (upskilling)

Program byl vytvořen v rámci projektu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol: NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022; 3.2.1 Transformace vysokých škol

Vzdělávací program zaměřený na zvýšení odborných kompetencí v ekonomické oblasti:

Podnikání z hlediska daní a odvodů pro fyzické osoby

Vzdělávací program Podnikání z hlediska daní a odvodů pro fyzické osoby je pilotním projektem garantovaným Katedrou ekonomických studií VŠPJ. Byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v Kraji Vysočina.

Vzdělávací program Podnikání z hlediska daní a odvodů pro fyzické osoby je určen začínajícím i aktivním podnikatelům – fyzickým osobám, zpracovatelům daňových agend, osobám, které si chtějí zvýšit finanční gramotnost a proniknout do teoretické a praktické oblasti daní a odvodů pro podnikatele - fyzické osoby. Forma vzdělávání je flexibilní, přizpůsobena pracovnímu vytížení a možnostem studujících. Vzdělávání probíhá zčásti prezenčně a zčásti online.

Dokladem absolvovaného vzdělávání je mikrocertifikát, který je v souladu s národní standardizací a Evropským doporučením. Dokument lze sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to v ČR i v zahraničí. Dokument slouží k uznávání dosažených výsledků učení v dalším studiu.

Přihlášky do vzdělávacího programu Podníkání z hlediska daní a odvodů pro fyzické osoby budou aktivní od 1. září 2023 s kapacitou max. 15 účastníků.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno aktivním podnikatelům – fyzickým osobám, začínajícím podnikatelům – fyzickým osobám, zpracovatelům daňových agend podnikatelů – fyzických osob i osobám, které si chtějí zvýšit svoji finanční gramotnost v oblasti odvodů a daní pro podnikatele – fyzické osoby.

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je získání znalostí a dovedností v oblasti daňové agendy podnikatele – fyzické osoby (FO), v takovém rozsahu, aby absolvent kurzu dokázal: spravovat administrativu týkající se daní a pojistného na sociální zabezpečení (SP) a veřejné zdravotní pojištění (ZP) při zahájení podnikání; vybrat si vhodnou variantu ekonomické evidence podnikatelské činnosti pro stanovení základu daně z příjmů, a tím i vyměřovacích základů pro SP a ZP z podnikání v konkrétní situaci podnikatele; vést daňovou evidenci běžných ekonomických transakcí spojených s podnikáním, posoudit, kdy již je nutné obrátit se o pomoc k odborníkovi v dané oblasti.          

  • Obsah vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 11 tematicky zaměřených výukových bloků pokrývajících agendu podnikatele z oblasti daní a odvodů: IČ a DIČ podnikatele, Ekonomická evidence podnikatele, Režim paušální daně, SP a ZP podnikatele, Daňová evidence, Posuzování příjmů a výdajů podnikatele: Tržby, Zásoby, Provozní režie, Dlouhodobý majetek, Mzdy a další výdaje spojené se zaměstnanci, Modifikace problematiky u plátců DPH, Daňové a nedaňové výdaje podnikatele, Struktura daně příjmu FO. Podrobný popis jednotlivých témat je uveden v záložce „Vzdělávací témata“.

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 104 hodin vzdělávání, které je možné absolvovat v rámci 3-4 měsíců intenzivního studia rozděleného na prezenční výuku, online výuku a samostudium. Prezenční výuka v rozsahu 36 hodin se skládá z tutoriálů a praktických cvičení, část online obsahuje konzultace s vyučujícími k prakticky vedeným úkolům, část samostudia umožní účastníkovi samostatné vzdělávání dle vlastního tempa ve výukovém prostředí VŠPJ.

  • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován v období říjen 2023 – leden 2024.  Prezenční část výuky v rozsahu 36 hodin bude rozdělena do 8 výukových bloků (3-4 hodiny denně) a bude probíhat v učebnách VŠPJ (Tolstého 16, Jihlava) ve vybrané pracovní dny (pravděpodobně čtvrtky odpoledne). Harmonogram výuky je zveřejněn na webových stránkách v záložce "Rozvrh". ZMĚNA: pravděpodobný termín zahájení 19. 10. 2023.

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 80 % prezenční výuky a splnit praktické úkoly s min. 75% úspěšností. Vzdělávání je po splnění předepsaných povinností ukončeno prakticky zaměřenou závěrečnou zkouškou - komplexním řešením vybrané situace podnikatele. Šablona závěrečné práce bude účastníkovi k dispozici. Úspěšní absolventi získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě mikrocertifikátu. 

  • Cena vzdělávání

Cena za pilotní ověření vzdělávacího programu Podnikání z hlediska daní a odvodů pro FO = 2 200 Kč. Úhrada platby se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory – cca týden od uzavření e-přihlášek. Předpokládaná cena pro následující ročníky se bude pohybovat ve výši min. 20 000 Kč.

  • Přihlášení ke vzdělávání

Přihlašování do vzdělávacího programu bude zahájeno v září 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky. Maximální kapacita pilotního programu je 15 účastníků (program bude otevřen při min. počtu 10 účastníků). O přijetí uchazeče rozhoduje termín podání přihlášky a splnění podmínek k přijetí (viz níže). Účast ve vzdělávacím programu nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávání musí mít absolvováno min. úplně střední všeobecné nebo odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

 
Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...