Uchazeč
Publikováno: 23. 8. 2023 03:00
Autor: Mgr. Marie Marek

VZDĚLÁVACÍ TÉMATA

 • Cesta podnikatele fyzické osoby k IČ a DIČ (4 hodiny tutoriálu a cvičení, 3 hodiny samostudia)

Cílem tématu je seznámit účastníky s postupem, jak pro podnikatele vyřídit oprávnění k podnikání (cesta k IČ), zajistit registraci k dani z příjmů, popř. k dalším daním na finančním úřadě (cesta k DIČ), a přihlášení k pojistnému na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Účastník j dále seznámen se 4 možnostmi ekonomické evidence podnikatelské činnosti fyzické osoby. Blíže je charakterizován postup s uplatněním výdajů procentem z příjmů (paušálních výdajů).  Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu a cvičení, kde mimo jiné budou uvedeny i návody na konkrétní řešení situace podnikatele. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím kvízu a interaktivních úloh v LMS Moodle. 

 

 • Režim paušální daně (2 hodiny tutoriálu, 3 hodiny samostudia)

Cílem tématu je účastníka seznámit s principy a podmínkami fungování režimu paušální daně, s okruhem podnikatelů, kteří jej mohou využít, s administrativním postupem při vstupu do tohoto režimu i při výstupu z něj. Účastník bude seznámen i s postupem, jak se zachovat při různých situacích, kdy dojde k porušení podmínek tohoto režimu. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím kvízu v LMS Moodle.

 

 • Sociální pojištění a zdravotní pojištění podnikatele (2 hodiny tutoriálu, 4 hodiny samostudia, 4 hodiny na plnění 1 úkolu)

Cílem tématu je seznámit účastníka, jaký vliv má způsob ekonomické evidence podnikání a osobní situace podnikatele na stanovení vyměřovacích základů, a tím i na výši pojistného na sociální zabezpečení (SP) a veřejné zdravotní pojištění (ZP) z podnikání. Obsahem tématu je vymezení, kdy z hlediska SP a ZP představuje podnikání pro podnikatele činnost hlavní a kdy vedlejší, a jakým způsobem v obou případech postupovat při stanovení SP a ZP podnikatele. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Daňová evidence – tržby, zásoby, provozní režie (4 hodiny tutoriálu, 6 hodin samostudia)

Cílem tématu je představit podstatu daňové evidence, její obsah. Pozornost je věnována i průkaznosti údajů v daňové evidenci, zejména zdanitelných příjmů a tzv. daňových výdajů, kvalitě dokladů, jež tyto údaje dokládají. Je definován obchodní majetek podnikatele z hlediska daně z příjmů. Dále je obsahem tématu zobrazení tržeb, zásob a provozní režie v daňové evidenci v situaci podnikatele – neplátce DPH podložené řešeným příkladem. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu a cvičení. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Dlouhodobý majetek I. (3 hodiny tutoriálu a cvičení, 6 hodin samostudia)

Jedná se o pokračování tématu daňové evidence. Obsahem je, jak se zobrazuje v daňové evidenci pořízení majetku, který plánuje podnikatel užívat k podnikání dlouhodobě. Majetek je roztříděn do kategorií podle zákona o daních z příjmů na majetek odpisovaný a neodpisovaný. Téma se zaměřuje na pořízení a daňové odpisování majetku k dlouhodobému užívání. Výklad je doplněn praktickým řešením v daňové evidenci podnikatele, jenž je neplátcem DPH. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu a cvičení. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Dlouhodobý majetek II.  (3 hodiny tutoriálu a cvičení, 6 hodin samostudia)

V tomto tématu se pokračuje s problematikou majetku určeného k dlouhodobému užívání.  Konkrétně je řešeno, jak se v daňové evidenci projeví vyřazení tohoto majetku z různých důvodů: z důvodu prodeje, fyzické likvidace, škody, darování či převodu z obchodního majetku do osobního užívání. Výklad je doplněn praktickým řešením v daňové evidenci v situaci podnikatele  - neplátce DPH. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu a cvičení. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Mzdy a výdaje související se zaměstnanci (2 hodiny tutoriálu a cvičení, 4 hodiny samostudia)

Obsahem tohoto tématu je zobrazení výdajů spojených se zaměstnanci v daňové evidenci. Jedná se o výdaje charakteru výplat mezd či odměn, odvodů a srážek SP a ZP z mezd či odměn, srážek daně ze závislé činnosti, event. dalších srážek z mezd. Dále jsou řešeny další výdaje spojené se zaměstnanci, včetně zaměstnaneckých benefitů. Výklad je doplněn praktickým řešením v daňové evidenci. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu a cvičení. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Modifikace u plátců DPH (2 hodiny cvičení, 4 hodiny samostudia)

Toto téma je věnováno tomu, jak se v daňové evidenci podnikatele projeví, že je plátcem DPH. Obsahem tématu je vysvětlení základních principů fungování DPH. Dále je ukázáno, jak se modifikuje zobrazení dříve uvedených ekonomických transakcí v daňové evidenci v situaci, kdy je podnikatel plátcem DPH. Výklad je doplněn praktickým řešením v daňové evidenci podnikatele – plátce DPH. Prezenční forma výuky probíhá formou cvičení. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Rozlišování daňových a nedaňových výdajů (3 hodiny cvičení, 6 hodin samostudia, 4 hodiny na plnění 1 úkolu)

Toto téma je závěrečné k problematice daňové evidence. Poté, co se účastník v předchozích tématech věnovaných daňové evidenci seznámil s tím, jak se jednotlivé druhy ekonomických transakcí zobrazí v daňové evidenci podnikatele – plátce či neplátce DPH, lze přistoupit k nejčastějším typům výdajů podnikatele a jejich rozdělení na ty, které ovlivňují základ daně podnikatele (daňové výdaje) a ty, jež základ daně z podnikání neovlivňují (nedaňové výdaje).  Výklad je doplněn praktickým řešením v daňové evidenci. Prezenční forma výuky probíhá formou cvičení. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti prostřednictvím interaktivních úloh v LMS Moodle.

 

 • Struktura daně z příjmu FO (3 hodiny cvičení, 6 hodin samostudia, 4 hodiny na plnění 1 úkolu)

Cílem tématu je účastníka seznámit s celkovou strukturou zdanění daní z příjmů fyzických osob v základních rysech a se začleněním (dílčího) základu daně z podnikání do této struktury. Účastník získá návod, jak elektronicky vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy SP a ZP podnikatele. Prezenční forma výuky probíhá formou tutoriálu. Při samostudiu si účastník ověřuje své znalosti vyplněním elektronických formulářů přiznání k dani z příjmů a přehledů SP a ZP na základě konkrétně stanovených modelových situací podnikatele.

 

 • Online výuka (8 hodin online konzultací k řešeným praktickým úkolům a výkladu)

Cílem online výuky, je dát prostor účastníkům konzultovat: postup řešení úloh a látky probírané ve výuce, jež slouží k procvičení a k upevnění pochopení dané problematiky, dalších záležitostí z praxe souvisejících se zaměřením tohoto tématu.

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...