Uchazeč

VZDĚLÁVACÍ TÉMATA

 • Právní formy podnikání (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Uvedení do problematiky podnikání v obecné rovině. Prezentace jednotlivých právních forem podnikání – fyzická osoba, právnická osoba – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, státní podnik a ostatní formy podnikatelské činnosti. Možnosti zahájení podnikání, podmínky založení právnické osoby, oprávnění k podnikání, ručitelské závazky, základní kapitál společností, účast na zisku. Vysvětlení živnostenského zákona, zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Majetková a kapitálová struktura podniku (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Seznámení se s obecnými informacemi o majetkové a kapitálové struktuře podniku -všeobecné informace o majetku podniku (oběžný, dlouhodobý majetek). Seznámení s kapitálovou strukturou podniku – vlastní kapitál, získaný kapitál, cizí kapitál (krátkodobý, dlouhodobý), bankovní výpomoci (cizí zdroje financování podniku, závazky). Osvojení principu majetkové a kapitálové struktury ve výkazu rozvaha. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Investice a jejich efektivnost (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Objasnění pojmu INVESTICE - jeho členění (hmotné, nehmotné, finanční), možnosti vlastního a cizího financování, rozlišení investic z časového hlediska - krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé. Seznámení se s pojmy efektivnosti – dnešní hodnota, budoucí hodnota, vnitřní výnosové procento, rentabilita, doba návratnosti, bod zvratu, likvidita, zadluženost. Seznámení se s možnostmi investování - efektivnost, pravidla a výsledky (poměr). Objasnění postupu při hodnocení investic – metody statické a dynamické. Aktivity: výkladové příklady.

 

 • Řízení provozního kapitálu (zásoby, pohledávky) (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Seznámení s optimalizací provozního kapitálu se zaměřením na určení potřebných oběžných aktiv a způsoby financování oběžného majetku. Objasnění rozdělení oběžných aktiv – pohledávky, finanční hotovost, zásoby (suroviny, nedokončená výroba a hotová výroba). Seznámení se s formami práce s pohledávkami, financováním, prognózami finančního toku. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Optimalizace nákladů a výnosy (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Prohloubení znalostí v oblasti produktivity firmy - snižování (optimalizace) nákladů, zvyšování tržeb (výnosů). Členění nákladů – fixní a variabilní, krátkodobé a dlouhodobé, přímé a nepřímé (režijní). Možnosti zvyšování produktivity firmy. Výnosy – peněžní vyjádření provedených výkonů. Metody kalkulace nákladů, výpočet bodu zvratu, vstupy a výstupy firmy (optimální náklady), seberealizace v tržním prostředí. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Konzultace k řízení finančního rozhodování (4 hodiny online)

Online konzultace lektora a odborníka z praxe k řešeným úkolům finančních výkazů a jejich aplikaci.

 

 • Účetnictví jako systém, výnosy, náklady zisk (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Orientace v oblasti účetnictví, seznámení se se specifiky hospodaření privátních organizací a organizací ve veřejné správě, zákonné předpoklady pro vedení účetnictví, získání přehledu o majetku a závazcích v organizaci, o evidenci a dopadu do hospodaření účetní jednotky, osvojení výpočtu zisku a ztrát podniku. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Obsah a forma účetních výkazů v ČR (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Seznámení se s účetními výkazy v jednotlivých velikostních kategorií privátních organizací a v organizacích veřejné správy v ČR. Definování cíle a smyslu rozvahy jako výkazu, který informuje majitele, společníky i veřejnost o majetkové situaci organizace. Posouzení stability a likvidity firmy, aktivity firmy v oblasti reprodukce majetku. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Účetní uzávěrka a závěrka v praxi  (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Sestavení výsledku hospodaření za dané účetní období a definování účetního výsledku. Úprava výsledku hospodaření o připočitatelné a odčitatelné položky, definování základu daně z příjmu, provedení výpočtu daně z příjmu (rozdělení na daň provozní, daň z finanční a mimořádné činnosti). Úprava výsledku hospodaření a výpočet čistého zisku. Zaúčtování vypočtené daně a čistého zisku. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty (1 hodina cvičení, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Řešení praktických příkladů účetních operací, zaúčtování, zdanění a sestavení výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku, Výkaz ztráty). Analogické řešení praktických příkladů z praxe. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Přehled o peněžních tocích (cash flow) (1 hodina cvičení, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Řešení praktických příkladů na sestavení peněžních toků v organizaci, definování oblasti s rizikovým vývojem a předcházením důsledků rizikového vývoje. Analogické řešení praktických příkladů z praxe. Aktivity: Výkladové příklady.

 • Vyhodnocení informací z účetních výkazů (4 hodiny online)

Online konzultace k řešeným úkolům s vyučujícím a odborníkem z praxe, případné doplnění výuky dle požadavků účastníků kurzu.

 

 • Definice, cíl a uživatelé finanční analýzy (1 hodina tutoriálu, 2 hodiny samostudia)

Představení finanční analýzy podniku, provedení externí a interní finanční analýzy – rozbor hospodaření podniku (zpracování informací z finančního účetnictví, manažerského a vnitropodnikového účetnictví, z kalkulací, statistiky, podnikových plánů apod.). Představení uživatelů finanční analýzy. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Zdroje a metody finanční analýzy (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia)

Seznámení se se zdroji a metodami finanční analýzy podniku (výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví). Seznámení se s metodami finančních analýz – elementární a vyšší. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Analýza absolutních ukazatelů (1 hodina cvičení, 2,5 hodiny samostudia, 1,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Seznámení se s absolutními ukazateli finanční analýzy podniku: analýza trendů – horizontální analýza účetních výkazů, procentní rozbor – vertikální analýza účetních výkazů, náhled do výroční zprávy podniku. Provedení výpočtu absolutní a procentní změny položek vzhledem ke stanového roku, určení změn položek a vyhodnocení jejich příčin, odhalení dlouhodobých trendů a odhad vývoje jednotlivých položek do budoucnosti. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Analýza poměrových ukazatelů (1 hodina cvičení, 2,5 hodiny samostudia, 1 hodina na plnění 1 úkolu)

Seznámení se s poměrovými ukazateli finanční analýzy sloužící k získání přehledu o základní finanční charakteristice firmy za více období. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Komplexní ukazatele finanční analýzy (1 hodina cvičení, 2,5 hodiny samostudia, 1,5 hodiny na plnění 1 úkolu)

Seznámení se s metodami komplexní charakteristiky finančního zdraví firmy (metody pyramidové, bankrotní, bonitní). Objasnění diskriminační analýzy, odhad úpadku a prosperity firem. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Konzultace k úkolům (3 hodiny online)
 • Online konzultace lektora a odborníka z praxe k řešeným úkolům finanční analýzy podniku.

 

 • Politika mzdová (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodin na plnění 1 úkolu)

Osvojení praktické aplikace právních norem na úseku podniku, seznámení se se základními znalostmi z oblasti mzdového účetnictví, výpočet mzdy, pohyblivé složky, náhrady, výpočet hrubé mzdy. Osvojení si sestavení mzdové závěrky, výpočet srážek a odvodů SZP, zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Politika účetní (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodin na plnění 1 úkolu)

Objasnění významu účetnictví a účetních jednotek (majetek, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy). Prezentace základních požadavků na systém účetnictví dle národní legislativy, způsob sledování výnosů a nákladů, zajištění výsledku hospodaření. Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Politika daňová (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodin na plnění 1 úkolu)

Získání základní orientace v daňovém systému ČR – předměty, subjekty a způsob zdanění. Osvojení si algoritmu pro stanovení jednotlivých daní. Získání orientace v prvcích daňového systému, dopadů daní na podnikatelský subjekt. Aktivity: Výkladové příklady.

 

Politika úvěrová (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodin na plnění 1 úkolu)

Osvojení si řízení krátkodobého a dlouhodobého financování podniku, analýzy, investičního rozhodování a záměru, vyhodnocení ekonomické efektivity investic. Seznámení se se strukturou bankovního sektoru, s jeho produkty v oblasti obchodního, investičního a hypotečního bankovnictví. Využitím produktů bankovnictví pro firmu či subjekt veřejného sektoru. Určení tržních cen a výnosnosti finančních aktiv, výpočet nákladů úvěru.  Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Finanční plánování (1 hodina tutoriálu, 2,5 hodiny samostudia, 0,5 hodin na plnění 1 úkolu)

Sestavení finančního plánu organizace – nastavení kontroly nad financemi, řízení finančních rizik, předvídání finanční situace. Seznámení se s možnostmi uplatnění základních metod finanční analýzy a finančního plánování (plán investic, plán odpisů…).  Aktivity: Výkladové příklady.

 

 • Konzultace k řízení finančních politik (4 hodiny online)

Online konzultace k příkladům koordinace finančních politik s vyučujícím a odborníkem z praxe.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...