Uchazeč
Publikováno: 27. 3. 2024 08:17
Autor: Mgr. Marie Marek

INFORMACE O KURZU

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí nový program dalšího vzdělávání k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí (upskilling).

Program byl vytvořen v rámci projektu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol: NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022; 3.2.1 Transformace vysokých škol.

Vzdělávací program zaměřený na zvýšení odborných kompetencí v sociální oblasti:

Arteterapie se zaměřením na seniory

je pilotním projektem garantovaným Katedrou sociální práce VŠPJ. Byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v Kraji Vysočina.

Vzdělávací program Arteterapie se zaměřením na seniory je primárně určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Forma vzdělávání je flexibilní, přizpůsobena pracovnímu vytížení a možnostem studujících. Vzdělávání probíhá z části prezenčně a z části online.

Dokladem absolvovaného vzdělávání je mikrocertifikát, který je v souladu s národní standardizací a Evropským doporučením. Dokument lze sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to v ČR i v zahraničí. Doklad zároveň slouží k uznávání dosažených výsledků učení v dalším studiu.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno pracovníkům v oblasti sociálně zdravotní péče, sociálním pracovníkům a pečujícím osobám.

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům sebezkušenostní a praktický zážitkový program zaměřený na využití vybraných metod arteterapie při práci se seniory (věk 65+). Absolventi využijí naučené metody při výkonu své práce ve zdravotních a sociálních službách, popř. u svých rodinných příslušníků. Vzdělávací program je podpůrným nástrojem pro zkvalitnění výkonu praxe v sociální oblasti, jehož základním cílem je uvědomění si komplexnosti sociální interakce a komunikace, rozdílné vnímání světa s ohledem na jedinečnost lidské osobnosti, odhalení potenciálu vlastního růstu a existenci vlastních limitů.

  • Obsah vzdělávání

Vzdělávací program probíhá ve dvou prezenčních výukových blocích (2x víkend). Program obsahuje 17 tematických činností vedoucích k praktickému nácviku 12 arteterapeutických metod zaměřených na práci se seniory.  Obsahem praktické části výuky je prezentace, praktický nácvik arteterapeutických metod na vlastní osobě, výuka základů komunikace s klienty a 2hodinová individuální praxe s klientem (seniorem). Obsahem teoretické části je individuálně řízené samostudium účastníka. Studijní materiály obsahují základy sociální gerontologie a příklady arteterapeutických metod určených pro práci se seniory.

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 32 výukových hodin intenzivního vzdělávání, které je možné absolvovat v rámci 3 měsíců. Prezenční výuka v rozsahu 32 výukových hodin je založena na praktickém nácviku vybraných arteterapeutických metod, část samostudia umožní účastníkovi individuální vzdělávání a procvičení získaných znalostí a dovedností dle vlastního tempa ve výukovém prostředí VŠPJ - LMS Moodle. 2 hodiny stráví účastník programu absolvováním individuální praxe s vybraným seniorem.

  • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován ve 2 termínech: 1. v období listopad 2023 – leden 2024; 2. v období březen 2024 -  květen 2024. Prezenční část výuky v rozsahu 32 výukových hodin bude rozdělena do 2 výukových bloků – (2 víkendy – sobota a neděle, celkem 4 dny x 8 výukových hodin). Výuka bude probíhat v interaktivní učebně VŠPJ (Tolstého 16, Jihlava), popř. v exteriéru. Harmonogram výuky je zveřejněn na webových stránkách v záložce "Rozvrh".

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 100 % prezenční výuky a 2 hodiny individuální praxe s vybraným seniorem. Vzdělávání je ukončeno kolokviem k vykonané individuální praxi, kde účastník prokáže získané znalosti a dovednosti z absolvovaného vzdělávacího programu. Úspěšní absolventi získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě mikrocertifikátu. 

  • Cena vzdělávání

Cena za pilotní ověření vzdělávacího programu Arteterapie se zaměřením na seniory = 2 200 Kč. Úhrada platby se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory – cca týden od uzavření e-přihlášek. Předpokládaná cena pro následující ročníky se bude pohybovat ve výši min. 13 000 Kč.

  • Přihlášení ke vzdělávání

Přihlašování do vzdělávacího programu bude zahájeno v září 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky. Maximální kapacita pilotního programu je 15-18 účastníků (program bude otevřen při min. počtu 10 účastníků). O přijetí uchazeče rozhoduje termín podání přihlášky a splnění podmínek k přijetí (viz níže). Účast ve vzdělávacím programu nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávací program musí mít absolvováno minimálně středoškolské všeobecné nebo odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. V individuálních případech lze udělit výjimku.


Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...