Vybrané kapitoly z neurologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Vybrané kapitoly z neurologie ( VKN )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. Z,ZK

  Sylabus

  • Přednášky: 1. Základní neurologické pojmy. 2. Příznaky a projevy poruch nervového systému. 3. Topika. 4. Speciální neurologická vyšetření dětí a dospělých. 5. Etiologie neurologických onemocnění. 6. Léčení onemocnění centrálního a periferního nervového systému u dětí a dospělých. 7. Vertebrogenní onemocnění. 8. Speciální neurochirurgie u dětí a dospělých. 9. Dětská neurologie. Cvičení 1. Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u nemocných s neurologickým onemocněním. 2. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující mozek. 3. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující míchu. 4. Ošetřovatelský proces u pacientů s roztroušenou sklerózou. 5. Ošetřovatelský proces u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 6. Ošetřovatelský proces u dítěte s dětskou mozkovou obrnou. 7. Ošetřovatelský proces u pacientů po úrazech mozku a míchy. 8. Ošetřovatelský proces u pacientů s neuroinfekcí. 9. Ošetřovatelský proces u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. 10. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující periferní nervový systém.

  Doporučená literatura

  • SLEZÁKOVÁ, Z. Neurologické ošetrovatel'stvo. Martin: Osveta, 2006.. ISBN 80-8063-218-9. SEIDL, Z. Neurologie pro studium i praxi. Grada Publishing, 2004. ISBN 978-80-2470-623-8. AMBLER, Z. et al. Klinická neurologie. Část obecná. Praha: Triton, 2004 ISBN 80-7254-556-6. URBÁNEK, K. et al. Vyšetřovací metody v neurologii. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0501-6. KRAUS, J. et al. Dětská mozková obrna. 1. Vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1018-8.

  Anotace


Cíle:


Předmět jako integrální součást komplexu předmětů klinického ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty s principy léčení a ošetřování nemocných s neurologickými onemocněními. Seznamuje s patofyziologií neurologických onemocnění, diagnostickými metodami v neurologii a základními klinickými neurologickými obrazy.Znalosti:


Studenti se obeznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují centrální a periferní nervový systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Předmět vytváří u studentů komplex znalostí o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti primární, sekundární a terciární neurologické péče.Dovednosti:


Student ovládá ošetřovatelskou anamnestiku a diagnostiku u nemocných s neurologickými onemocněními. Provádí plánování a vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Studenti jsou způsobilí plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence v neurologii a vyhodnocovat jejich účinnost.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá