Úvod do kvalitativního výzkumu pro SP

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Úvod do kvalitativního výzkumu pro SP ( UKV )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 4 h
Cvičení 4 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 5 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Přednášky doplněné cvičeními

  Kvalitativní výzkumná strategie vs. kvantitativní

  Metody a techniky – pozorování, interview, analýza dokumentů

  Analýza a interpretace kvalitativních dat

  Limity výzkumu

  Doporučená literatura

 • DISMAN, M. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

  HENDL, J. 2016. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

  MIOVSKÝ, M. 2010. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

  STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

  ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. 2013. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace roč.23/4 s. 478-510

  ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.  Anotace

Některá témata závěrečných prací svou povahou vyzívají k použití kvalitativní strategie výzkumu; tam, kde je cílem porozumění, chápání zkoumaných jevů celistvě, do hloubky a všímání si vazeb mezi jevy. Studenti mají předmět metody a techniky sociálního výzkumu; na tento předmět navazuje předmět Základy Kvalitativního výzkumu. Studenti získají možnost se hlouběji, podrobněji a prakticky seznámit např. s analýzou a interpretací dat získaných z rozhovorů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá