Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • 1. Úvod do specifických technik sociální práce
  2. Případová konference a její využití v praxi
  3. Sociální práce se skupinou – techniky zaměřené na rozvoj důvěry
  4. Sociální práce se skupinou – techniky zaměřené na rozvoj skupinové spolupráce
  5. Sociální práce se skupinou – techniky zaměřené na prevenci rizik
  6. Techniky skupinového poradenství
  7. Mediace v sociální práci
  8. Relaxace a její využití v sociální práci
  9. Dramatizace a její využití v sociální práci
  10. Využití výtvarných technik v sociální práci
  11. Využití kresby v sociální práci
  12. Videotrénink
  13. Specifické techniky v sociální práci se seniory a dětmi
  14. Psychologické hry a možnosti jejich využití v praxi

  Doporučená literatura

 • KRÁLOVÁ, Jaroslava. Speciální techniky sociální práce. Praha: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002, 55 s. ISBN 80-865-6816-4.

  MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 570 s. ISBN 978-802-6203-667.

  MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 978-802-6202-134.

  CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000, 199 s. ISBN 80-717-8428-1.

  HARGAŠOVÁ, Marta. Skupinové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 261 s. ISBN 978-802-4726-427.

  HICKSON, Andy. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Překlad Milan Koldinský. Praha: Portál, 2000, 167 s. ISBN 80-717-8387-0.

  HOLÁ, Lenka. Mediace a možnosti využití v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 978-80-247-4109-3.

  HORSKÁ, Jana et al. Sociální práce se skupinou. České Budějovice: ZSF JCU, 2007.

  LANGER, T. Techniky skupinového poradenství. Praha: Centrum pro vědu, Univerzita Jana Amose Komenského. 2008.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá