Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • Přednášky .
  • Umírání a proces vyrovnávání se se smrtí – stadia umírání (podle Elizabeth Kübler-Rossové).
  • Problematika eutanázie.
  • Právní předpisy týkající se hospicové a paliativní péče v České Republice. Sociálně-právní poradenství v práci s nevyléčitelně nemocnými.
  • Paliativní péče – základní pojmy a historie.
  • Hospic, hospicová péče (ve světě a v Čechách).
  • Multidisciplinární tým v péči o nevyléčitelně nemocné pacienty.
  • Zdravotně - sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu profesionálů, jeho úkoly a kompetence v paliativní a hospicové péči (o umírajícího a jeho rodinu, resp. pozůstalé). Péče o personál – prevence syndromu vyhoření.
  • Dětský hospic. Domácí hospicová péče.
  • Komplexní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající.
  • Verbální a neverbální komunikace s nevyléčitelně nemocným pacientem.
  • Smutek a život po ztrátě.

  Cvičení
  • Reakce člověka na informaci o nevyléčitelné nemoci.
  • Etické a právní aspekty eutanázie.
  • Právo a poradenství pro osoby v terminálním stádiu choroby.
  • Paliativní a hospicová péče.
  • Pomáhající profesionálové v hospici, profesní kompetence a týmová práce.
  • Prevence syndromu vyhoření.
  • Vnímání člověka jako biologicko-psychologicko-sociálně- spirituální bytosti.
  • Práce v dětském hospici, práce s rodinou umírajícího dítěte.
  • Zásady komunikace s nevyléčitelně nemocným člověkem a jeho rodinou resp. pozůstalými.

  Doporučená literatura

 • HAŠKOVCOVÁ, H.: Thanatologie. Praha, Galen 2000
  ŠPATENKOVÁ, N.: Poradenství pro pozůstalé. Praha, Grada 2008. ISBN 978-80-247-1714-1.
  VORLÍČEK, J., Adam, L. a kol.: Paliativní medicína. Praha, Grada 1998
  BLUMENTHAL-BARBY, K. a kol.: Opatrovanie ťažko chorých a umierajúcich. Martin, Osveta 1988
  KŘIVOHLAVÝ, J: Psychologie nemoci. Praha, Grada 2002
  KUTNOHORSKÁ, J.: Etika v ošetřovatelství. Praha, Grada 2007
  COULDRICK, A.: Grief and Bereavement: Understanding Children. (Sobell Publications, 1991)
  JASENKOVÁ, M.: Ako žiť spolu až do konca... : Detská domáca hospicová staroslivosť. Bratislava: Plamienok, 2005. 30 s. ISBN 80-969462-1-8.
  LAURIA, M. et al.: Social work in Oncology: supporting survivors, families and caregivers. American Cancer Society, Atlanta 2001. ISBN 0-944235-30-1
  LINHARTOVÁ, V.: Praktická komunikace v medicíně. Praha, Grada 2007
  MOJTOVÁ, M.: Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava, SAP 2008, 2010. 137 s. ISBN 978-80-89271-45-0.
  MUNZAROVÁ, M.: Eutanazie nebo paliativní péče? Praha, Grada 2005
  SVATOŠOVÁ, M.: Hospic. Umenie sprevádzať. Bratislava, Lúč 2001

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá