Teorie sociální práce

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Teorie sociální práce ( TSP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 10 h
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 5 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Přednášky
  • Sociální práce z pohledu vědeckého poznání.
  • Úvod do oboru sociální práce.
  • Etický kodex sociálních pracovníků ČR.
  • Osobnost sociálního pracovníka.
  • Paradigmata v sociální práci.
  • Rozpory ve vnímání současné sociální práce - dilemata sociální práce.
  • Odborné vzdělávaní sociálních pracovníků.
  • Druhy teorií v sociální práci.
  • Vybrané teorie sociální práce I. (humanistická, existenciální, sociálně-psychologická).
  • Vybrané teorie sociální práce II. (kognitivní behaviorální přístup, systemický přístup, psychoanalytické teorie atd.).
  • Sociální výzkum.
  Cvičení
  • Definice sociální práce, její místo a prostor v systému společenských věd.
  • Jazyk, komunikace, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka.
  • Malé paradigma sociální práce.
  • Etické otázky v sociální práci a Etický kodex sociálních pracovníků ČR.
  • Práce s odborným textem a aplikace teoretických znalostí.
  • Tvorba teorií, druhy teorií, propojení teorie s praxí.
  • Aplikace vybraných modelů a teorií na příkladech v praxi a z praxe.

  Doporučená literatura

 • MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois (ed.) Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
  MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007.
  MATOUŠEK, O. Slovník Sociální práce. Praha: Portál, 2008.
  NOVOTNÁ, J. Teorie sociální práce: skripta. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014.
  NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001.
  KUZNÍKOVÁ, I. a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011.
  ŠEMBEROVÁ, J.-BLÁHA, J. Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínu z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce. Praha: Triton, 2004.

  Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením sociální práce z hlediska její vědeckosti, nabídnout a prezentovat základní druhy teorií sociální práce.Znalosti:


Poznatky z vývoje teoretických koncepcí sociální práce jako vědního oboru i jako praktické činnosti.


 Dovednosti:


Důraz bude položený také na aplikaci teoretických koncepcí do sociálního výzkumu realizovaného v ČR.


 Obecné způsobilosti:


Všeobecný přehled teorií uplatňovaných v práci se sociálním klientem/klientkou.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá