Etika ve zdravotně sociální práci

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Etika ve zdravotně sociální práci ( EZSP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 10 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 1 2 kr. ZK

  Sylabus

 • • Pojem etika a vybrané pojmy
  • Vznik etických norem a jejich povaha
  • Základní etické teorie a jejich aplikace
  • Etika v sociální práci (profesní etika, etické aspekty soc.práce, hodnoty v soc.práci, etické kodexy v sociální práci, etická dilemata v sociální práci, české i mezinárodní dokumenty k problematice lidských práv)
  • Morální přesvědčení a etické kodexy v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti a globalizace
  • Funkce svědomí a vůle
  • Otázky ukončení života – eutanazie, interrupce, DNR (do not resuscitace)
  • Etická dilemata v sociální práci

  Doporučená literatura

 • NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2673-01
 • JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6.
 • KUTNOHORSKÁ, J. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. Praha. Grada, 2011.
 • FISCHER, O., Etika pro sociální práci. 2. vyd. Praha: JABOK, 2010. ISBN 978-80-904137-8-8.
 • NEČASOVÁ, M., DOHNALOVÁ, Z., TALAŠOVÁ, R. Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce. In Sociální práce/Sociálna práca. 3/2010. s.76 - 87.

  Anotace


Cíl:


Cílem předmětu etika je vést studující k rozeznání etických problémů a etických dilemat, které praxe přináší, ke schopnosti specifikovat a formulovat odůvodněné cesty k jejich řešení a ke kritické orientaci v etických kodexech, vybraných etických teorií a lidskoprávních dokumentech. Vést ke schopnosti reflektovat chování, jednání, postoje, motivy a povahu institučního či strukturálního rámce z hlediska morální kvality.Znalosti:


Student zná základní mravní principy, obsahy etických kodexů ve zdravotnictví a v sociální práci.Dovednosti:


Student rozumí tomu, v čem spočívá etická reflexe, etický problém či dilema. Je schopen reflektovat profesní i osobní hodnotovou orientaci, posoudit rozličná východiska různých hodnotově postavených etických přístupů a identifikovat je v příslušných právních, lidskoprávních a profesních dokumentech. Orientuje se v hlavních etických teoriích a jejich aplikacích na konkrétní příklady. Je s to zohlednit etické aspekty při hledání zodpovědného rozhodnutí a jednání.


 Požadavky na ukončení předmětu:


Seminární práce na téma zadané vyučujícími. Odevzdání seminární práce a její prezentace dle zadaných termínů ze strany vyučujícího. Studující jsou s podmínkami zápočtu seznámeni na první výuce.


 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá