25. 05. 2021

Doc. Zdeněk Horák: Nadaní studenti už nemusí kvůli titulu inženýra opouštět region

Čerství bakaláři i ti, kteří již působí v technických oborech delší dobu, mají nyní jedinečnou příležitost získat titul inženýra přímo na Vysočině. Vysoká škola polytechnická Jihlava totiž otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Přečtěte si rozhovor s vedoucím Katedry technických studií VŠPJ a garantem nového programu doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., v němž vám prozradí více o možnostech, které nový program nabízí.

Jak byste popsal nový navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi?

Jedná se profesně orientovaný program, v jehož výuce se prolínají dvě základní oblasti. První z těchto oblastí je zaměřena na strojírenství, průmyslovou automatizaci, robotiku a Průmysl 4.0. Druhou oblastí, která v porovnání s tou první je zastoupena méně, je elektrotechnika. Kromě toho se nový magisterský program zaměřuje také na rozvoj měkkých dovedností, jako je projektové řízení, jazykové znalosti nebo týmová práce, a na aplikaci získaných znalostí v rámci odborné praxe. Absolventi programu naleznou velmi snadno okamžité uplatnění v oblasti strojírenství a průmyslové výroby. Svědčí o tom velká poptávka ze strany firem, které se nám již teď ozývají s nabídkami spolupráce a rádi by si mezi našimi studenty vytipovali své budoucí zaměstnance.

Kdy se začaly rodit první myšlenky na to, že byste na VŠPJ tento studijní program otevřeli?

V okamžiku, kdy se začal rozvíjet bakalářský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, bylo dalším logickým krokem umožnit studentům pokračovat ve studiu v rámci navazujícího magisterského programu. Od této původní myšlenky, jejímiž duchovními otci byli doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc., a prof. Ing. František Zezulka, CSc., z Katedry technických studií VŠPJ, vedla samozřejmě dlouhá a náročná cesta k realizaci, během které bylo nutné posílit personální obsazení katedry a připravit studijní program včetně studijních opor a dalších materiálů.

Výsledkem těchto snah je jedinečný úspěch v podobě udělení akreditace pro nový navazující magisterský obor na dobu 10 let, díky čemuž bude možné vůbec poprvé získat titul inženýra v technickém oboru přímo na Vysočině. Jaké důsledky to podle Vás bude mít nejenom pro VŠPJ a uchazeče o studium, ale právě pro samotný region Kraje Vysočina?

Díky udělení akreditace nebudou muset nadaní studenti kvůli magisterskému vzdělání opouštět region a budou moci pokračovat ve studiu na Vysočině. Zvýší se tak šance, že po absolvování studia v regionu zůstanou, a nebude tak docházet k nežádoucímu odlivu mozků do jiných krajů. V souvislosti s tím bych chtěl velmi poděkovat vedení Kraje Vysočina, které dlouhodobě naši vysokou školu podporuje, a to jak po materiální, tak i organizační stránce. Díky této významné podpoře se nám v uplynulých letech podařilo dovybavit naše laboratoře i realizovat celou řadu spoluprací s partnerskými firmami působícími v oblasti průmyslu na Vysočině.

Jaké technické zázemí budou moci studenti v průběhu studia nového programu využívat?

Asi největší chloubou naší katedry je výuková továrna vybavená výrobní linkou CP Factory Didactic od společnosti Festo, která využívá technologie Průmyslu 4.0 a umožňuje simulovat celou řadu výrobních procesů. Studenti budou moci využívat tuto výrobní linku, která je umístěna v přístavbě nového výukového centra, nejenom během výuky, ale také při realizaci projektů, přípravě diplomových prací či v rámci výzkumné činnosti a smluvního vývoje. Kromě toho disponuje Katedra technických studií VŠPJ dalšími špičkově vybavenými pracovišti, jako je například akreditovaná Laboratoř experimentálních měření, která umožňuje realizaci základních experimentálních měření mechanických vlastností materiálů a konstrukčních částí, laboratoř vibračních zkoušek či laboratoř zpracování signálu a multimédií, která je vybavena studiovou audiotechnikou, měřicí zvukovou technikou i profesionálním softwarem pro zpracování signálů, audia a videa.

Vysoká škola polytechnická Jihlava vyniká svým výrazným zaměřením na praktické dovednosti. Jakým způsobem se bude toto zaměření odrážet při realizaci výuky nového magisterského programu?

Kromě toho, že si studenti budou moci vyzkoušet své praktické dovednosti přímo na půdě VŠPJ ve specializovaných laboratořích, tak je v průběhu studia čeká také odborná praxe v délce jednoho semestru. Tuto praxi mohou absolvovat u některé z partnerských firem působících v oblasti strojírenství, se kterými VŠPJ dlouhodobě spolupracuje. V Kraji Vysočina se jedná například o společnosti Jihlavan, a.s., Bosch Diesel s.r.o. či Marelli Automotive Lighting Jihlava. Je velmi potěšující, že ze stran partnerských firem je velký zájem o to, aby naši studenti absolvovali praxi právě u nich, důkazem čehož je, že na jednoho studenta připadá až pět nabídek odborné praxe. Spolupráce studentů s firmami přitom nemusí končit jen u absolvování praxe. Studenti našich bakalářských studijních programů v těchto firmách často realizují své bakalářské práce a v mnoha případech se se zástupci společností domluví i na uzavření pracovní smlouvy a po ukončení studia ve firmách rovnou nastoupí jako zaměstnanci. Odborníci z praxe se navíc významnou měrou podílejí i na výuce a v rámci nového magisterského programu tomu nebude jinak. Chtěl bych ještě zdůraznit, že studentům kombinované formy studia, kteří jsou zaměstnáni na pozici, jejíž pracovní náplň je v souladu se zaměřením programu, bude moci být uznán jako odborná praxe výkon jejich zaměstnání.

Můžete prozradit bližší informace týkající se přijímacího řízení do nového programu?

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení mohou zájemci o studium nového programu podávat již nyní, a to elektronicky do 22. června 2021. Pokud nebude kapacita programu naplněna, bude možné se ke studiu přihlásit i v doplňkových kolech během července a srpna. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacích zkoušek, jejichž součástí bude písemný test a ústní pohovor, který prověří znalosti uchazeče v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Pro akademický rok 2021/2022 plánujeme přijmout do nového programu přibližně 25 studentů v prezenční a 30 studentů v kombinované formě studia. Chceme tak nabídnout příležitost zvýšit si kvalifikaci a zajistit si tak lepší pozici na trhu práce nejenom čerstvým bakalářům, ale i těm, kdo působí v oboru již déle. Výuka tzv. dálkařů je navíc obohacující i pro nás, jelikož nám mohou nabídnout cenné aktuální znalosti a poznatky z praxe.

Více se dozvíte na http://www.vspj.cz/eprihlaska a také v další epizodě podcastu Polytechnicast, která vyjde ve středu 26. května.  Doc. Zdeněk Horák v ní posluchače seznámí s dalšími zajímavými informacemi týkajícími se nového navazujícího magisterského programu, které se již do rozhovoru nevešly.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá