Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 131
E-mail milan.jerabek@vspj.cz
Místnost 2N093

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4393-2425

Ostatní výsledky

2021

Jeřábek, M., Janoušková, E., & Čihák, T. (2021). Připravenost památek na německy mluvící klientelu/Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Připravenost památek na německy mluvící klientelu

Upravit 01.03.2020 - 31.12.2022

Záměrem projektu je rozšíření výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a Jihočeské univerzitě (VŠPJ/JU) konkrétním zapojením studentů do evropského projektu. Prostředkem je analýza stávajícího využití vybraných pamětihodností krajů Vysočina a Jihočeského (KV/JČK), jejich návštěvnosti, propagace (zejm. cizojazyčné resp. v němčině) a dopravní dostupnosti. Projekt navazuje na obdobný projekt Masarykovy univerzity realizovaný v jihomoravském příhraničí (FMP-02-031), pro VŠPJ se jedná o počátek spolupráce s partnerem Donau-Universität Krems (DUK) ve smyslu posílení internacionalizace. Základní myšlenkou je prostřednictvím výzkumných, vzdělávacích a prezentačních aktivit posílit vzájemné poznání v rovině všeobecné/celospolečenské i konkrétní/individuální. Zároveň tím podpořit kulturní identitu a provázanost česko-rakouského pohraničí s cílem zvýšit počet návštěvníků či prodloužit jejich pobyt. Konkrétní výzkum se týká vybraných pamětihodností, které budou zkoumány jako case studies (25 příkladů v Česku, 10 příkladů v Rakousku) prostřednictvím terénního šetření vč. osobní návštěvy pamětihodností a dotazníkového šetření u obyvatel a návštěvníků. Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péče, regionálního rozvoje a veřejná správa.

Cílem projektu je zapojit akademické instituce do aplikační roviny česko-rakouské spolupráce prostřednictvím tvorby výstupů pro veřejnou správu obecně a subjekty působící v památkové péči a cestovním ruchu konkrétně. Dojde rovněž ke komparaci situace v modelovém území na české i rakouské straně, zatímco dosavadní aktivity Katedry cestovního ruchu VŠPJ se soustředily na KV (zaměřené na marketing, potenciál území, profil návštěvníka). Cílovou skupinou jsou primárně Bc. cestovního ruchu a Mgr. studenti geografie (10 VŠPJ, 10 JU, 5 DUK regionálního/lokálního rozvoje). Jako konzultanti, ale také odběratelé výstupů se zapojí představitelé měst a obcí, správci pamětihodností, zástupci dalších organizací (např. Národní památkový ústav/NPÚ - pracoviště Telč, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), v širším kontextu odborná i laická veřejnost.

Projekt se skládá ze čtyř navazujících etap/akcí, a to 1. vstupního 1denního workshopu (03/2020 v Jihlavě), 2. kabinetního výzkumu VŠPJ+JU / KV+JČK (03-05/2020), 3. dvou 5denních terénních šetření (06/2020 Kraj Vysočina, 09/2020 Jihočeský kraj) a 4. 2denního závěrečného workshopu (12/2020 na AT-straně Linz/Krems). Žadatel koordinuje rovněž výstupy projektu, konkrétně publikace, putovní výstavu prostřednictvím posterů, jakož i odpovídající propagaci a publicitu. Terénní šetření slouží k doplnění informací a poznatků na místě, jejich verifikaci a CZ-AT komparaci, jeho součástí je vlastní šetření jak u zdejšího obyvatelstva, tak návštěvníků. VŠPJ je zodpovědná za aktivity v modelovém území Kraje Vysočina, jakož i spolupráci s Vysočina Tourism a dalšími subjekty KV.

Vedoucí projektu: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Celková částka: 23 472,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: JU České Budějovice, Donau-Universität Krems

Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje

Upravit 01.08.2021 - 31.10.2022

Součástí "návratu Česka do Evropy" se staly partnerské vztahy mezi městy. V česko-rakouském pohraničí lze zčásti navázat na historické sounáležitosti, jejich rozsah a kvalita však může být některými událostmi zatížena. Aktuálně je v neúplném přehledu evidováno 30 měst krajů Jihočeského, Vysočina a Jihomoravského s institucionalizovanými vazbami na rakouské protějšky. Projekt posoudí úroveň partnerství se zaměřením na vzájemné poznávání sousedního státu, regionu, lokality, ale také fungování veřejné správy. K tomu slouží jak společný kabinetní výzkum studentů a akademiků VŠPJ a DUK, tak práce v terénu vč. setkání se zástupci samosprávy, cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení a pamětihodností (zahrnuje i zpoplatněné vstupy). Výsledky nejprve představené na konferenci formou putovní výstavy a publikace významně posunou stav vědění o partnerských vztazích mezi příslušnými městy a podpoří tak provázanost česko-rakouského pohraničí. 

Vedoucí projektu: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Celková částka: 0,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Donau-Universität Krems

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá