Výuka

Kdy je zahájeno studium a výuka v 1. semestru? Výuka obvykle začíná v průběhu září a její zahájení se řídí harmonogramem akademického roku. Nezapomeňte ale na to, že některé studentské povinnosti, jako je například tvorba rozvrhu nebo odeslání zápisového listu, musíte začít plnit ještě před zahájením studia.

Co je to doporučený studijní plán? V doporučeném studijním plánu najdete postup, jak volit předměty v jednotlivých semestrech. Nemusíte postupovat přesně podle něj, ale čím víc se ho budete držet, tím snáz proplujete studiem.

Co dělat, když si nebudu vědět rady s tvorbou rozvrhu? Určitě nemusíte hned panikařit. Podrobný návod, který obsahuje všechny důležité informace ke tvorbě rozvrhu, najdete v IS/Rozvrh/Jak vytvořit rozvrh. Pro lepší představu o tvorbě rozvrhu je navíc ve stejné záložce ke zhlédnutí i videonávod. Kromě toho můžete využít i možnost konzultačních hodin s rozvrhářem. V den tvorby rozvrhu navíc VŠPJ nabízí studentům možnost společné tvorby s akademickými pracovníky v prostorách VŠPJ. Myslete jen na to, že při tvorbě rozvrhu je nutné se řídit Časovým plánem registrace předmětů a tvorby rozvrhu, který najdete v IS/Rozvrh.

Co když se mi nepodaří zaregistrované předměty řádně umístit do rozvrhu? Pokud se vám nepodaří předměty řádně do rozvrhu umístit či se je dodatečně rozhodnete nestudovat, máte povinnost je ze zápisového listu odregistrovat. POZOR - odregistrace - je možná pouze do konce 4. výukového týdne daného semestru prostřednictvím IS.

Co je to zápisový list? Jako student máte povinnost se v každém semestru zapsat ke studiu elektronickým odesláním zápisového listu. Tímto krokem dáváte najevo VŠPJ svůj zájem o studium daného semestru. Termín odeslání zápisového listu se řídí Časovým plánem registrace předmětů a tvorby rozvrhu a najdete ho v IS/Zápisový list. Myslete na to, že když zápisový list nepošlete v termínu, Vaše studium budeme muset ukončit. Zápisový list se odesílá elektronicky z IS/Rozvrh/Zápisový list/Odeslat v okamžiku, kdy máte řádně vytvořený rozvrh.

Musím zápisový list posílat, i když si budu rozvrh tvořit osobně v prostorách školy? Ano, i v tomto případě musíte odeslat včas zápisový list. Vaše povinnost odeslání zápisového listu vás bude provázet celým studiem při každém začátku nového semestru. Dokonce i v případě, že vám bude zbývat pouze státní závěrečná zkouška musíte odeslat prázdný zápisový list.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia? Přednášky a cvičení pro studenty kombinované formy studia probíhají výhradně o sobotách. Průměrně se jedná o 10 až 12 výukových sobot za semestr.

Může mi být ukončeno studium již po nástupu do 1. semestru? Ano. Důvodem k ukončení studia může být například to, že včas neodešlete zápisový list. Studium může být ukončeno také v případě, že si zaregistrujete málo předmětů, a součet možných kreditů tak nesplní podmínky dle Metodického pokynu k organizaci výuky. V 1. semestru se jedná o 15 kreditů.

Může mi být ukončeno studium i v dalších semestrech? Ano, a to v následujících případech:

• pokud včas neodešlete zápisový list pro další semestr;

• pokud nezískáte minimální počet kreditů pro postup do dalšího semestru;

• pokud nesplníte již podruhé zapsaný předmět;

• pokud se nepřihlásíte ke státní závěrečné zkoušce v období 2 let od splnění všech požadavků vyplývajících ze studijního programu a stanovené v příslušném doporučeném studijním plánu.

Co je zkouškové období? Během zkouškového období byste měl/a prokázat, že vám v hlavě zůstalo něco z toho, co jste se učil/a na přednáškách a cvičeních. A to tak, že absolvujete registrované předměty, které jsou zakončeny zápočtem nebo zkouškou. Zkouškové období je pro obory i semestry odlišné, zpravidla připadá na konec semestru. Každý student/ka se přitom musí řídit harmonogramem akademického roku.

Co můžu udělat pro získání požadovaného počtu kreditů, když se mi nedaří absolvovat registrované předměty? Během zkouškového období můžete ve výjimečných případech požádat o jeho prodloužení. Žádost o prodloužení se podává online a najdeš ji v IS/Studium/Elektronické žádosti studentů. Myslete na to, že žádost musí být řádně zdůvodněna a doložena.

Co dělat v případě nemoci v průběhu výuky? Pokud do vašeho studia zasáhne nemoc, můžete se domluvit na úpravě podmínek pro úspěšné absolvování předmětu s garantem/kou předmětu. Omluvu z výuky řešte s referentem/kou své katedry.

Jak se mohu omluvit ze zkoušky? Pokud se chcete odhlásit ze zkoušky v okamžiku, kdy do jejího konání zbývá více než 24 hodin, můžete tak bez problémů učinit prostřednictvím IS VŠPJ. V takovém případě budete posuzován/a, jako kdybyste se ke zkoušce vůbec nepřihlásil/a. Můžete se ale z vážných (například zdravotních) důvodů omluvit ze zkoušky i dodatečně, nejpozději ale do čtvrtého dne od termínu zkoušky. Omlouváte se vyučujícímu (zkoušejícímu) daného předmětu, případně komunikujete s referentem/kou katedry. S konečnou platností rozhoduje o přijetí omluvy a zrušení termínu vedení příslušné katedry.

Jak je to s možností opakovat celý semestr? Na VŠPJ můžete opakovat pouze předměty, nikoliv semestry.

Kolikrát mohu opakovat povinný předmět? Pokud nesplníte povinný předmět, můžete si jej během studia ještě jednou zaregistrovat. Myslete ale na to, že po druhé registraci ho již musíte úspěšně absolvovat. Veškeré informace k výuce naleznete ve Studijním a zkušebním řádu a Metodickém pokynu k organizaci výuky.

Kolikrát mohu opakovat volitelný předmět? Pokud nesplníte volitelný předmět, můžete si jej během studia ještě dvakrát zaregistrovat, nebo si vybrat úplně jiný volitelný předmět. Myslete ale na to, že máte celkově k dispozici pouze 2 neúspěšné registrace jakéhokoliv volitelného předmětu. Třetí registraci už musíte bezpodmínečně splnit. Vybírejte tedy volitelné předměty uvážlivě. Veškeré informace k výuce naleznete ve Studijním a zkušebním řádu a Metodickém pokynu k organizaci výuky.

Kam se zaznamenávají výsledky studia? Vaše studijní výsledky jsou zaznamenávány v IS VŠPJ. Najdete je v IS/Studium/Přehled hodnocení.

Co mám dělat, když se mi výsledek zkoušky nebo zápočet neobjeví ve výsledcích v IS? Co nejdříve kontaktujte příslušného vyučující/ho (zkoušející/ho), který měl zápis výsledku provést. Případně se můžete také obrátit na referenta/ku katedry.

Mohu si v průběhu semestru zrušit zaregistrovaný předmět? Ano, žádost o zrušení předmětu můžete podat i v průběhu semestru, ale pouze z vážných důvodů. Veškeré informace vám poskytne studijní oddělení, nebo je naleznete ve Studijním a zkušebním řádu.

Budu mít možnost absolvovat daný předmět v kterémkoliv semestru? Ne, předměty jsou standardně vypisovány dle doporučeného studijního plánu. Předmět si budete moct zaregistrovat a zadat do rozvrhu jenom v případě, že bude vypsán vedením garantující katedry. Dále nezapomeňte, že některé předměty mají své prerekvizity a další okolnosti, které do vypsání předmětů v určitém semestru mohou zasáhnout.

V semestru plánuji studovat předmět související s praxí, mohu si k tomuto zaregistrovat další předměty? Ano můžete, ale pouze takové, které jsou zařazeny v doporučeném studijním plánu do stejného semestru. Případně ty, které vám VŠPJ umožní studovat bez průběžné účasti na výuce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá