Stipendia

Problematika stipendií poskytovaných Vysokou školou polytechnickou Jihlava nebo jejím prostřednictvím se řídí Stipendijním řádem VŠPJ (celé znění naleznete zde).

Prospěchová stipendia

Podmínky přiznání stanoví na každý konkrétní semestr rektor svým rozhodnutím. O stipendium student žádá prostřednictvím Informačního systému VŠPJ, a to na každý semestr, který následuje po splnění kritérií pro přiznání stipendia. Výplata prospěchových stipendií probíhá měsíčně a to v termínech, které stanovuje příslušné rozhodnutí rektora.

Mimořádná stipendia

Podmínky přiznání podrobně stanoví Stipendijní řád VŠPJ. Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze přiznat studentovi zejména:

  • za vynikající studijní výsledky během celého studia,
  • za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu,
  • na podporu studia v zahraničí, nebo na podporu studia v České republice v rámci studijního programu podporovaného VŠPJ.

Ubytovací stipendia

Základní podmínkou je studium v prvním studijním programu a trvalé bydliště mimo okres sídla školy, tedy Jihlavy. Žádost student podává prostřednictvím Informačního systému VŠPJ na jednotlivá čtvrtletí. Výši stipendia stanoví svým rozhodnutím rektor VŠPJ. Výplata ubytovacích stipendií probíhá zpětně za čtvrtletí.

Sociální stipendia

Sociální stipendium může být přiznáno v případě tíživé sociální situace studenta.

Přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal.

Nárok prokáže písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory.

Studijní stipendium

Studijní stipendium je přiznáváno jednorázově na návrh vedoucího odborné katedry.

K získání stipendia může být nominován student, který splňuje obě následující podmínky:

  • úspěšně zakončil všechny předměty (volitelné, povinně volitelné a povinné), které měl zapsané v daném semestru, za který nominaci na stipendium získal
  • účastnil se v v daném semestru, za který nominaci na stipendium získal, aktivit příslušné odborné katedry, podílel se na její tvůrčí činnosti a spolupracoval s akademickými pracovníky nebo externími partnery VŠPJ na plnění cílů této katedry.

Stipendium na podporu pomocné vědecké činnosti

Stipendium na podporu pomocné vědecké činnosti může být studentům přiznáno za aktivní zapojení do vědecké a výzkumné činnosti VŠPJ, a to pod přímým vedením akademického pracovníka VŠPJ.

Zvláštní stipendium

Toto stipendium přiznává rektor na doporučení stipendijní komise studentům VŠPJ při splnění dalších vyhlášených aktivit a činností VŠPJ Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá