O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 05:15
Autor: Miloslav Vytasil

Ochrana osobních údajů na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava postupuje při zpracování osobních údajů zejména v souladu s následujícími právními předpisy:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, telefon: +420 567 141 111, fax: +420 567 300 727, email: vspj@vspj.cz, IČ: 71226401, DIČ: CZ71226401, ID datové schránky: w9ej9jg

Správce osobních údajů je dle GDPR subjekt, který si sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, případně jsou mu tyto účely určeny nějakým předpisem, což je v případě VŠPJ obvyklé.

Účely zpracování osobních údajů

Správce si určil a zpracovává osobní údaje za různými účely, jejichž seznam naleznete zde - http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=281

U každého účelu je stanoven rozsah zpracovávaných osobních údajů, způsoby zpracování osobních údajů, délka uchovávání osobních údajů, právní důvod zpracování osobních údajů, zdroje osobních údajů, informace, zda jsou údaje zpracovávané prostřednictvím zpracovatele a další informace o zpracování osobních údajů, které správce zveřejňuje kvůli informování subjektů údajů a naplňování zásady transparentnosti.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má ve vztahu k ochraně osobních údajů vůči správci tato práva:

Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Toto právo slouží k získání informací týkajících se zpracování osobních údajů za každým konkrétním účelem. Tyto informace jsou k dispozici roztříděné podle jednotlivých účelů zpracování zde -  http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=281. Zde se dozvíte veškeré informace o zpracování osobních údajů za každým konkrétním účelem.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo subjekt údajů opravňuje na základě žádosti získat od správce informaci, zda správce jeho osobní údaje zpracovává a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně má subjekt údajů právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Umožňuje subjektu údajů požádat, aby správce změnil některý ze zpracovávaných údajů, pokud u něho došlo ke změně (např. změna bydliště, telefonu, příjmení v případě sňatku nebo rozvodu).

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Subjekt údajů má právo na to, aby správce vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese důvodné námitky proti zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.


Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě;
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo subjekt údajů nemá, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Realizace práv subjektů údajů

Kontaktní místo pro administraci osobních údajů

Žádost, kterou hodlá subjekt údajů realizovat svá práva, adresujte na VŠPJ - Kontaktní místo pro administraci osobních údajů, a to prostřednictvím pošty, datové schrány w9ej9jg, nebo emailu gdpr@vspj.cz. V případě elektronické komunikace musí žadatel prokázat Vysoké škole polytechnické Jihlava jednoznačně svou identitu.

Kontaktní místo pro administraci osobních údajů předá žádost subjektu údajů k vyřízení podle účelu zpracování příslušným pracovníkům a spolupracuje v tomto směru i s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů na VŠPJ je Mgr. Pavla KOSOVÁ, email: poverenec@vspj.cz.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekty osobních údajů u něj mohou uplatnit své právo podat stížnost v případě neoprávněného a správcem nevyřešeného způsobu zpracovávání svých osobních údajů. Webové stránky úřadu obsahují množství relevantních informací, včetně oficiálních stanovisek k dotazům z praxe

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...