O škole
Navigace
Publikováno: 27. 6. 2024 02:14
Autor: Mgr. Martina Tomšů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Základní informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.

VŠPJ je pevnou součástí systému terciárního vzdělávání v České republice, o němž se můžete více dozvědět na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy - nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.

Poslání Vysoké školy polytechnické Jihlava

VŠPJ je profesně zaměřená veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy vycházející zejména z potřeb regionálního trhu práce, podporovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou a její inovační rozvoj, pěstovat odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat programy celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.

Hodnoty Vysoké školy polytechnické Jihlava

VŠPJ jako polytechnická vysoká škola prosazuje principy novodobého konceptu polytechnického vzdělávání STEM, který propojuje čtyři oblasti vzdělávání: Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Hodnoty VŠPJ jsou:

  •          Synergie, spolupráce s aplikační sférou
  •          Transparentnost, týmová práce
  • E          Etické jednání, efektivita, excelence
  •         Myšlení: kreativní, kritické a nezávislé

Studijní programy

VŠPJ uskutečňuje profesně zaměřené studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i v kombinované formě studia a kurzy celoživotního vzdělávání.

Různorodá škála bakalářských studijních programů z oblasti ekonomické, zdravotnické a technické, a studijní programy magisterské odpovídají potřebám regionálního trhu práce a jsou v souladu s názvem školy. Slovo polytechnická je převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu dovedností. A to je směr, kterým se poměrně mladá regionálně zaměřená škola ubírá.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout studentům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou dlouhodobé praxe v rozsahu minimálně 12 týdnů. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské / diplomové práce získává absolvent diplom a titul bakalář (Bc.) / magistr (Mgr.) / inženýr (Ing.) i možnost dalšího studia v navazujících programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných bakalářských studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční a kombinovanou formou. Studium v akreditovaných magisterských studijních programech trvá dva roky a probíhá kombinovanou formou studia. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy. 

Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.


VŠPJ, jako výzkumná organizace na seznamu MŠMT, je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...