Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 - Zdravotně sociální pracovník

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícími odkazy: kombinovaná forma studia a prezenční forma studia. Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka. Pro představu se níže můžete podívat na detailní informace z tohoto řízení:

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Uzávěrka přihlášek a termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021

prezenční studium kombinované studium
1. kolo
přihlášky podávejte do 11. 5. 2020 11. 5. 2020
přijímací zkoušky se konají   4. 6. 2020   3. 6. 2020
2. kolo
přihlášky podávejte do 21. 7. 2020  21. 7. 2020
přijímací zkoušky se konají   5. 8. 2020    6. 8. 2020
3. kolo
přihlášky podávejte do 18. 8. 2020   18. 8. 2020
přijímací zkoušky se konají   2. 9. 2020     2. 9. 2020

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení budete potřebovat až při zápisu ke studiu. Při zápisu ke studiu budete dokládat také následující lékařská potvrzení vystavená praktickým lékařem: potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotně sociální pracovník. Odevzdané dokumenty se z důvodu povinnosti archivace nevracejí.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvovaná maturitní zkouška na střední škole a prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky.

Z čeho se skládá přijímací zkouška?

  • Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat. Úspěšné absolvování písemného testu je podmínkou pro ústní část přijímací zkoušky ze znalostí z oblasti základů společenských věd.
  • Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu.

Ke  zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, odpověď nevím/nebudu odpovídat žádným bodem a za špatnou odpověď se odečítá 0,5 bodu, tj. maximálně může uchazeč za písemný test získat 50 bodů. 

Ústní zkouška v rozsahu 20 minut, uchazeč za ni může získat maximálně 50 bodů. Za prokazatelně absolvované a písemně doložené nadstandardní aktivity uchazeče ve smyslu předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např. dobrovolnická činnost, praxe v oblasti sociální práce nebo příbuzném oboru, studijní pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky. 

Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby počet zapsaných studentů činil 100. 

Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testu vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek). 

Úspěšnost u přijímacích zkoušek si můžete zjistit ve výsledcích přijímacího řízení z minulého akademického roku. 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 20 týdnů)

A ještě ke státním maturitám a maturitním vysvědčením

Všichni studenti jsou povinni k prokázání způsobilosti ke studiu předložit doklad o absolvování maturitní zkoušky (ověřená fotokopie maturitního vysvědčení). Tento doklad jsou přijatí uchazeči povinni předložit při zápisu ke studiu. Pro uchazeče, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku, budou vypsány termíny zápisu ke studiu po opravných maturitách v září 2020.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá