Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2021/2022 - Zdravotně sociální pracovník

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Aktuální informace budou vždy zveřejněny na této webové stránce.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022:

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
 • Způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
 1. test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů (max. 50 bodů)
 2. ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu (max. 50 bodů)
 3. za prokazatelně absolvované a písemně doložené aktivity uchazeče ve smyslu předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např. dobrovolnická činnost, praxe v oblasti soviální práce nebo příbuzného oboru, studijní pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu Zdravotně sociální pracovník (potvrzení je nutné doložit do termínu uvedeného v tabulce níže).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 naleznete pod následujícím odkazem na rozhodnutí rektora: RR 1-2021

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testu vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek). Test je složen z 50 otázek. Uchazeč může získat z testu 50 bodů. Ke  zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných do oboru činil 100.
 • Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (předložením maturitního vysvědčení do termínu níže), nebude moci býti přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.
 • Pro obor ZSP se vyžadují následující lékařská potvrzení vystavená praktickým lékařem:
 1. potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotně sociální pracovník na doporučeném formuláři  (ke stažení v e-přihlášce) - potvrzení je nutné předložit společně s kopií maturitního vysvědčení
 2. potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B - potvrzení je nutné předložit po úspěšném přijetí na VŠPJ před nástupem na praxe garantovi praxí (ke stažení zde).

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení:

1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 12. 5. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 2. 6. 2021 (prezenční forma), 3. 6. 2021 (kombinovaná forma)
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 6. 2021

2. kolo

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 7. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 4. 8. 2021 (prezenční forma), 5. 8. 2021 (kombinovaná forma)
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti (prezenční i kombinovaná forma studia) do 16. 8. 2021

3. kolo

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 19. 8. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 2. 9. 2021 (prezenční i kombinovaná forma)
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti (prezenční i kombinovaná forma studia) do 13. 9. 2021

Úspěšnost u přijímacích zkoušek si můžete zjistit ve výsledcích přijímacího řízení z minulého akademického roku. 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také odborná praxe v rozsahu 1000 hodin

Cizí státní příslušníci

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

 • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

  NEBO

 • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
  • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů),
  • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách zde.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá