Finanční účetnictví 1

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

Předmět Finanční účetnictví 1 ( FU1 )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 5
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 3 h
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. ZA

  Sylabus

 • Finanční účetnictví - význam, základní pojmy, informační systém
 • Mezinárodní regulace účetnictví, legislativní úprava v ČR
 • Majetek a zdroje krytí, rozvaha (bilance)
 • Účty rozvahové a výsledkové, účetní zápis
 • Účetní doklady, kontrola věcné a formální správnosti, účetních dokladů inventarizace
 • Účetní knihy, přezkušování formální správnosti účetních zápisů, opravy, směrná účtová osnova
 • Zásoby - charakteristika, členění, oceňování a způsoby pořízení, evidence zásob
 • Zásoby - účetní záznam hospodářských operací
 • Dlouhodobý majetek organizace – klasifikace, oceňování a způsoby pořízení, odepisování
 • Dlouhodobý majetek organizace – komplexní účetní problematika
 • Finanční účty
 • Zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady, výnosy, účetní výsledek hospodaření

  Doporučená literatura

 • SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2018. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0868-8.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Praha: Anag, 2018. ISBN 978-80-7554-116-1.
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5.
 • ROUBÍČKOVÁ, J. a kol. Účetnictví I - sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2128-2
 • PELÁK, J. Účetnictví v příkladech repetitorium k základům účetnictví. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1507-6.
 • STROUHAL, J. a kol. Účetnictví - velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1.
 • RANDÁKOVÁ, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice. Praha: Oecnomica, 2015. ISBN 978-80-245-2076-6.
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • České účetní standardy pro podnikatele.

  Anotace

Cíl a obsah předmětu: Orientace v základech účetnictví, bezproblémová interpretace slovních úloh, získávání schopnosti aplikace účetnictví při podnikatelském rozhodování, jistota ve způsobech účtování jednotlivých účetních případů účetnictví podnikatelských subjektů. Doporučení: Zařazení do studijního plánu zároveň s předmětem Ekonomika, či po jeho absolvování. Způsob ukončení: Zápočet z teoretických a praktických znalostí, které se ověřují písemně komplexním příkladem a testem obsahujícím teorii účetní problematiky v podobě uzavřených otázek. Podmínkou získání zápočtu je  účast na cvičeních, která spočívá v aktivní práci studenta na cvičeních, v řešení příkladů pomocí elearningové opory a zpracování souvislého příkladu a seminární práce na účetní téma, která respektuje požadavky na zpracování bakalářské práce v požadovaném termínu a požadované kvalitě.


Znalosti: Student se orientuje v účetním informačním systému malých, středních a velkých podnikatelských subjektů, jeho vazbách na systém manažerský a daňový. Aplikuje metodu podvojného zápisu na konkrétní hospodářské operace. Zdůvodní použití příslušných účtů z pohledu dopadu hospodářské operace na finanční, hospodářskou a majetkovou situaci účetní jednotky. Dokáže posoudit dopady hospodářských operací na rozvahu, výsledovku a peněžní prostředky účetní jednotky. Zaúčtuje účetní operace vyplývající z postupů na konci účetního období. Dokáže interpretovat zásadu věrného a pravdivého zobrazení, zásadu opatrnosti a akruální princip v účetnictví.


Dovednosti: Student vytvoří základní účetní informační systém účetních jednotek, sestaví počáteční rozvahu, zaúčtuje jednotlivé hospodářské operace v účetním systému během účetního období na účty a zapíše do účetních knih, sestaví konečnou rozvahu, výsledovku a obratovou předvahu. Dokáže zaúčtovat základní hospodářské operace podnikatelských subjektů pomocí účetního rozvrhu s použitím konkrétních účtů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá