Vývojová psychologie/VS

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Vývojová psychologie/VS ( VPv )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Ondřej Škoda
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • 1. Vymezení předmětu vývojové psychologie. Uvedení činitelů vývoje a obecných zákonů vývojových změn. Švancarovy hypotézy. Volba optimálního modelu periodizace vývoje. Seznámení se strukturou látky u každého tématu.
  2. Prenatální stádia vývoje, kritická vývojová perioda, rooming in, úskalí prenatálního a postnatálního období. Období novorozence - režim dne, význam stimulace, nepodmíněné reflexy jako nepřímé doklady evoluce, charakter metakomunikace a její důsledky, rady vychovatelům.
  3. Období kojence - vazba pohybové a psychické činnosti, změny čivosti, vývoj emocí, podněty k rozvoji sebeuvědomování, výkon paměti a pozornosti, první projevy myšlení.
  4. Období batolete - první asociace, akcelerace duševního výkonu do druhého roku a psychické změny v období do tří let, vývoj jáství, před pojmy a prelogické úsudky
  5. Předškolní věk - změny ve vývoji duševních procesů, stádium výčtu, podíl. Senzomotoriky na výkonu myšlení, synkretické myšlení, charakteristika slovní zásoby, kritéria školní zralosti
  6. Stádium dětství a prepuberty - vývojové změny psychiky v období 6-10 let, rozvoj paměti, nástup zobecňování, výkony názorných operací, změny sociálních vztahů, poruchy učení a neurotické příznaky, charakteristika prepuberty.
  7. Puberta - fyziologické změny a jejich dopad, nástup abstrakce, příčiny lability a vulkanizmu, fluktuace sebehodnocení, frustrace a maladaptace, vazba zátěže a způsobů reagování, adaptační potíže
  8. Adolescence - formování struktur cílů a hodnot, vývojové úkoly v oblasti lásky, práce a hry, etapa rozvoje sebepojetí, možné duševní poruchy a nemoci dospívajících, moratorium rolí.
  9. Dospělost - charakteristika fází dospělosti, pozitivní vývojové krize a jejich rozdíl mezi muži a ženami, pozvolný nástup involuce a její prožívání.
  10. Stáří - fyzické a duševní změny, postupné signály involuce, možnosti jejich redukce, charakteristika demence, možné psychotické symptomy Generační vztahy a rozdíly mezi pohlavími. Ageizmus.

  Doporučená literatura

 • ČAČKA,O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. 1. Vyd. Brno, Doplněk,
  HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. 2., přepracované vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 103 s. Texty pro distanční studium. ISBN 978-80-7290-396-2.
  LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.
  SKORUNKOVÁ, R. Úvod do vývojové psychologie. Vyd. 4. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 69 s. ISBN 978-80-7435-115-0.
  ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 278 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4062-1.

  Anotace

Cílem psychologie je poskytnout studentům nejen poznání  změn   jednotlivých duševních  funkcí, ale  především poznatky o úrovni orientace, emocionalitě i konativných rysech osobnosti ve všech stádiích života -  od období novorozence až po stáří. Všeobecné zdravotní sestry i porodní asistentky si tak osvojí  přiměřenou sumu znalostí psychologie zvyšující jejich kompetentnost k hlubšímu porozumění i psychické intervenci u pacientů každého věku.Znalosti:


Student má schopnost adekvátně přistupovat k pacientům každého věku. Je orientován v charakteristických kvalitách vyspělosti jejich duševního dění, dobře ví jakých výkonů myšlení, seberegulace  či odpovědného chování jsou schopni, a podle toho přizpůsobuje svůj přístup k nim. Má také znalosti o možném výskytu určitých fázových duševních potíží, jejich průběhu i příčinách.Dovednosti:


Student ovládá optimální výchovné postupy od počátků rozvoje  duševního dění v raném dětství, umí užívat stimulačních podnětů při práci s dětmi a předcházet nevhodným reakcím v důsledku  přecitlivosti na různé podněty v odlišných vývojových stádiích. Má porozumění pro frustrující situaci dospívajících a dokáže jim poradit v jejich problémech. Studenti ovládají pozitivní intervenční postupy ke zmírnění negativních důsledků pobytu v nemocnici.Obecné způsobilosti:


Studenti nabyli studiem vývojové psychologie větší sebedůvěru, mají větší nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni větší empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty. Jsou navíc schopni jim poradit a pomoci v jejich problémech a použít i přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá