Matematika 2/F2

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Matematika 2/F2 ( MAT2F )
Garantuje Katedra matematiky ( KM )
Garant doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Jazyk Česky
Počet kreditů 6
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 6 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Množiny v E2. Hromadný bod množiny,
  množina uzavřená (otevřená), omezená, kompaktní.
 • Definice funkce dvou proměnných. Definiční obor, zobrazení v
  E2. Limita a spojitost funkce dvou proměnných.
 • Parciální derivace, druhé parciální derivace, totální
  diferenciál 1. a 2. řádu, tečná rovina.
 • Stacionární body funkcí dvou proměnných. Lokální extrémy.
  Vázané extrémy a globální extrémy.
 • Neurčitý integrál a metody jeho výpočtu - přímá intergrace, per partes, substituce a integrace racionální lomené funkce
 • Určitý integrál - základní kroky k zavedení Reimannova integrálu. Newton-Leibnitzův vzorec. Věta o střední hodnotě.
 • Aplikace určitého integrálu. Výpočet velikostí geom. útvarů. Nevlastní integrál.
 • Diferenciální rovnice, základní pojmy. Lineární rovnice.
  Obecné a partikulární řešení. Separace proměnných. Jednoznačnost řešení v dané oblasti.
 • Diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty s
  nulovou pravou stranou. Charakteristická rovnice,
  fundamentální systém. Lineární diferenciální rovnice s
  konstantními koeficienty a se speciální pravou stranou.Wronskián, variace konstant.
 • Nekonečné řady. Konvergence řady. Nutná podmínka konvergence.
  Geometrická a harmonická řada.
 • Limitní kritéria konvergence. Alternující řada. Leibnitzovo
  kritérium a odhad chyby. Absolutní a relativní konvergence.
 • Mocninné řady. Obor konvergence. Derivování a integrování mocninné řady. Součty některých řad.
 • Taylorova řada.

  Doporučená literatura

 • Hojdarová, Krejčová, Zámková: Matematika 2 pro finance, VŠPJ Jihlava 2015
 • Kraus,Matematika2,učební text,VŠPJ Jihlava 2008
 • Kaňka,Coufal,Klůfa: Učebnice matematiky pro Ekonomy,Ekopress 2007

  Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti základů matematické analýzy, ,poskytnout jim souvislosti mezi jednotlivými pojmy a vysvětlit jejich použití. Přednášky jsou zaměřeny na výklad jednotlivých pojmů a jejich souvislostí při řešení matematických problémů., na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech.
Znalosti: Student zná základní pojmy matematické analýzy a umí je užívat k řešení úloh.
Dovednosti: Student umí řešit základní úlohy týkající se lokálních a vázaných extrémů funkce dvou proměnných, nekonečných řad, diferenciálních rovnic a integrálního počtu.
Obecné znalosti a dovednosti: Student je schopen aplikovat získané znalosti v ekonomické teorii a praxi. Je schopen řešit některé typy diferenciálních rovnic a orientovat se v práci s funkcemi dvou proměnných

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá