Finanční účetnictví 2

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Finanční účetnictví 2 ( FU2 )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 5
Prerekvizity předmětu
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 3 h
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 3 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Účetnictví a jeho informační funkce
 • Harmonizace účetnictví - Mezinárodních standardů finančního výkaznictví(IFRS)
 • Účetní postupy na konci účetního období - inventarizace, archivace, účetní uzávěrka, příprava účetní závěrky
 • Předuzávěrkové operace - časové rozlišování, leasing
 • Předuzávěrkové operace - opravné položky, rezervy, kurzové rozdíly
 • Výsledek hospodaření, základ daně, daň z příjmů právnických osob, daňová evidence
 • Rozdělení výsledku hospodaření, změny vlastního kapitálu
 • Účetní závěrka
 • Účetní výkaz Rozvaha - tvorba a interpretace, finanční analýza
 • Výkaz zisku a ztráty - tvorba a interpretace, finanční analýza
 • Výkaz peněžních toků, Příloha k účetní závěrce - tvorba, interpretace
 • Goodwill
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Přípravné práce a účetní audit

  Doporučená literatura

 • RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Vyd. 3., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2009, 122 s. ISBN 978-80-245-1565-6.
 • RYNEŠ, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2012, ANAG, Praha 2012. ISBN 978-80-7263-633-4
 • ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava. Finanční účetnictví I: sbírka řešených příkladů a úloh k procvičování. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2009, 165 s. ISBN 978-80-245-1506-9.
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • České účetní standardy č. 001 až 023
 • MÜLLEROVÁ, Libuše. Účetnictví podnikatelů: fyzické osoby, obchodní společnosti : sbírka úloh a testů s výkladem. 2., přeprac. vyd. V Praze: Oeconomica, 2009, 204 s. ISBN 978-80-245-1553-3.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011, xi, 327 s. Daně a účetnictví (Computer Press). ISBN 978-80-251-3652-2.
 • ŽÁROVÁ, Marcela. Regulace evropského účetnictví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006, 184 s. ISBN 80-245-1046-4.
 • PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2012. 5. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 208 s. ISBN 978-80-87480-06-9.

  Anotace

Cíl a obsah předmětu: Orientace ve finančním účetnictví podnikatelů, schopnost aplikace výsledků finančního účetnictví v základní analýze účetních informací, schopnost organizace účetnictví v účetní jednotce, základní znalost vazeb na řízení a ekonomickou analýzu společnosti při podnikatelském rozhodování. Zařazení do studijního plánu po úspěšném absolvování předmětu Finanční účetnictví I. Způsob ukončení: Zkouška se skládá ze tří částí. Teoretické znalosti se ověřují formou testu obsahujícím uzavřené otázky. Praktické dovednosti se ověřují formou souvislého příkladu na zaúčtování účetních případů a sestavení účetní závěrky. Podmínkou je získání zápočtu. Zápočet se uděluje za účast na cvičení, která spočívá v aktivní práci studenta na cvičeních, v řešení příkladů pomocí elearningové opory a odevzdání vypracovaného souvislého příkladu v požadovaném termínu a požadované kvalitě. Další podmínkou složení zápočtu je prokázání praktických dovedností formou zvládnutí komplexního příkladu na PC.


Znalosti: Student se orientuje v účetním informačním systému malých, středních a velkých podnikatelských subjektů, jeho vazbách na systém manažerský a daňový. Dokáže posoudit dopady hospodářských operací na rozvahu, výsledovku a peněžní prostředky účetní jednotky. Zaúčtuje účetní operace vyplývající z postupů na konci účetního období. Dokáže interpretovat zásadu věrného a pravdivého zobrazení, zásadu opatrnosti a akruální princip v účetnictví. Vysvětlí podstatu zaúčtování daně z příjmů a strukturu výsledku hospodaření. Sestaví účetní výkazy – výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o peněžních tocích. Orientuje se v základní analýze účetních výkazů a dokáže vysvětlit základní postupy účetního auditu.


Dovednosti: Student vytvoří základní účetní informační systém účetních jednotek. Dokáže zaúčtovat základní hospodářské operace podnikatelských subjektů pomocí účetního rozvrhu s použitím konkrétních účtů. Doplní předuzávěrkové operace, provede účetní uzávěrku a sestaví účetní výkazy. Rozliší daňové a účetní náklady a výnosy, vyčíslí daň z příjmu a strukturuje výsledek hospodaření. Dokáže kontrolovat formální a věcnou správnost zaúčtování hospodářských operací a účetních výkazů. Student dokáže zanalyzovat výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Výkazu o peněžních tocích.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá