Řízení lidských zdrojů

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Řízení lidských zdrojů ( RLZ )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. ( mertlova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h
Cvičení 4 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • 1. Od personalistiky až po řízení lidských zdrojů
 • 2. Personální strategie a personální politika
 • 3. Vytváření pracovních míst, popis funkčního místa, specifikace požadavků
 • 4. Analýza pracovních míst, používané metody, výhody a nevýhody. Využití analýzy v praxi
 • 5. Získávání zaměstnanců, metody získávání zaměstnanců, výběrový pohovor
 • 6. Orientace pracovníků, používané metody, vyhodnocování pracovního výkonu po ukončení doby orientace
 • 7. Rozmisťování pracovníků, firemní strategie při obsazování pracovních míst, rozbor vnější a vnitřní mobility pracovníků
 • 8. Pracovní vztahy, komunikace a vedení pracovníků, mobbing, bossing
 • 9. Péče o pracovníky, péče o pracovní prostředí, informovanost o strategii firmy
 • 10. Motivace pracovníků, teorie motivace, praktické příklady motivace a motivačních systémů
 • 11. Hodnocení pracovníků, hodnocení pracovního výkonu, podklady pro přípravu hodnotícího pohovoru,praktické studie na vedení hodnotícího pohovoru
 • 12. Personální agenda, práce personálního útvaru, vyhodnocování ukazatelů hodnocení práce s lidmi
 • 13. Moderní metody řízení lidských zdrojů
 • 14. Úloha lidských zdrojů v globálním řízení

  Doporučená literatura

 • MĚRTLOVÁ, L. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. 978-80-7204-907-3.
 • MĚRTLOVÁ, L.: Personální management. VŠP Jihlava. 2011. e-learningová opora
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů. 1. vyd. Nakladatelství C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179893-4.
 • KOUBEK,J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 3.vyd.Praha: Management Press, 2002. ISBN 807261-033-3.
 • BLÁHA, J. MATEICIUS, A., KAŇÁKOVÁ,Z.: Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books,a.s., 2005.ISBN 80-251-0374-9.
 • KOUBEK,J.: Personální práce v malých a středních firmách. 4. vyd.Praha: Grada Publishing,2011. ISBN 978-80-247-3823-9.
 • ARMSTRONG,M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • BUREŠ,V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Průvodce pro praxi. 1.vyd., Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti v platném znění

  Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti moderního řízení lidských zdrojů, tak, aby dokázali pochopit a umět vysvětlit rozdíly mezi praktickou personalistikou a personálním řízením, s přesahem do mnohem náročnějšího řízení lidských zdrojů a intelektuálního kapitálu ve firmě. Přednášky jsou především zaměřeny na výklad základních oblastí řízení lidí ve firmě, jako např. plánování lidských zdrojů, získávání a výběr zaměstnanců, jejich orientace ve firmě se snahou o rychlou adaptaci na podmínky firmy, řízení pracovního výkonu, odměňování a motivace pracovníků s cílem zajistit loajalitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivé okruhy personálních činností spolu se simulací konkrétních situací při získávání pracovníků, hodnocení jejich pracovního výkonu, vytyčování předpokladů osobního a kariérního růstu, praktického výpočtu mezd a mzdové závěrky ve firmě s použitím moderního software pro mzdovou agendu.


 Znalosti: Student zná a jednoznačně charakterizuje jednotlivé oblasti personální práce ve firmě i základy moderního řízení lidských zdrojů s odkazem na platnou legislativu, která upravuje oblast zaměstnávání, odměňování, motivace, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochraně osobních údajů zaměstnanců. Umí vysvětlit principy spolupráce managementu firmy s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců při zajišťování respektování základních práv a svobod zaměstnanců.


 


Dovednosti: Student umí samostatně zpracovat pracovní náplň pracovníka, vytvořit specifikaci požadavků na uchazeče o pracovní pozici, připravit podklady pro výběrové řízení, zná metody používané při výběru pracovníků, umí sepsat pracovní smlouvu a založit osobní spis zaměstnance. Dovede sestavit kritéria pro hodnocení pracovníka, zná základní podmínky pro řízení pracovního výkonu zaměstnance a dovede organizovat pohovor o hodnocení pracovního výkonu. Student umí vysvětlit podstatu a důležité aspekty pracovní motivace, motivačních systémů a moderních metod řízení lidských zdrojů.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v podmínkách trhu práce v ČR a EU, dokáže samostatně získávat informace o vývoji a trendech v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ceně práce, požadavcích zaměstnavatelů na jednotlivé profese a dokáže tyto informace vyhodnocovat a pracovat s nimi. V rámci firemní personální práce zná základy praktické personalistiky a odměňování. Umí vycházet z ustanovení platných zákonů, zejména zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o kolektivním vyjednávání.Požadavky na zakončení předmětu:Prezenční studium zápočet:
 • Aktivní účast na cvičeních tolerovány jsou 2 neomluvené absence za semestr.
 • Seminární práce na téma související s obsahem předmětuŘízení lidských zdrojů, v rozsahu 15 – 20 stran, řádkování 1,5 velikost písma 12, se všemi náležitostmi, dle materiálu Směrnice pro psaní BP na VŠPJ Jihlava.
 • Zápočtový test, dosažení minimálně 60 % bodů (tj. 12 bodů z max. 20 možných).

Kombinované studium – zápočet:


Vypracování a odevzdání seminární práce na aktuální téma z oblasti personální práce, trhu práce a moderních metod řízení lidských zdrojů ve firmě v rozsahu 15 - 20 stran, řádkování 1,5 velikost písma 12, se všemi náležitostmi, dle materiálu Směrnice pro psaní BP na VŠPJ Jihlava.Prezenční/Kombinované studium - zkouška:


Zkouška je pouze písemná. Podmínkou absolvování předmětu je dosažení minimálně 60 % bodů ze zkouškového testu. Z testu lze získat max. 100 bodů, doba na vypracování je 45 minut.


Výsledná známka zkoušky je na základě výsledku ze zkouškového testu:


A 93 - 100%


B 85 - 92%


C 77 - 84%


D 69 - 76 %


E 60 - 68 %


F 0 - 59%


 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá