Základy finančního řízení

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Základy finančního řízení ( ZFR )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 3 h
Cvičení 4 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Bilance majetku a finančních zdrojů v rozvaze
 • VH a jeho rozdělení
 • Zlatá bilanční pravidla
 • Základní principy finančního řízení firem
 • Krátkodobé finanční rozhodování – čistý pracovní kapitál
 • Optimalizace kapitálové struktury, daňový štít, finanční páka
 • Průměrné náklady kapitálu WACC
 • Peněžní toky, využití CF ve finančním řízení podniku
 • Sestavení výkazu CF přímá a nepřímá metoda
 • Časová hodnota peněz
 • Metody hodnocení efektivnosti investic
 • Způsoby financování – porovnání úvěru a leasingu
 • Zvláštní formy financování

  Doporučená literatura

 • KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2.vyd. Praha : C. H. Beck. 2007. ISBN 978-80-7179-903-0
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, 4. vyd. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-1992-4
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-736-7
 • SEDLÁČEK, J.: Účetní data v rukou manažera, Computer Press, Brno, 1999. ISBN 80-7226-562-8

  Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do základních ekonomických úvah a zásad, vysvětlit základní principy finančního řízení podniku.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti majetkové a kapitálové výstavby podniku a výsledku hospodaření podniku a peněžních toků v podniku, vysvětlují koncept časové hodnoty peněz ve finančním uvažování.


Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností potřebných při řízení podniku s důrazem na podnikové výpočty.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá