Obecné informace pro studenty

Informace pro studenty VŠPJ v letním semestru 2019/2020

Kontaktní výuka byla zrušena od 11. 3. 2020 a výuka byla převedena na distanční formu s využitím LMS Moodle a ZOOM, které umožňují jak komunikaci mezi studenty a vyučujícími, tak i distanční odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění. Konzultace a další komunikace s učiteli a mezi studenty může být uskutečňována též přes telefon, e-mail a podobné prostředky. K dnešnímu dni nepředpokládáme prodlužování období výuky, které skončí dle platného harmonogramu.

Zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí. Praxi bude možné splnit kdykoli během letního semestru 2019/2020 nebo během prodlouženého zkouškového období*, tedy do 20. 9. 2020. V případě, že by k dokončení praxe chybělo několik dní, bude možné standardně požádat o prodloužení zkouškového období.

Zkouškové období bude poté, co to umožní Zákon*, prodlouženo do 20. 9. 2020. Termíny zkoušek budou vypisovány rovnoměrně po celé prodloužené zkouškové období za podmínek uvedených v Metodickém pokynu k organizaci výuky.
Pokud bude v době, kdy budou probíhat zkoušky, obnovena možnost osobní přítomnosti studentů na výuce, bude se organizace zkouškových termínů a počty zkoušených studentů řídit pravidly platnými v době konání zkoušky (jedná se např. o maximální počty studentů v jedné učebně nebo o dodržení vzdálenosti mezi studenty apod.). Zkoušky bude možné absolvovat též distančně, pokud tak stanoví garant předmětu.

Vzhledem k probíhající distanční výuce v současné době a vzhledem k prodloužení zkouškového období neuvažujeme o změně pravidel týkajících se počtu kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího semestru.

Odevzdání závěrečných prací bude probíhat pouze v elektronické podobě, tištěná podoba závěrečné práce nebude v roce 2020 poté, co to umožní Zákon*, vyžadována. Student je povinen informovat sekretariát katedry o odevzdání práce v elektronické podobě.
V odůvodněných případech bude možné závěrečnou práci odevzdat nejpozději dva týdny před zahájením SZZ. Student požádá prostřednictvím Studijního oddělení o výjimku ze Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ, tuto žádost doporučuje vedoucí katedry po konzultaci s vedoucím práce a schvaluje ji prorektor pro studium.
Závěrečnou práci lze dokončit i během letních prázdnin a přihlásit se k obhajobě v zářiovém termínu (v tomto případě bude nutné práci odevzdat nejpozději šest týdnů před zahájením SZZ dle platné Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování ZP na VŠPJ).

Zářijové termíny SZZ budou posíleny a bude na volbě studenta, na který z termínů se přihlásí. Cílem je umožnit ukončení studia v letním semestru 2019/2020 maximálnímu počtu studentů. V současnosti předpokládáme, že SZZ proběhnou standardním způsobem po skončení mimořádných opatření. V případě, že by se mimořádná opatření prodloužila až do doby, na kterou máme naplánované SZZ, zvážíme distanční formu konání SZZ a o podobě SZZ vás budeme informovat.

Při jakékoli úpravě legislativy a dalších vládních nařízení budou tyto informace aktualizovány tak, aby byly v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Pozn.: * Jedná se o Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který 17. 4. 2020 odsouhlasil Senát PČR, příští týden by ho měl podepsat prezident republiky a poté zákon vstoupí v platnost.

Dále v této sekci najdete základní informace pro studenty bakalářských studijních oborů na VŠPJ

Také si můžete stáhnout informační brožuru Průvodce studiem, ve které naleznete nejdůležitější informace ke studiu a důležité kontakty pěkně pohromadě.

Pokud studujete v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku přejděte na  odkaz  Centrum celoživotního vzdělávání nebo U3V.

Studenti mohou dále využívat služeb Poradenského a kariérního centra VŠPJ.

Studentem se stáváte až dnem zápisu do studia.

Jako student máte na výběr mezi bezplatným studentským průkazem, nebo  mezinárodní kartou ISIC (studenti kombinovaného studia  kartou ALIVE), která Vám umožní získat studentské slevy na dopravu i nákupy, různé kulturní a sportovní akce, apod.  Průkazy se vydávají  první výukový týden.

V průběhu studia máte také možnost absolvovat semestr na partnerské vysoké škole v zahraničí. Studium úspěšně absolvované v zahraničí je po návratu plně uznáno a bude uvedeno v dodatku k diplomu. Více informací na mezinárodním oddělení.

Rozložení výuky, zkouškového období a prázdnin na vysoké škole je dáno harmonogramem příslušného akademického roku.

Všechny informace potřebné pro studium jsou uvedeny v informačním systému školy a na těchto webových stránkách.

Užitečné odkazy:

 1. Studijní a zkušební řád
 2. Stipendijní řád VŠPJ
 3. Nejčastěji kladené otázky


  Formuláře ke stažení


Dalšími důležitými dokumenty pro Vás jsou  směrnice o bakalářských pracech, o praxích a další vnitřní předpisy, směrnice a sdělení. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny v informačním systému.

Nevíte si s něčím rady? Kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

Studijní oddělení

vedoucí:

referentky:

Co můžete očekávat od studijního oddělení:

 • řešení studijních záležitostí studentů
 • poradenství ve studijních záležitostech
 • potvrzení o studiu
 • problematika stipendií

Na referentky jednotlivých kateder se obracejte v těchto případech:

 • omluva ze zkoušky
 • problematika praxí
 • odevzdávání seminárních a bakalářských prací
 • kontakty na vyučující

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá