09. 12. 2021

Česko-rakouský projekt PARTNER odstartoval terénním šetřením v jižních Čechách

V bezprostřední návaznosti na ukončení mezinárodního projektu Připravenost památek na německy mluvící klientelu (KPF-02-135) se Katedra cestovního ruchu pustila do dalšího česko-rakouského malého projektu INTERREG V-A (KPF-02-220). Tentokrát jsme, mj. v souladu se zaměřením Operačního programu Přeshraniční spolupráce, poněkud rozšířili dosavadní „úzké“ zaměření na cestovní ruch. V rámci projektu Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje je naší ambicí „posoudit úroveň partnerství se zaměřením na vzájemné poznávání sousedního území (měst), ale také fungování veřejné správy“. Iniciativu, obecně známou pod pojmem „town-twinning“, aplikujeme na česko-rakouské pohraničí – u nás vymezeném shodně s dotačním územím, tj. kraji Jihočeským, Jihomoravským a pochopitelně Vysočinou. Aktuálně je v neúplném přehledu evidováno 30 měst s vazbami na rakouské protějšky. Metodika projektu zahrnuje jak společný kabinetní výzkum studentů a akademiků VŠPJ a Universität für Weiterbildung – Donau-Universität Krems, tak práce v terénu vč. setkání se zástupci samosprávy, cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení a pamětihodností. Prostřednictvím výstupů trvalého charakteru usilujeme podpořit provázanost česko-rakouského pohraničí.

První živou akcí projektu PARTNER se stalo terénní šetření ve dnech 22. až 26. listopadu 2021, jehož účelem bylo bližší seznámení s konkrétním regionem, lokalitou, subjektem či objektem, když vedle zúčastněného pozorování jsme aplikovali metodu focus group. Jako základnu jsme zvolili město Třeboň s ubytováním v penzionu Schwarzenberský seník, neboť jsme se koncentrovali na města/obce Jihočeského kraje. Studenti v předstihu zpracovali jako přípravu tři tematické okruhy, a to hodnocení webových stran vybraných měst, nabídka a/vs. realizace aktivit cestovních kanceláří, návštěvnost vybraných atraktivit. Vlastní průběh jsme řešili formou hvězdicových výjezdů převážně veřejnou dopravou, na dopoledne jsme zpravidla zařadili diskuzi na městském/obecním úřadu, odpoledne vyplnila návštěva konkrétní instituce zapojené do přeshraniční spolupráce.

Úvodní den jsme věnovali seznámení s danou problematikou prostřednictvím workshopu, jehož se aktivně zúčastnili zástupci různých úrovní veřejné správy – lokální/komunální počínaje (Město Třeboň) a regionální/krajské konče (Krajský úřad Jihočeského kraje). V úterý jsme vyrazili do Českých Budějovic, přijati jsme byli nejen na Magistrátu, ale také na Jihočeské univerzitě. Zde jsme dokonce zjistili, že naše projektové aktivity lze navzájem propojit, ať obsahově či institucionálně. Následně jsme se v Jihočeské vědecké knihovně seznámili s některými aspekty „historické“ přeshraniční spolupráce prostřednictvím výstav Železnice, které odvál čas (z prostředí Šumavy) a Stopy věčnosti (přibližující osobnosti česko-bavorského a česko-rakouského pohraničí). Ve středu jsme se vydali najatým mikrobusem do Veselí nad Lužnicí. Ze setkání se starostou např. vyplynulo, že mnohem intenzivnější spolupráci vykazuje město s partnerskou obcí ve Švýcarsku než v Rakousku. Vysvětlení spočívá jednak v tradici, jednak v subjektivní rovině, jakési alchymii mezi konkrétními aktéry. I to lze považovat za významný poznatek našeho projektu. Odpoledne jsme využili k terénnímu výzkumu, soustředili jsme se na význam cyklotrasy Greenway selského baroka pro mezinárodní (příjezdový) cestovní ruch. Čtvrtek patřil Nové Bystřici, městu ležícímu přímo na státní hranici. V diskuzi se starostou jsme zjistili, že představuje zcela opačný pól (úroveň) přeshraniční spolupráce s partnerským městem Heidenreichstein. Vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře, pochopení a poznání, zapojeny jsou rozmanité složky společenského života, různé cílové skupiny, nabídka společných akcí je velmi pestrá, byť přirozeně v poslední době poznamenaná oboustranně epidemickou situací. V našem programu nechyběla ani návštěva dvou zdejších atraktivit, regionální úzkokolejky resp. jejího muzea a muzea veteránů. Týdenní akci jsme zakončili v Jindřichově Hradci, a to detailním seznámením s bohatými partnerskými vztahy (nejen s rakouským Zwetlem), ale rovněž shrnujícím pohledem jednatele Euroregionu Silva Nortica na současnou úroveň česko-rakouské spolupráce.

Do určité míry doplňkově, nicméně vzhledem k našemu zaměření a nezbytnému zajištění „přeshraničnosti“, jsme realizovali další aktivity. Zcela neformálně jsme se setkali se zástupci organizace provozující nejen náš penzion. Zejména pro studenty, připravované pro praxi v cestovním ruchu vč. ubytovacích zařízení, to bylo mimořádně přínosné. Situace nám neumožnila ani výjezd do Rakouska, ani příjezd rakouských partnerů. Operativně jsme tak zařadili online workshop, při němž došlo k synergii s dalším přeshraničním projektem řešeným DUK, konkrétně Centrum obnovy společného kulturního dědictví (ATCZ171).

Jsme přesvědčeni o úspěšném vykročení nového projektu, alespoň takové reakce jsme zaznamenali jak od našich studentů, tak od zástupců navštívených institucí. Projekt pokračuje dalším terénním šetřením, příště se podíváme na přeshraniční spolupráci měst/obcí Kraje Vysočina. Věřme, že na jaře 2022 bude i možné vycestovat do Rakouska, a tak na místě (kontaktně) zjistit i názor z druhé strany státní hranice.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá