Komentář rektora VŠPJ k současné situaci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zaměstnanci, studentky a studenti,

dovoluji si vás touto formou oslovit v době, kdy se nám již rýsují další možnosti uspořádání zbývající  části akademického roku a již, podle mého soudu, s určitou pravděpodobností a kvalifikovaným odhadem, můžeme plánovat fungování naší vysoké školy v následujícím období.

V první řadě je na místě poděkovat všem za úsilí, které vynaložili v mimořádném období, které bezprecedentně omezilo každodenní normální aktivity každého z nás a prakticky ze dne na den zrušilo spoustu plánů, které jsme v letošním roce měli. Děkuji všem z řad pracovníků školy i studentské obce, kteří se aktivně zapojili do dobrovolnických aktivit a podpořili pocit sounáležitosti naší společnosti ve velmi zjitřené době poznamenané ohrožením z neznámého. Děkuji všem, kteří bez ohledu na svoji odbornost pomáhali tam, kde bylo potřeba. Jsem velmi rád, že spousta z vás uplatnila svou odbornost a zapojila se do péče o potřebné ve zdravotnictví, v sociální oblasti, podporovala vývoj a výrobu technické pomoci v tvorbě a distribuci ochranných pomůcek. Ale také se zapojila do debaty o potřebách společnosti v návaznosti na krizová opatření a možnostech pomoci ohroženým jedincům či skupinám v době postkoronavirové – opět jak po stránce zdravotní a technické, tak po stránce ekonomické a sociální. Děkuji vám všem.

Děkuji studentům i pracovníkům naší vysoké školy za to, jak rychle a kvalitně se přizpůsobili změnám, které si situace vyžádala na poli studia. Zavedení distanční formy výuky zabezpečilo pokračování vzdělávacího procesu, minimální narušení harmonogramu akademického roku a do budoucna představuje záruku dalšího zkvalitňování výuky používáním sofistikovaných prezentačních nástrojů a informačních technologií v postupném procesu zvyšování podílu interaktivních výukových metod. Pandemie nicméně představuje ohromný zásah do zavedeného chodu naší vysoké školy a na začátku bylo velmi nejasné, jakým směrem a v jakém rozsahu se omezení dotkne plnění studijních plánů, studentů i akademiků. Na základě mnoha jednání a vstřícnosti MŠMT byla velmi rychle vypracována technická novela zákona o vysokých školách, která prakticky umožňuje dokončení stávajícího akademického roku, ošetřila podobu výuky, zkoušení jak jednotlivých, tak státních závěrečných zkoušek, podobu podmínek a průběhu přijímacího řízení. Dnes mohu před vás předstoupit s komentářem k vnitřní organizaci chodu vysoké školy.

V návaznosti na tuto novelu a mimořádná opatření vlády týkající se omezení v oblasti vzdělávání jsme vypracovali závazné pokyny, které popisují postup v jednotlivých oblastech tak, aby byly vstřícné vůči našim studentům ve smyslu absolvování předepsaného studijního plánu a pro dosažení kreditů potřebných pro postup do dalšího semestru, ale aby v žádném případě neovlivnily kvalitu a rozsah obsahu jednotlivých studijních jednotek. 

Rozhodnutí rektora popisuje možnosti osobní přítomnosti studentů na výuce reflektující aktuální požadavky mimořádných opatření – od 11. května je omezení počtu studentů přítomných na výuce, vědecké práci či experimentu, či podstupující ověřování znalostí na 15 studentů ve skupině a každý z nich se musí řídit jednak hygienickými, jednak epidemiologickými požadavky na přítomnost v budově VŠPJ. Výuka i nadále bude probíhat distanční formou, předpokládáme ukončení absolutní většiny předmětů ve standardním termínu. Výjimečně u těch předmětů, které není možné odučit distančně, bude po schválení prorektorem pro studium možná forma prezenční. V harmonogramu akademického roku byly upraveny termíny výuky, prázdnin i prodlouženého zkouškového období s cílem umožnit studentům zakončení semestru bez zvýšených komplikací. Odevzdávání závěrečných prací bylo ošetřeno zvlášť pro červnové a zvlášť pro zářijové termíny tak, aby byla zohledněna omezení mající vliv na zpracování témat závěrečných prací. Článek věnující se ověřování znalostí vychází z technické novely zákona o vysokých školách a umožňuje v odůvodněných případech použití distanční formy, popisuje také technické postupy pro identifikaci studenta, zdárný a zejména objektivní průběh zkoušení. Nicméně naším záměrem a zájmem je, a zejména u státních závěrečných zkoušek, zajištění standardního průběhu s prezenční účastí všech zúčastněných. Rádi bychom, aby všichni absolventi naší vysoké školy měli podobné podmínky a vzpomínky… ;o))

Dnes jsou finalizovány podmínky přijímacího řízení pro obory, jejichž součástí je přijímací zkouška tak, aby byly v co nejvyšší míře přístupné pro naše budoucí studenty. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vycházejíce z mimořádných opatření vlády a metodických postupů ministerstva se s veškerou představitelnou péčí věnujeme tomu, aby pandemie měla co nejmenší dopady na současnost a budoucnost naší vysoké školy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí spolupracovníci, studentky a studenti, na závěr vám ještě jednou děkuji za vaši práci, mimořádné nasazení a za snahu o řešení současné mimořádné situace. Jsem přesvědčen, že nejhorší již máme za sebou a že využijeme této příležitosti k posílení naší akademické sounáležitosti. Pevně věřím, že společně provedeme naši vysokou školu turbulencemi nouzového stavu a vyjdeme z tohoto bezprecedentního zásahu silnější a výuka, kterou poskytujeme, vzejde ještě kvalitnější.

 

Přeji hezký den s pozdravem, který nabyl nového významu – Buďte zdrávi!

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá