Aktuální informace o výuce v LS 2019/2020

Osobní přítomnost na výuce

1.      Budova školy bude studentům přístupná ve všední dny a v sobotu od 8 do 20 hod.

2.      Student se smí účastnit výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na VŠPJ pouze při splnění následujících podmínek:

·         je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

·         před prvním vstupem do školy poskytl písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

·         po celou dobu přítomnosti ve škole používá ochranné prostředky zabraňující šíření kapének,

·         ve vestibulu školy provede dezinfekci rukou,

·         ve vestibulu školy vyplní do zde uložené Knihy příchodů informace o návštěvě (jméno studenta, studijní program/obor, semestr, čas příchodu, důvod přítomnosti ve škole, místnost),

·         student je přítomen ve škole pouze na nezbytně nutnou dobu v jasně vymezených místnostech; chodby a další společné prostory nejsou určeny ke shromažďování osob, slouží jen k nezbytně nutnému pohybu,

·         při odchodu doplní do Knihy příchodů i čas odchodu (kontroluje vrátný).

Výuka

1.      Kontaktní výuka byla zrušena od 11. 3. 2020 a byla převedena na distanční formu s využitím LMS Moodle a ZOOM.

2.     Od 11. 5. 2020 je opět umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Distanční forma je v současné době preferována. Pouze u předmětů, které nelze absolvovat distančně, je možná prezenční forma, a to pouze po schválení prorektorem pro studium. Zodpovědnou osobou za dodržení platných pravidel, zejména nepřekročení maximálního počtu studentů na výuce, je vyučující, který zveřejní termín výuky a umožní registraci studentů na výuku pomocí termínu v IS.

3.    Dle upraveného harmonogramu akademického roku 2019/2020, který je zveřejněný na webu VŠPJ, bylo období výuky prodlouženo do 30. 8. 2020. Zkouškové období bylo prodlouženo do 20. 9. 2020 a prázdniny byly stanoveny na období od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020.

4.    Praxi je možné splnit kdykoli během letního semestru 2019/2020 nebo během prodlouženého zkouškového období, tedy do 20. 9. 2020. Omezení uvedené výše (nejvýše 15 studentů ve skupině) se netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky

1.    Odevzdání závěrečných prací bude probíhat pouze v elektronické podobě, tištěná podoba závěrečné práce nebude v roce 2020 na základě zákona č. 188/2020 Sb. vyžadována. Student je povinen informovat sekretariát katedry o odevzdání práce v elektronické podobě.

2.   V odůvodněných případech a po domluvě s vedoucím práce bude možné závěrečnou práci odevzdat nejpozději dva týdny před zahájením červnového termínu SZZ. Student požádá prostřednictvím Studijního oddělení o výjimku ze Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ, tuto žádost doporučuje vedoucí katedry po konzultaci s vedoucím práce a schvaluje ji prorektor pro studium.

3.    Závěrečnou práci lze dokončit i během letních prázdnin a přihlásit se k obhajobě v zářijovém termínu (v tomto případě bude nutné práci odevzdat nejpozději šest týdnů před zahájením SZZ dle platné Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování ZP na VŠPJ).

4.     Zářijové termíny SZZ budou posíleny a student si může zvolit, zda absolvuje státní zkoušku ze studijního programu v červnovém nebo zářijovém termínu.

5.    SZZ proběhnou způsobem, který je popsán ve Směrnici ke státním závěrečným zkouškám. Výjimku, která bude v souladu s platnými právními předpisy, může povolit prorektor pro studium.

Ověřování znalostí

1.    Zkouškové období bylo na základě zákona č. 188/2020 Sb. prodlouženo do 20. 9. 2020. Termíny zkoušek budou vypisovány rovnoměrně po celé prodloužené zkouškové období za podmínek uvedených v Metodickém pokynu k organizaci výuky. Zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících po celou dobu prodlouženého zkouškového období lze konat:

a.       distančně,

b.       prezenčně, a to při respektování všech platných opatření, která souvisí s aktuální situací (k 11. 5. tedy maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.),

c.       kombinací obou způsobů.

2.     Garant předmětu oznámí studentům konkrétní postup při ověřování znalostí a další nezbytné informace prostřednictvím příslušného kurzu v e-learningu ještě před začátkem zkouškového období.

3.      Vyučující při vypisování konkrétního termínu v IS uvede, zda se jedná o distanční nebo prezenční termín. Při vypisování distančního termínu uvede zejména:

a.       specifikaci formy provedení připojení a konkrétního elektronického nástroje pro zkoušení,

b.       časový interval (začátek a konec) zkoušení jednotlivých studentů s tím, že studenti jsou povinni být v oznámený začátek zkoušky (zápočtu) připojeni online,

c.       kontaktní telefonní číslo/email pro případ technických problémů během zkoušení.

4.     Jedná-li se o distanční termín, povinností studenta je

a.       prokázat totožnost OP, cestovním pasem nebo Průkazem studenta VŠPJ (ISIC) a to tak, že umístí průkaz totožnosti před svou kameru tak, aby byly údaje čitelné,

b.       na žádost zkoušejícího umístit dočasně kameru tak, aby bylo možné zkontrolovat pracovní plochu,

c.       po celou dobu zkoušení být připojen prostřednictvím kamery a mikrofonu.

5.   V případě přerušení komunikace mezi studentem a zkoušejícím trvajícího déle než 1 minutu se zkouška přeruší. V tomto případě zkoušející na základě délky a obsahu dosavadního průběhu zkoušky rozhodne o dalším postupu (např. přidělení jiných či doplňujících zkušebních otázek).

6.      Vzhledem k probíhající výuce a prodloužení zkouškového období se nemění pravidla pro počet kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího semestru.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá